หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  มหาเถรสมาคมเห็นชอบให้จดทะเบียนตั้งสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก  :: ๒๕/๑๑/๒๐๐๘  

  วัดบุญญาราม รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย รับสมัครนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ  :: ๑๗/๑๑/๒๐๐๘  

  ทอดผ้าป่าถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อสืบสานปณิธานหลวงพ่อปัญญานันทะ  :: ๑๕/๑๑/๒๐๐๘  

  อธิการบดีแสดงธรรม เพื่อครูเรียนรู้สู่การสอน  :: ๑๔/๑๑/๒๐๐๘  

  นายแพทย์รัศมี-คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร ถวายปัจจัยสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัย  :: ๑๓/๑๑/๒๐๐๘  

  แต่งตั้งรักษาการหัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา  :: ๑๓/๑๑/๒๐๐๘  

  แจ้งทุกส่วนงานจัดทำรายงานสรุปผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2551  :: ๑๘/๑๑/๒๐๐๘  

  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เป็นผู้แทนอธิการบดีเข้าประชุมเลขานุการผู้นำศาสนา ณ ประเทศคาซัคสถาน   :: ๑๖/๑๑/๒๐๐๘  

  แบบตอบรับเขียนบทความวิจัย  :: ๒๐/๑๑/๒๐๐๘  

  การพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ พระสงฆ์ ปี 2551  :: ๐๔/๑๑/๒๐๐๘  

  อาลัยร่มโพธิ์ใหญ่วัดอรุณ "พระธรรมสิริชัย"   :: ๑๐/๑๑/๒๐๐๘  

  ชู มหาวิทยาลัยสงฆ์สานทีวีพระพุทธศาสนา  :: ๐๒/๑๑/๒๐๐๘  

  พิธีทอดกฐิน ณ อุโบสถกลางน้ำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  :: ๐๔/๑๑/๒๐๐๘  

  กำหนดบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระราชรัตนโมลี(นคร เขมปาลี)  :: ๓๑/๑๐/๒๐๐๘  

  ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมประจำปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔  :: ๑๕/๐๒/๒๐๑๑  

  คุรุสภารับรองหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู   :: ๒๑/๐๓/๒๐๐๙  

  ประชุมนักวิจัยปี ๕๒  :: ๐๗/๑๑/๒๐๐๘  

  บทสัมภาษณ์ พระธรรมโกศาจารย์   :: ๐๗/๑๑/๒๐๐๘  

  กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนา มจร. กลุ่มวิทยาเขตภาคเหนือ  :: ๒๑/๑๐/๒๐๐๘  

  แจ้งเลขหมายโทรศัพท์ มจร วังน้อย  :: ๒๑/๑๐/๒๐๐๘  

  ทางเลือกใหม่กับการทำบุญกับมหาจุฬาฯผ่านเซเว่น ทั่วประเทศ  :: ๑๙/๑๐/๒๐๐๘  

  การลงทะเบียน-ชำระค่าธรรมเนียม ภาค ๒/๒๕๕๑  :: ๑๑/๑๑/๒๐๐๘  

  เชิญเสนอผลงานวิจัยทางพุทธฯ  :: ๒๔/๑๐/๒๐๐๘  

  ช่องทางการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคาร  :: ๑๗/๑๐/๒๐๐๘  

  เสวนายุทธศาสตร์และการพัฒนางานวิจัย มจร   :: ๒๔/๑๐/๒๐๐๘  

  สร้างเวทีฯ นำเสนองานวิจัยทางพุทธศาสนา นานาชาติ  :: ๑๗/๑๐/๒๐๐๘  

  ๒๓ ตุลา งานเฉลิมพระเกียรติ ณ มจร วังน้อย  :: ๑๓/๑๐/๒๐๐๘  

  คณะครุศาสตร์อบรมการพัฒนาสื่อการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์  :: ๐๙/๑๐/๒๐๐๘  

  ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคารทหารไทย(ใหม่)  :: ๑๐/๑๐/๒๐๐๘  

  คณะกรรมการจัดตารางสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒  :: ๐๖/๑๐/๒๐๐๘  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑     ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕