หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวสัมมนา/ประชุม
ภัยของบุหรี่ ผิดร้ายที่กัดกินศาสนา
วันที่ ๐๑/๐๙/๒๐๑๑ เข้าชม : ๓๓๒๔ ครั้ง

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายพิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ หัวหน้าภาควิชาปริยัติธรรมและจริยศึกษา ได้จัดโครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต เรื่อง "ไร้ควันบุหรี่ สิ่งแวดล้อมดี ชีวีสดใส" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพนิสิตทุกชั้นปีแล้ว ยังส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตพระภิกษุ-สามเณรและคฤหัสถ์ที่เคยสูบบุหรี่หรือไม่รู้ผิดภัยของบุหรี่ ช่วยกันรณรงค์และได้เรียนรู้จากมูลนิธิรณงค์การไม่สูบบุหรี่ และเรียนรู้จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข และเตรียมตนเองอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคภัยในเรื่องนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มาบรรยายให้ความรู้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 - 4 เพื่อให้ทราบถึงผิดภัยของบุหรี่ และภัยของบุหรี่ที่มีต่อพระพุทธศาสนา มีเนื้อหาพอสรุปได้ว่า "การรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่นี้ ได้มีการเริ่มรณรงค์กันมา ตั้งแต่ พ.ศ.2531 โดยได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤกษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก สถิติคนไทยที่เสียชีวิตเพราะบุหรี่เป็นส่วนใหญ่ ผู้ชาย 235,255 คน ส่วนผู้หญิง 180,647 คน จากสถิต พ.ศ.2538-2552 อำนาจการเสพยาสูบมีนิโคตินมากกว่า เฮโริน+โคเคน+แอลกอฮอล์+คาแฟอิน ฉะนั้นการเลิกสูบบุหรี่นั้นจึงเลิกยาก 3 ใน 10 คนเท่านั้นที่จะเลิกบุหรี่ได้ ร้อยละ 60% อยากเลิกแต่เลิกไม่ได้ จากหลักฐานทั่วโลกพบว่า กลุ่มคนจน เป็นกลุ่มที่สูบบุหรี่มากที่สุด รัฐบาลใช้เงินส่วนหนึ่งมารักษาคนจนที่อยากเลิกบุหรี่ สถิติคนไทยที่เสียชีวิตสาเหตุจากโรคต่างๆในปี พ.ศ.2552 มีจำนวน 415,900 คน ในจำนวนดังกล่าว มี 48,244(11.59%) คน เสียชีวิตจากสาเหตุของการสูบบุหรี่ จากสถิติเวชระเบียน โรงพยาบาลสงฆ์ พ.ศ.2546-2547 พระภิกษุสามเณรที่มรณภาพ ส่วนมากเกิดจากสาเหตุของการสูบบุหรี่ การสำรวจอัตราการสูบบุหรี่ จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2530 ผู้ที่สูบบุหรี่มากที่สุดคือพระ 54.5% รองลงมาคือครู 40.0% และจากสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งได้รับการสนับสนุนการวิจัยจาก สสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ได้ศึกษาเรื่อง "พฤติกรรมและความคิดเห็นต่อการสูบบุหรี่ของผู้นำทางศาสนา : กรณีศึกษาพระและผู้นำทางศาสนา ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดหัวเมืองใหญ่ในภูมิภาค" ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 ถึง วันที่ 8 มิถุนายน 2552 พบว่า "(เฉพาะผู้ที่เคยสูบบุหรี่) ร้อยละ 58.6 ผู้นำทางศาสนามีการสูบบุหรี่ ระยะเวลาในการสูบบุหรี่ เฉลี่ยผู้ที่สูบได้สูบติดมาเป็นระยะเวลามากกว่า 23 ปี ด้านความรู้สึกต่อผู้นำทางศาสนาที่สูบบุหรี่/ยาสูบ ร้อยละ 32.8% ตำหนิ 15.2% ไม่ตำหนิ 52.0% ไม่มีความเห็น ด้านการยอมรับของศาสนิกชนต่อผู้นำทางศาสนาที่สูบบุหรี่/ยาสูบ ร้อยละ 19.0% ยอมรับ 41.2 ไม่ยอมรับ 39.8% ไม่แน่ใจ"
รายละเอียดกิจกรรม
เวลา 09.30 น. - พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานจุดเทียนธูป และกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย
                   - นายพิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ หัวหน้าภาควิชาปริยัติธรรมและจริยศึกษา ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
                   - พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดการโครงการ
เวลา 10.00 น.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ บรรยายพิเศษ เรื่อง "ไร้ควันบุหรี่ สิ่งแวดล้อมดี ชีวีสดใส"

ในการจัดกิจกรรมโครงการครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 รูป/คน

ภาพกิจกรรม

ภาพ/ข่าว  โดย...ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์


แหล่งข่าว : คณะครุศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  คณะพุทธศาสตร์ จัดโครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาคณาจารย์และพัฒนาหลักสูตร จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
  คณะทำงานบริหารความสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
  คณะครุศาสตร์และสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร. ร่วมกับโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์ประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  
  การประชุมวิชาการทางจิตวิทยาระดับชาติ  
  บำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๕๕ ปี พระธรรมโกศาจารย์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕