หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  มส.มอบ มจร.พิมพ์ไตรปิฎกวางตาม รร.  :: ๑๖/๐๑/๒๐๑๑  

  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร  :: ๑๕/๐๑/๒๐๑๑  

  มหาเถรสมาคมเห็นชอบโครงการพระไตรปิฎกสากลและงานวิสาขบูชาโลก พ.ศ.๒๕๕๔  :: ๑๖/๐๑/๒๐๑๑  

  คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิงปี 2554  :: ๑๘/๐๑/๒๐๑๑  

  นักวิจัยพุทธ 22 ชาติเชิดชู 'ในหลวง'-ทรงอุปถัมภ์ศึกษาบาลี  :: ๑๔/๐๑/๒๐๑๑  

  สถาบันวิจัยฯ และกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพ หลวงพ่อภัททันตะ  :: ๑๔/๐๑/๒๐๑๑  

  การส่งโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน เพื่อขออนุมัติมหาวิทยาลัย  :: ๑๓/๐๑/๒๐๑๑  

  บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดจัดสัมมนาทางวิชาการประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๔  :: ๑๓/๐๑/๒๐๑๑  

  Meeting: Common Buddhist Text (CBT)  :: ๑๓/๐๑/๒๐๑๑  

  MEETING OF ICUNDV  :: ๑๓/๐๑/๒๐๑๑  

  รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔  :: ๐๓/๐๒/๒๐๑๑  

  อายุวัฒนมงคลพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)  :: ๑๑/๐๑/๒๐๑๑  

  ผู้บริหาร มจร ถวายสักการะสมเด็พระพุฒาจารย์  :: ๑๑/๐๑/๒๐๑๑  

  กำหนดการมอบประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา รุ่น ๑  :: ๑๑/๐๑/๒๐๑๑  

  เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก  :: ๒๓/๐๓/๒๐๑๑  

  คมชัดลึก : มจร.นำไอทีพัฒนาห้องสมุดมุ่งแผ่ธรรม   :: ๑๐/๐๑/๒๐๑๑  

  มุทิตาสักการะ คณาจารย์ นิสิต และผู้อุปถัมภ์ห้องเรียนฯ  :: ๑๐/๐๑/๒๐๑๑  

  The 4th International Buddhist Research Seminar  :: ๑๐/๐๑/๒๐๑๑  

  พระนิสิตห้องเรียนวัดพระแก้วปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานประจำปี ๒๕๕๓  :: ๑๐/๐๑/๒๐๑๑  

  นโยบายพระธรรมโกศาจารย์ : ห้องสมุดคือดรรชนีชี้วัดความเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก  :: ๑๐/๐๑/๒๐๑๑  

  ข่าวสด : มหาจุฬาฯจัดงานตลาดนัดหนังสือ  :: ๐๙/๐๑/๒๐๑๑  

  ปริญญาเอก:ความคาดหวังทางการศึกษานิสิต มจร.  :: ๑๐/๐๑/๒๐๑๑  

  สัมมนาบาลีเวทีแรกของโลก  :: ๒๒/๐๑/๒๐๑๑  

  นักวิจัย 22 ชาติ ยกย่อง 'ในหลวง'  :: ๐๙/๐๑/๒๐๑๑  

  สัมมนาวิจัยพุทธนานาชาติภาษาบาลี  :: ๐๙/๐๑/๒๐๑๑  

  อายุวัฒนมงคล72ปี พระพรหมคุณาภรณ์  :: ๐๙/๐๑/๒๐๑๑  

  นานาชาติทึ่ง มจร จัดสัมมนาผลงานวิจัยยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในหลวง  :: ๒๒/๐๑/๒๐๑๑  

  พระราชวรมุนีส่งมอบงานแก่พระสุธีธรรมานุวัตรคณบดีรูปใหม่  :: ๑๑/๐๑/๒๐๑๑  

  คณาจารย์คณะครุศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3  :: ๑๘/๐๑/๒๐๑๑  

  The 3rd International Buddhist Research Seminar   :: ๐๗/๐๑/๒๐๑๑  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐     ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕