หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  พระพรหมบัณฑิต พบกับนายกรัฐมนตรีลี เซียนหลุงของสิงคโปร์และกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีฉลองครบรอบ ๑๐ ปีของวิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์  :: ๑๐/๐๙/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต เดินทางถึงสิงคโปร์เพื่อร่วมพิธีฉลองครบรอบ ๑๐ ปี ของวิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์  :: ๑๐/๐๙/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต เป็นผู้แทนมหาเถรสมาคมเข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามคำสั่ง คสช.มาตรา ๔๔  :: ๐๗/๐๙/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต ร่วมอภิปรายในการเสวนาเรื่องการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  :: ๐๕/๐๙/๒๐๑๖  

  มจร ประชุมครั้งที่ 2 กรรมการจัดสรรทุน “กองทุนพระพรหมบัณฑิต”  :: ๐๔/๐๙/๒๐๑๖  

  ผู้แทน มจร ร่วมงานเปิดศูนย์วัฒนธรรมพระธรรมาจารย์มิ่ง หยาง  :: ๐๓/๐๙/๒๐๑๖  

  ผู้แทน มจร ร่วมงานประชุมพระพุทธศาสนากับเส้นทางสายไหมทางทะเล  :: ๐๘/๐๙/๒๐๑๖  

  Announcement for Applying Visa Documents  :: ๐๓/๐๙/๒๐๑๖  

  พระธรรมาจารย์ฝ่าจ้าว (Ven. Shi Fa Zhao) ถวายทุน “กองทุนพระพรหมบัณฑิต”   :: ๐๓/๐๙/๒๐๑๖  

  มจร หารือกับ Mr.Hiroshi Matsumoto ประธาน ITRI  :: ๐๑/๐๙/๒๐๑๖  

  เปิดตัว mcu app เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารองค์กรของท่าน นิมนต์/เชิญท่านที่ใช้มือถือ  :: ๓๐/๐๘/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายเรื่องการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาแก่เจ้าอาวาส   :: ๒๙/๐๘/๒๐๑๖  

  เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาปฎิบัติการ จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่12  :: ๒๗/๐๘/๒๐๑๖  

  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องประกาดราคาจัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร มจร ด้วยวิธิการทางอิเล็กทรอนิกส์  :: ๑๙/๐๘/๒๐๑๖  

  " หิริโอตัปปะและศีล ๕ หลักธรรมป้องกันการทุจริต : มิติการป้องกัน  :: ๑๐/๐๘/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต ให้การต้อนรับ ดร.อนุสนธิ์ ชินวรรโณ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง  :: ๐๕/๐๘/๒๐๑๖  

  พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มจร  :: ๓๐/๐๗/๒๐๑๖  

  ประชุม คณะกรรมการระบบบุคลากร ทอมก. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  :: ๓๐/๐๗/๒๐๑๖  

  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร เรื่องการจัดทำต้นฉบับที่ค้างให้แล้วเสร็จ  :: ๓๐/๐๗/๒๐๑๖  

  คณะสงฆ์เชียงใหม่เจ๋ง! ประกาศปริวรรตคัมภีร์ฎีกาเป็นอักษรธรรมล้านนา 40 เล่มใน 2 ด.  :: ๒๘/๐๗/๒๐๑๖  

  จีนสนใจใช้คัมภีร์พุทธอักษรล้านนาใน ม.สงฆ์สิบสองปันนา  :: ๒๘/๐๗/๒๐๑๖  

  แปลคัมภีร์ฎีกาเป็นภาษาล้านนาครั้งแรกในรอบ 540 ปี  :: ๒๘/๐๗/๒๐๑๖  

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  :: ๒๖/๐๗/๒๐๑๖  

  ร่วมพิธีถวายต้นฉบับคัมภีร์ฎีกาภาษาบาลี ณ มจร  :: ๒๖/๐๗/๒๐๑๖  

  ขอเชิญเข้าร่วมพิธี ถวายต้นฉบับคัมภีร์ฎีกาภาษาบาลี  :: ๒๑/๐๗/๒๐๑๖  

  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประทานโอวาทวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๙  :: ๒๑/๐๗/๒๐๑๖  

  กำหนดการ งานวันบุรพาจารย์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  :: ๑๕/๐๗/๒๐๑๖  

  ถวายทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2559  :: ๑๖/๐๗/๒๐๑๖  

  ข่าวพิธีประสาทปริญญานิสิตสถาบันสมทบจิ้งเจวี๋ย มจร ไต้หวัน   :: ๑๒/๐๗/๒๐๑๖  

  ครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ ประกาศเจตจำนงค์ขับเคลื่อนองค์กรผลิตครูสู่สากล  :: ๐๕/๐๗/๒๐๑๖  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓     ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕