หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  กิจกรรมวันบูรพาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน  :: ๒๓/๐๖/๒๐๑๐  

  โครงการสัมมนาวิชาการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน  :: ๒๓/๐๖/๒๐๑๐  

  ปฐมนิเทศนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน  :: ๒๓/๐๖/๒๐๑๐  

  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาส่วนจัดการศึกษาภาคกลางและภาคใต้   :: ๒๔/๐๖/๒๐๑๐  

  แจ้งคำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดี และรักษาการผู้ช่วยอธิการบดี  :: ๐๙/๐๗/๒๐๑๐  

  บัณฑิตวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน‏   :: ๒๔/๐๖/๒๐๑๐  

  บรรยากาศการสอบเข้ารับการศึกษา  :: ๒๓/๐๖/๒๐๑๐  

  คณะสังคมศาสตร์ รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๒  :: ๒๒/๐๖/๒๐๑๐  

  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ให้การต้อนรับพระเมธีสุทธิกรและคณะ  :: ๒๒/๐๖/๒๐๑๐  

  การตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓  :: ๒๑/๐๖/๒๐๑๐  

  อธิการบดี มจร มอบเกียรติบัตรอาสาสมัครวิสาขบูชาโลก  :: ๒๑/๐๖/๒๐๑๐  

  บัณฑิตวิทยาลัยขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๕๒  :: ๒๐/๐๖/๒๐๑๐  

  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ บรรยายพิเศษแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ มคอ/TQF ณ คณะครุศาสตร์ มจร.  :: ๒๑/๐๖/๒๐๑๐  

  มนุษย์ฯปี ๓ ชนะเลิศ "การประกวดพานพุ่ม"งานไหว้ครู  :: ๑๙/๐๖/๒๐๑๐  

  แจ้งปิดระบบเครือข่ายห้องเซิร์ฟเวอร์  :: ๑๘/๐๖/๒๐๑๐  

  นิสิตคณะครุศาสตร์จัดโครงการครุศาสตร์สู่ฝัน สายสัมพันธ์ วันไหว้ครู ประจำปี 2553   :: ๑๙/๐๖/๒๐๑๐  

  บรรยากาศการออกข้อสอบกลางร่วมกันของคณาจารย์มหาจุฬาฯ   :: ๑๘/๐๖/๒๐๑๐  

  ผอ.สพ. เดินทางไปประชุมเสวนา และเก็บข้อมูลวิจัยพระพุทธศาสนา ประเทศญี่ปุ่น  :: ๒๙/๐๖/๒๐๑๐  

  ประกาศเรื่อง การยุบรวมโรงเรียนบาลีอบรมศึกษาและโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา  :: ๑๗/๐๖/๒๐๑๐  

  ผลการอบรมบุคลากรด้านคอมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ2553  :: ๑๗/๐๖/๒๐๑๐  

  นิสิตใหม่มจร.โคราชทำบัตรนิสิตATM ด่วน  :: ๑๖/๐๖/๒๐๑๐  

  คณะครุศาสตร์จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ จัดทำมคอ.3(18-20 มิถุนายน 2553)  :: ๒๑/๐๖/๒๐๑๐  

  แนะแนวการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์  :: ๑๕/๐๖/๒๐๑๐  

  ผลงานวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิตได้รับคัดเลือกเป็นหัวข้อวิชาการนานาชาติ  :: ๑๕/๐๖/๒๐๑๐  

  ขอเชิญพระธรรมทูตฯ ทุกรุ่นร่วมเป็นเจ้าภาพเครื่องถ่ายเอกสาร  :: ๑๕/๐๖/๒๐๑๐  

  การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์   :: ๑๔/๐๖/๒๐๑๐  

  บัณฑิตวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนางนภาพร สุทนต์  :: ๑๕/๐๖/๒๐๑๐  

  ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  :: ๑๔/๐๖/๒๐๑๐  

  แจ้งข่าวด่วน ! เรื่องการถึงแก่กรรมของ นางนภาพร สุทนต์ (ภรรยา อ.รังษี สุทนต์)  :: ๑๗/๐๖/๒๐๑๐  

  พิธีไหว้ครูมจร ห้องเรียนวัดพระธาตุแช่แห้งประจำปี 2553  :: ๑๑/๐๖/๒๐๑๐  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖     ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕