หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวสัมมนา/ประชุม
บัณฑิตวิทยาลัยจัดสัมมนา เรื่อง กิเลสแมนเนจเม้นท์
วันที่ ๑๖/๐๘/๒๐๐๙ เข้าชม : ๖๗๕๖ ครั้ง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ บัณฑิตวิทยาลัย ได้นิมนต์ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (.วชิรเมธี) มาบรรยายพิเศษเรื่อง "กิเลส แมนเนจเม้นท์" ที่ห้องประชุม ๒๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยเป็นการบรรยายพิเศษกึ่งสัมมนาประกอบเนื้อหารายวิชา พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ ซึ่งมีพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,ผศ.ดรเป็นอาจารย์บรรยายประจำวิชา โดยมีนิสิตปริญญาโท ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคพิเศษ เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนา มีนิสิตภาคปกติและภาคพิเศษ ชั้นปี ๑ ทั้งพระภิกษุและคฤหัสถ์ รวมถึงผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมฟังประมาณ ๖๐ รูป/คน  ในการนี้ พระเดชพระคุณพระศรีสิทธิมุนี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าฟังและสนทนาพร้อมมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร  สุดท้ายได้ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกด้วย


แหล่งข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  คณะพุทธศาสตร์ จัดโครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาคณาจารย์และพัฒนาหลักสูตร จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
  คณะทำงานบริหารความสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
  คณะครุศาสตร์และสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร. ร่วมกับโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์ประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  
  การประชุมวิชาการทางจิตวิทยาระดับชาติ  
  บำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๕๕ ปี พระธรรมโกศาจารย์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕