หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  แจ้งทุกส่วนงานสรุปผลโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒  :: ๒๑/๑๐/๒๐๐๙  

  แจ้งทุกส่วนงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน (ไตรมาส ๔)  :: ๒๐/๑๐/๒๐๐๙  

  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  :: ๒๐/๑๐/๒๐๐๙  

  แจ้งข่าวผู้มีจิตศรัทธาบริจาคพระไตรปิฎก  :: ๒๐/๑๐/๒๐๐๙  

  บัณฑิตวิทยาลัยแนะนำการใช้งานระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  :: ๑๑/๐๙/๒๐๑๐  

  นิสิตสามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียนผ่านเว็บได้แล้ว  :: ๑๗/๑๐/๒๐๐๙  

  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย : สร้างเวทีนิสิตปริญญาเอก  :: ๑๗/๑๐/๒๐๐๙  

  การลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2552  :: ๑๗/๑๐/๒๐๐๙  

  The 2nd Internation Seminar on Buddhist Rearch 2553/2010  :: ๐๔/๑๑/๒๐๐๙  

  เปิดแล้ว ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรียนดีมีทุนการศึกษา  :: ๑๕/๑๐/๒๐๐๙  

  ขอเชิญร่วมงานวันพระปิยมหาราช ทอดผ้าป่ามหากุศล ประจำปี ๒๕๕๒  :: ๐๙/๑๐/๒๐๐๙  

  ชงครม.เพิ่มเงินพนักงานม.นอก ระบบ   :: ๐๙/๑๐/๒๐๐๙  

  งปม.๕๓ : การปรับปรุงจำนวนนิสิตวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์   :: ๐๓/๑๐/๒๐๐๙  

  เอกอัครราชทูต สหรัฐฯประจำประเทศไทย เยี่ยมชม มจร  :: ๐๓/๑๐/๒๐๐๙  

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมปฏิบัติธรรม (ล่าสุด) สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒  :: ๑๘/๑๑/๒๐๐๙  

  กำหนดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ ๒ ปี ๕๒  :: ๑๕/๑๐/๒๐๐๙  

  มจร.เตรียมจัดประชุมวิสาขบูชาโลก ปี 53 เน้นหัวข้อ การฟื้นตัวจากวิกฤติโลก ตามทัศนะชาวพุทธ   :: ๓๐/๐๙/๒๐๐๙  

  ม.มหาจุฬาฯเข้าร่วมประชุมเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ : การพัฒนารายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชาให้มีคุณภาพ  :: ๐๙/๑๐/๒๐๐๙  

  คุรุสภารับรองหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตรผลิตครู 275 หลักสูตร  :: ๐๙/๑๐/๒๐๐๙  

  วันนี้ เวลา ๑๑.๐๐ น. ขอเชิญชมแถลงข่าวการจัดงานวิสาขบูชาโลก ปี ๒๕๕๓  :: ๒๙/๐๙/๒๐๐๙  

  สัมมนาใหญ่ ปรับกระบวนการเรียนการสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร ให้เป็นเลิศด้านพุทธศาสนา  :: ๒๗/๐๙/๒๐๐๙  

  มจร ยกเครื่องแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๑๐  :: ๒๖/๐๙/๒๐๐๙  

  ชมการถ่ายทอดสดบัณฑิตวิทยาลัยสัมมนาเทคนิคและแนวทางการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปี ๕๒  :: ๒๖/๐๙/๒๐๐๙  

  นัดประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบปี ๕๓ ส่วนกลาง วิทยาเขต   :: ๒๖/๐๙/๒๐๐๙  

  ขอนิมนต์/เรียนเชิญสมัครแจ้งความประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจำกัด  :: ๒๘/๐๙/๒๐๐๙  

  ประมวลภาพส่วนเทคโนโลยีฯจัดงานอบรมการผลิตสื่อการศึกษาอิเลคทรอนิกส์ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  :: ๒๓/๐๙/๒๐๐๙  

  ประมวลภาพของส่วนเทคโนจัดงานอบรมการผลิตสื่อการศึกษาอิเลคทรอนิกส์ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  :: ๒๓/๐๙/๒๐๐๙  

  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดงานอบรมสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ ณ วิทยาเขตเชียงใหม่  :: ๒๒/๐๙/๒๐๐๙  

  เชิญร่วมงานตักบาตรเทโวโรหณะ  :: ๒๒/๐๙/๒๐๐๙  

  ประมวลภาพบัณฑิตวิทยาลัยจัดสัมมนาประจำปี วิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑   :: ๒๑/๐๙/๒๐๐๙  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙     ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕