หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  อธิการบดี มจร ร่วมประชุมนานาชาติผู้นำพระพุทธศาสนาและศาสนฮินดู กรุงพนมเปญ กัมพูชา  :: ๑๖/๐๒/๒๐๐๙  

  พุทธบริษัทชาวอุทัยธานี เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถวายเป็นพระราชกุศลฯ  :: ๑๓/๐๒/๒๐๐๙  

  แจ้งสาเหตุเบอร์โทรศัพท์บางเลขหมายไม่สามารถโทรเข้า มจร วังน้อย อยุธยา  :: ๑๓/๐๒/๒๐๐๙  

  บริษัทฯ นี โอ ไลฟ์ ตั้งทุนวิจัย ๕๐๐,๐๐๐ บาท  :: ๑๑/๐๒/๒๐๐๙  

  นิสิตมหาจุฬาฯ-ปฏิบัติธรรมถวายในหลวง และประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนวิทยบริการตาก  :: ๐๗/๐๒/๒๐๐๙  

  หลวงพ่อเซิ้งเหยียน ผู้ก่อตั้ง Dharma Drum Mountain มรณภาพ  :: ๐๖/๐๒/๒๐๐๙  

  แจ้งเลื่อนวันประชุมสัมมนาข้อสอบกลาง (QBMCU)  :: ๐๔/๐๒/๒๐๐๙  

  ติดตามความก้าวหน้างานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนแล้ว  :: ๒๓/๐๒/๒๐๐๙  

  มีพระบรมราชโองการโปรดแต่งตั้งพระพรหมโมลีเป็นศาสตาจารย์พิเศษ  :: ๐๓/๐๒/๒๐๐๙  

  มจร ร่วมจัดงานตลาดนัดหลักสูตรที่ ม.ขอนแก่น  :: ๐๓/๐๒/๒๐๐๙  

  ผลการสัมมนาผลการวิจัยทางพระพุทธศาสนาระดับนานานาชาติ  :: ๑๑/๑๐/๒๐๐๙  

  ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์และคณะ มจร เข้าพบอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ๒๒ มค ๕๒  :: ๒๓/๐๒/๒๐๐๙  

  ประธานที่ประชุมสตรีเพื่อสันติภาพสากลเข้าพบอธิการบดี มจร๒๑ ธค ๕๑  :: ๐๒/๐๒/๒๐๐๙  

  ประธาน ATBU เข้าพบอธิการบดี มจร ๑๓ มค ๒๕๕๒  :: ๐๒/๐๒/๒๐๐๙  

  ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เข้าประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยเถรวาทโลก (ATBU)   :: ๒๘/๐๑/๒๐๐๙  

  อัพเดทวันหยุดระบบยืม-คืนโปรแกรม VTLS ประจำปี ๒๕๕๒  :: ๒๗/๐๑/๒๐๐๙  

  ส่งบทความเพื่อพิมพ์สารนิพนธ์งานประสาทปริญญาปี ๒๕๕๒  :: ๒๖/๐๑/๒๐๐๙  

  แม่กองบาลีแจ้งกำหนดการสอบสนามหลวง ปี ๒๕๕๒  :: ๒๒/๐๑/๒๐๐๙  

  ประกาศรายชื่อ นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง ปี ๒๕๕๒  :: ๒๑/๐๑/๒๐๐๙  

  ผู้บริหาร มจร ประกอบพิธีครุฐานียบูชา ๒๕๕๒  :: ๒๐/๐๑/๒๐๐๙  

  คุรุสภาให้การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรเพื่อการประกอบวิชาชีพ  :: ๒๐/๐๑/๒๐๐๙  

  รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒  :: ๑๖/๐๑/๒๐๐๙  

  คณะครุศาสตร์ มจร. เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู  :: ๑๕/๐๑/๒๐๐๙  

  วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมกับสพฐฯ จัดประชุมวิชาการ "วิถีพุทธ : แสงแห่งคุณธรรมนำสังคมเป็นสุข"  :: ๑๕/๐๑/๒๐๐๙  

  ไอทีมหาจุฬาฯ เพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ต เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพวิสาขบูชาโลกและงานประชุมนานาชาติ ปี ๕๒  :: ๑๒/๐๑/๒๐๐๙  

  ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดวิสาขบูชาโลก๗๐ ประเทศร่วมฉลอง ๔ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒  :: ๑๒/๐๑/๒๐๐๙  

  มจร.จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และงานสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า มจร.2552  :: ๑๒/๐๑/๒๐๐๙  

  ม.วงษ์ชวลิตกุลถวายดุษฎีบัณฑิตแก่พระราชวิมลโมลีรองอธิการบดีฯ  :: ๐๘/๐๑/๒๐๐๙  

  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา มจร.ระยะที่ 10 (กลุ่มวิทยาเขตภาพเหนือ)  :: ๐๗/๐๑/๒๐๐๙  

  อธิการบดีเชิญประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานวันวิสาขบูชาโลก  :: ๐๗/๐๑/๒๐๐๙  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗     ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕