หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดจัดสัมมนาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๒   :: ๑๐/๐๙/๒๐๑๐  

  ขออาราธนา/เชิญเข้าร่วมงานรำลึกถึงคุณูปการของบุคลากรผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2553   :: ๒๖/๐๙/๒๐๑๐  

  ขอแจ้งผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการระหว่างปี (รอบ ๖ เดือน) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓  :: ๑๐/๐๙/๒๐๑๐  

  วิทยาลัยสงฆ์นครพนมศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  :: ๐๙/๐๙/๒๐๑๐  

  บำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๕๕ ปี พระธรรมโกศาจารย์  :: ๐๗/๐๙/๒๐๑๐  

  ดาวน์โหลด ตารางสอบภาคการศึกษาที่ 1/2553  :: ๐๘/๐๙/๒๐๑๐  

  ขอเชิญผู้เสนอโครงการวิจัยเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบมติจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง งปม. ปี 2554  :: ๑๙/๐๙/๒๐๑๐  

  นิสิตคณะครุศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ให้คำปรึกษาฯ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ  :: ๑๐/๐๙/๒๐๑๐  

  สงฆ์บุรีรัมย์ชี้พุทธศาสนาแก้วิกฤตการเมืองได้  :: ๐๗/๐๙/๒๐๑๐  

  เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร ป.บส.  :: ๑๐/๑๐/๒๐๑๐  

  พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร เป็นประธานประชุมเตรียมงานวิสาขบูชาโลกปี พ.ศ. ๒๕๕๔  :: ๑๐/๑๐/๒๐๑๐  

  คณะนักบวชศิษย์ท่านติชนัทฮันห์เข้าถวายสักการะอธิการบดี  :: ๑๐/๑๐/๒๐๑๐  

  สร้างพระแก้วมรกตหาทุนสร้างวิทยาลัยสงฆ์  :: ๐๕/๐๙/๒๐๑๐  

  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชิพและบริหารงานทั่วไป จำนวน ๘ อัตรา  :: ๐๔/๐๙/๒๐๑๐  

  สงฆ์บุรีรัมย์ชี้พุทธศาสนาแก้ปัญหาวิกฤตการเมืองได้ต้องใช้สติ  :: ๐๗/๐๙/๒๐๑๐  

  ขอแจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ส่วนกลางและวิทยาเขต  :: ๐๔/๐๙/๒๐๑๐  

  การประปานครหลวง เข้าอบรมวิปัสสนา  :: ๐๘/๐๙/๒๐๑๐  

  เตือนพระใช้สติคู่ปัญญาในการเผยแพร่  :: ๐๓/๐๙/๒๐๑๐  

  มจร.ห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการถวายสักการะพระมหาเถระและบูรพาจารย์รำลึก  :: ๐๒/๐๙/๒๐๑๐  

  พิธีเปิดศูนย์ ICT มจร.ห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด  :: ๐๒/๐๙/๒๐๑๐  

  มจร.หนุนศึกษาสงฆ์จัดอบรมพระสังฆาธิการทั่วไทย  :: ๐๒/๐๙/๒๐๑๐  

  สมเด็จฯ วัดปากน้ำเตือนพระสังฆาธิการมีปัญญาต้องมีสติกำกับ  :: ๐๑/๐๙/๒๐๑๐  

  รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน   :: ๑๔/๐๙/๒๐๑๐  

  ประชุมวิสาขบูชาโลกปี 54 จัดยิ่งใหญ่ ชาวพุทธนานาชาติ เทิดกษัตริย์ไทยทรงเป็นธรรมราชา  :: ๐๓/๐๙/๒๐๑๐  

  การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง(National e-Learning Conference : Enhancing the Quality of e-Learning) ประจำปี 2553  :: ๑๗/๐๙/๒๐๑๐  

  ส่วนเทคโนฯ อบรมผลิตสื่อการศึกษา ครั้งที่ 7 ณ วข.พะเยา   :: ๓๑/๐๘/๒๐๑๐  

  รองอธิการบดี มจร เข้าพบประธานพุทธสมาคมจีน (10 ส.ค. 53)  :: ๓๑/๐๘/๒๐๑๐  

  แจ้งส่วนงานสังกัดส่วนกลาง จัดทำรายละเอียดงบประมาณประจำปี ๒๕๕๔  :: ๓๑/๐๘/๒๐๑๐  

  ประกาศ..ถึงส่วนจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 55  :: ๑๕/๐๙/๒๐๑๐  

  แจ้งอาการอาพาธ พระเทพกิตติโสภณ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา  :: ๒๘/๐๘/๒๐๑๐  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐     ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕