หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวสัมมนา/ประชุม
คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิงปี 2554
วันที่ ๑๘/๐๑/๒๐๑๑ เข้าชม : ๕๒๑๖ ครั้ง

ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2554 คณาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ส่งบุคลากรจำนวน 2 ท่าน คือ 1.อาจารย์เกษม แสงนนท์ 2.อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิงปี 2554 (International e-Learning Conference 2011) ณ  อิมแพค เมืองทองธานี โดยในการจัดการประชุมนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นตัวกลางในการระดมผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญทั้งในระดับชาติและนานาชาติมาร่วมกันประมวลความรู้ในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง อาทิเช่น การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลในรูปแบบที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง การใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน การบริหารจัดการเพื่อความคุ้มค่าและสามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นต้น ทางคณะครุศาสตร์จึงเห็นว่าการประชุมวิชาการดังกล่าวมีความน่าสนใจ และจะเป็นประโยชน์ทางวิชาการ ในการนำมาประยุกต์ใช้ในการสอน และในการพัฒนาปรับปรุงอีเลิร์นนิงของคณะครุศาสตร์และของมหาวิทยาลัย

หัวข้อข่าว

นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวในการเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี ๒๕๕๔ ณ อิมแพค เมืองทองธานี ว่า การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ขยายโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกประเทศให้ความสนใจ ซึ่งการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง <<คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด>>

มีคณาจารย์ นักวิชาการด้านอีเลิร์นนิง และผู้สนใจ จากสถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วมกว่า 1000 คน

ภาพกิจกรรม

ภาพ/ข่าว โดย...ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์


แหล่งข่าว : คณะครุศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  คณะพุทธศาสตร์ จัดโครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาคณาจารย์และพัฒนาหลักสูตร จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
  คณะทำงานบริหารความสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
  คณะครุศาสตร์และสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร. ร่วมกับโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์ประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  
  การประชุมวิชาการทางจิตวิทยาระดับชาติ  
  บำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๕๕ ปี พระธรรมโกศาจารย์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕