หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  สืบสานปณิธานหลวงพ่อปัญญานันทะ  :: ๒๓/๐๘/๒๐๐๘  

  มหาวิทยาลัยเห็นชอบผ่านงานวิจัย กว่า ๘๒ เรื่อง  :: ๒๕/๐๘/๒๐๐๘  

  อาจารย์คณะพุทธศาสตร์ ม.มจร.เข้าร่วม ประชุมสัมมนานานาชาติ   :: ๒๑/๐๘/๒๐๐๘  

  นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีศึกษาดูงาน มจร  :: ๒๑/๐๘/๒๐๐๘  

  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบ MCU E-Learning .ในวันที่ ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ ณ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารเทศ ชั้น ๕ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  :: ๒๒/๐๘/๒๐๐๘  

  จนท.สถาบันวิจัยฯประชุมเชิงปฏิบัติการ NRPM  :: ๑๙/๐๘/๒๐๐๘  

  นิสิตคณะสังคมศาสตร์ยอดหนักอ่าน  :: ๑๘/๐๘/๒๐๐๘  

  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ๕๐ ตรวจเยี่ยมบัณฑิตวิทยาลัย  :: ๑๘/๐๘/๒๐๐๘  

  การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ MCU_TEST  :: ๑๕/๐๘/๒๐๐๘  

  อธิการบดี มจร ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจพัฒนาศูนย์กลางพระพุทธศาสนา   :: ๒๐/๐๘/๒๐๐๘  

  กำหนดรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  :: ๑๔/๐๘/๒๐๐๘  

  คณะสังคมศาสตร์ รับการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  :: ๑๔/๐๘/๒๐๐๘  

  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การออกข้อสอบกลางมจร MCU Test"  :: ๑๓/๐๘/๒๐๐๘  

  วุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรม  :: ๑๓/๐๘/๒๐๐๘  

  บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญสัมมนาวิทยานิพนธ์ดีเด่น  :: ๓๐/๐๙/๒๐๐๘  

  ๖๐ ล้านศรัทธาร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ณ มจร วังน้อย  :: ๑๘/๐๘/๒๐๐๘  

  สัมมนาระบบทะเบียนและวัดผลของมหาวิทยาลัย  :: ๐๗/๐๙/๒๐๐๘  

  แจ้งทุกส่วนงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  :: ๑๖/๑๐/๒๐๐๘  

  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  :: ๐๗/๐๘/๒๐๐๘  

  สรุปสถิติจำนวนหนังสือที่อยู่ในฐานข้อมูล VTLS ทั้งส่วนกลางและส่วนวิทยาเขต เช็คเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2551  :: ๐๔/๐๘/๒๐๐๘  

  ขอเชิญเสนอแนะ วิจารณ์ ร่าง TOR และเอกสารประกวดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ครั้งที่ ๒  :: ๐๘/๐๘/๒๐๐๘  

  ขอแสดงความยินดีกับพระมหาวรรณชัย ชยวณฺโณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม  :: ๐๗/๐๘/๒๐๐๘  

  หลวงปู่เครื่อง สุภทฺโท เจ้าอาวาสวัดสระกำแพงใหญ่ มรณภาพแล้ว  :: ๓๐/๐๗/๒๐๐๘  

  บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสำนักเสริมศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาทางวิชาการ  :: ๒๙/๐๗/๒๐๐๘  

  เปิดโอกาสการศึกษาพระสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์  :: ๓๑/๐๗/๒๐๐๘  

  แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายประเมินผลการศึกษา  :: ๐๗/๐๙/๒๐๐๘  

  ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปี ๕๓   :: ๐๕/๐๘/๒๐๐๘  

  ประกาศรายนามผู้ได้รับการพิจารณาให้แปลตำราวิชาการ  :: ๒๓/๐๗/๒๐๐๘  

  บัณฑิตวิทยาลัยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ  :: ๒๑/๐๗/๒๐๐๘  

  ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้ง  :: ๐๔/๐๘/๒๐๐๘  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗     ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕