หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  กำหนดสอบ ภาค ๑/๒๕๕๒  :: ๑๗/๐๙/๒๐๐๙  

  เจ้าประคุณสมเด็จฯพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาพระสอนศีลธรรม พระนักเทศน์ พระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา  :: ๑๖/๐๙/๒๐๐๙  

  เชิญชมประมวลภาพการจัดงานอบรมสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ของส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  :: ๑๕/๐๙/๒๐๐๙  

  The First Journal of International Buddhist Studies (JIBS)  :: ๑๗/๐๙/๒๐๐๙  

  พระธรรมโกศาจารย์ : ย้ำพัฒนาคุณภาพคณาจารย์และนิสิต  :: ๑๕/๐๙/๒๐๐๙  

  กำหนดการ การประชุมวิจัย   :: ๑๗/๐๙/๒๐๐๙  

  แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมจัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย   :: ๑๗/๐๙/๒๐๐๙  

  ขอเชิญชมถ่ายทอดสดงานสัมมนาและทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคลพระธรรมโกศาจารย์   :: ๑๖/๐๙/๒๐๐๙  

  ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมประกวด ตราสัญลักษณ์ (Logo) และคติ (Motto) เพื่อใช้สำหรับศูนย์ภาษา มจร.   :: ๑๐/๐๙/๒๐๐๙  

  อธิการบดี มจร และคณะเดินทางร่วมพิธีเปิดสถาบันสมทบประเทศสิงคโปร์  :: ๐๙/๐๙/๒๐๐๙  

  ขอเชิญร่วมสัมมนา คณะสังคมศาสตร์ ๑๖-๑๘ กันยายน ๒๕๕๒  :: ๑๖/๐๙/๒๐๐๙  

  ผู้แทน มจร ร่วมพิธีฉลอง ๑๐๐ ปี พระพุทธศาสนา ณ สหพันธรัฐรัสเซีย   :: ๐๗/๐๙/๒๐๐๙  

  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมบุคคลากรด้านคอมพิวเตอร์ ณ วิทยาเขตสุรินทร์  :: ๐๑/๐๙/๒๐๐๙  

  ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔   :: ๐๑/๐๙/๒๐๐๙  

  แจ้ง ผลการศึกษา ผ่าน SMS ฟรี  :: ๐๒/๑๑/๒๐๐๙  

  การเตรียมการรับมือการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ ๒๐๐๙  :: ๐๑/๐๙/๒๐๐๙  

  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด และอบรมเชิงปฏิบัติการ  :: ๒๙/๐๘/๒๐๐๙  

  รับสมัครเจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์  :: ๒๙/๐๘/๒๐๐๙  

  ประกาศผลสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่กองกลาง  :: ๒๗/๐๘/๒๐๐๙  

  เชิญชมถ่ายทอดสดผู้อำนวยการกองแผนงานสถาบันอุดมศึกษาสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร  :: ๐๕/๐๙/๒๐๐๙  

  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรม บุคคลากรด้านคอมพิวเตอร์  :: ๒๕/๐๘/๒๐๐๙  

  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมบุคคลากรด้านระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส์  :: ๒๕/๐๘/๒๐๐๙  

  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับกองทะเบียนและวัดผล จัดอบรมบุคคลากรด้านระบบทะเบียนนิสิต  :: ๒๕/๐๘/๒๐๐๙  

  มหาจุฬาฯ จัดสัมมนา KM พัฒนาองค์กรสู่ระดับสากล  :: ๒๕/๐๘/๒๐๐๙  

  มหาจุฬาฯ ยกเครื่องงานประชาสัมพันธ์จัดสัมมนายกร่างแผนแม่บทสร้างเครือข่ายสนับสนุนการสอนและเผยแผ่พระพุทธศาสนา  :: ๓๑/๐๘/๒๐๐๙  

  มจร.จัดสัมมนาวิทยานิพนธ์เปิดให้ผู้สนใจร่วมรับฟัง แสดงทัศนะ และวิจารณ์   :: ๒๔/๐๘/๒๐๐๙  

  เปิดแล้วเว็บไซต์ การจัดการความรู้ Knowledge Managemant (KM)  :: ๒๒/๐๘/๒๐๐๙  

  การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน   :: ๒๑/๐๘/๒๐๐๙  

  วันครบรอบ๑๘ ปี มจร. วิทยาเขตพะเยา  :: ๒๑/๐๘/๒๐๐๙  

  มจร.วิทยาเขตพะเยาจัดกิจกรรมวันครบรอบ ๑๘ ปี  :: ๒๑/๐๘/๒๐๐๙  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙     ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕