หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวสัมมนา/ประชุม
มจร. ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นมาตรฐานวิชาชีพและเกณฑ์รับรองปริญญาทางการศึกษา
วันที่ ๒๕/๐๗/๒๐๑๑ เข้าชม : ๕๓๑๙ ครั้ง

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้เข้าร่วมประชุม เรื่อง มาตรฐานวิชาชีพและเกณฑ์การรับรองปริญญาทางการศึกษา ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นสถาบันผู้ผลิตครู ในการนี้ทางคณะครุศาสตร์ ได้มอบให้ พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมพิจารณาและร่างเอกสาร จำนวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย 1) (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2554  2) (ร่าง) มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2554  3) (ร่าง) จรรยาบรณของวิชาชีพ แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณและการประพฤติผิดจรรยาบรรณ พ.ศ. 2554 4) (ร่าง) สาระความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ 5) (ร่าง) ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2554 ณ ห้องประชุมอาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส กรุงเทพมหานคร
โดยในที่ประชุมผู้แทนสถาบันการผลิตครูทั่วประเทศ ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีการเสนอความคิดเห็นที่หลากหลาย พอสรุปประเด็นได้ดังนี้
1. (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2554  ที่ประชุมมีความเห็นด้วยในหลักการ แต่ทางคณะกรรมการยกร่างควรปรับข้อคับให้ครอบคลุม และมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
2. (ร่าง) มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2554 ที่ประชุมมีความเห็นด้วยในหลักการ แต่ทางคณะกรรมการควรปรับเรื่องมาตรฐานความรู้ของครูใหม่ตามที่ที่ประชุมเสนอ และควรปรับโครงสร้างหลักสูตรให้ชัดเจนตามกรอบ TQF ที่สกอ.กำหนด
3. (ร่าง) จรรยาบรณของวิชาชีพ แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณและการประพฤติผิดจรรยาบรรณ พ.ศ. 2554 ที่ประชุมมีความเห็นด้วย แต่ทางคณะกรรมการควรปรับสำนวน ตัดข้อความที่มีความซ้ำซ้อนออก
4. (ร่าง) สาระความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ ที่ประชุมมีความเห็นด้วยในหลักการ แต่ในส่วนของสาระความรู้ ควรแยกสมรรถนะ ให้ชัดเจนเพื่อง่ายต่อการปฏิบัติและการวัดที่ชัดเจน
5. (ร่าง) ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2554 ที่ประชุมมีความเห็นด้วยในหลักการ แต่คณะกรรมการควรปรับแก้ โครงสร้างหลักสูตร ซึ่งยึดตามกรอบมาตรฐาน TQF ให้ชัดเจน ในส่วนของปริญญาโท 2 ปี เห็นควรให้พิจารณาและปรับแก้ใหม่ สำหรับบัณฑิตที่จบสายครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และที่จบจากสายอื่นๆ ให้ชัดเจน
มีผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่คุรุสภา เข้าร่วมประชุมจำนวน 400 กว่า รูป/คน
รายละเอียดกิจกรรม
เวลา 09.00 น. เมื่อผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่คุรุสภา พร้อมกัน ณ ห้องประชุมแล้ว
ดร.พรศรี ฉิมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาชีพ กล่าวรายงานถึงหลักการและเหตุผลของการประชุม
นายศรายุทธ เจริญผล รองเลขาธิการคุรุสภา กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการประชุม
เวลา 09.30 -10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ชี้แจงความเป็นมาและนำเสนอ (ร่าง) มาตรฐานวิชาชีพและเกณฑ์รับรองปริญญาทางการศึกษา
เวลา 10.30-14.30 น. ประชุมกลุ่มเพื่อพิจารณาและให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพและเกณฑ์รับรองปริญญาทางการศึกษา
เวลา 14.30 -16.00 น. นำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากผู้แทนของแต่ละกลุ่ม และอภิปรายความคิดเห็นทั่วไป
เวลา 16.00 น. ดร.ดิเรก พรสีมา ประธานกรรมการคุรุสภา บรรยายพิเศษ และกล่าวปิดการประชุม

ภาพกิจกรรม

ภาพ/ข่าว โดย...ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์


แหล่งข่าว : คณะครุศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  คณะพุทธศาสตร์ จัดโครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาคณาจารย์และพัฒนาหลักสูตร จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
  คณะทำงานบริหารความสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
  คณะครุศาสตร์และสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร. ร่วมกับโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์ประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  
  การประชุมวิชาการทางจิตวิทยาระดับชาติ  
  บำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๕๕ ปี พระธรรมโกศาจารย์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕