หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  คำสั่งมหาวิทยาลัย แต่งตั้งรักษาการหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์  :: ๒๑/๐๔/๒๐๐๙  

  การอบรมอาสาสมัครต้อนรับแขกต่างประเทศในการประชุมชาวพุทธนานาชาติ หนึ่งแห่งความภาคภูมิใจ  :: ๒๑/๐๔/๒๐๐๙  

  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ปีการศึกษา '๕๑  :: ๑๕/๐๕/๒๐๐๙  

  แจ้งทุกส่วนงานจัดทำ/ปรับปรุงแผนฯ ประจำส่วนงานให้สอดคล้องกับแผนฯ ๑๐  :: ๒๐/๐๗/๒๐๐๙  

  มจร เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิสาขบูชาโลก ๔-๖ พ.ค.๕๒  :: ๐๗/๐๔/๒๐๐๙  

  เชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมสิริชัย  :: ๐๗/๐๔/๒๐๐๙  

  รองอธิการบดี มจร เชียงใหม่ได้รับรางวัลบทความฟอรั่มพุทธศาสนาโลกครั้งที่ 2   :: ๐๔/๐๔/๒๐๐๙  

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีบรมราชโองการโปรดแต่งตั้งพระธรรมโกศาจารย์เป็นราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์  :: ๐๘/๐๔/๒๐๐๙  

  สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประทานสาส์นในการประชุมพุทธศาสนาโลกครั้งที่ 2 มอบอธิการบดี มจร อ่านสาส์นในที่ประชุม  :: ๓๑/๐๓/๒๐๐๙  

  รัฐมนตรีศาสนาของจีนให้การต้อนรับอธิการบดี มจร ที่เข้าร่วมประชุมพระพุทธศาสนาโลก   :: ๓๑/๐๓/๒๐๐๙  

  ขอเชิญหัวหน้าโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนรับเงินอุดหนุนโครงการและคู่มือ  :: ๒๔/๐๓/๒๐๐๙  

  International Council of United Nation Day of Vesak 2009 in Thailand   :: ๒๒/๐๓/๒๐๐๙  

  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความทางวิชาการ  :: ๒๑/๐๓/๒๐๐๙  

  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับรายวิชาแกนพระพุทธศาสนา  :: ๒๔/๐๓/๒๐๐๙  

  มจร. ยืนยันใช้หอประชุมพุทธมณฑลเป็นสถานที่ประกอบพิธีประสาทปริญญา  :: ๒๐/๐๓/๒๐๐๙  

  อธิการบดี มจร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ มทร.ธัญญบุรี  :: ๒๐/๐๓/๒๐๐๙  

  รายนามพุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 54   :: ๑๔/๐๕/๒๐๐๙  

  Sheik Professor Dr.Ali Gomma แห่งอียิปต์เยี่ยม มจร  :: ๑๘/๐๓/๒๐๐๙  

  สรุปยอดบริจาคผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส/เซเว้นอีเลฟเว้นทั่วประเทศ  :: ๑๗/๐๓/๒๐๐๙  

  ขอเชิญคณาจารย์และนิสิตเข้ารับการอบรมเรื่อง"การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ" ครั้งที่ ๑  :: ๑๖/๐๓/๒๐๐๙  

  วันลงทะเบียนรับปริญญาประจำปี 2552  :: ๒๑/๐๓/๒๐๐๙  

  ประกาศผลสอบและลงทะเบียน หลักสูตร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู  :: ๒๒/๐๓/๒๐๐๙  

  การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกบนเว็บ  :: ๑๔/๐๓/๒๐๐๙  

  แต่งตั้ง พระครูสังฆพินัย(ประสาน จนฺทสาโร) ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็น พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ   :: ๑๑/๐๓/๒๐๐๙  

  มจร เข้าประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาท ณ ประเทศเมียนม่าห์  :: ๑๐/๐๓/๒๐๐๙  

  สถิติการยืม-คืน และให้บริการของห้องสมุด ส่วนกลาง วัดมหาธาตุและวัดศรีฯ วิทยาเขตขอนแก่น และ วิทยาเขตนครราชสีมา เดือนตุลาคม 2551 - กุมภาพันธ์ 2552  :: ๐๒/๐๓/๒๐๐๙  

  ผอ.สพ.ให้การต้อนรับคณะภิกษุณีจากประเทศเกาหลีใต้  :: ๐๓/๐๓/๒๐๐๙  

  ผอ.สพ. มจร เข้าพบอธิการบดี ม.จิ้งเจี๋ย (Most Ven.Dr.Ching Hsin)   :: ๐๓/๐๓/๒๐๐๙  

  ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ถวายการรับรอง พระ ดร.ซิน ติ้ง  :: ๒๘/๐๒/๒๐๐๙  

  เลขาธิการมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาปรึกษางานวิจัยกับ ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  :: ๐๓/๐๓/๒๐๐๙  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘     ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕