หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  สัมมนาเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา  :: ๒๕/๐๒/๒๐๐๘  

  สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ ๕  :: ๒๕/๐๒/๒๐๐๘  

  งานพิธีมุงกระเบี้องหลังคาอุโบสถกลางน้ำ  :: ๒๒/๐๒/๒๐๐๘  

  สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ ๔  :: ๒๓/๐๒/๒๐๐๘  

  บัณฑิตวิทยาลัยจัดแสดงนิทรรศการวันมาฆบูชา ที่สวนลุมพินี  :: ๒๓/๐๒/๒๐๐๘  

  สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ ๓  :: ๒๓/๐๒/๒๐๐๘  

  อธิการบดี มจร บันทึกเทปรายการเจาะใจ  :: ๒๐/๐๒/๒๐๐๘  

  มจร เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระพรหมมังคลาจารย์(ปัญญานันทภิกขุ)  :: ๑๙/๐๒/๒๐๐๘  

  ตารางสอบภาคการศึกษาที่ 2/2550  :: ๑๘/๐๒/๒๐๐๘  

  มหาวิทยาลัยส่งผู้แทนเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ World Buddhist e-Library ณ ประเทศอ Australia  :: ๒๐/๐๒/๒๐๐๘  

  ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์หอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร.แพร่  :: ๑๕/๐๒/๒๐๐๘  

  ผู้บริหาร, คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติสาธยายพระไตรปิฎก ที่พุทธคยา-อินเดีย  :: ๑๖/๐๒/๒๐๐๘  

  ผู้แทนกรรมการจัดงานวิสาขบูชาเวียดนามเข้าพบประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสํงฆราช  :: ๑๓/๐๒/๒๐๐๘  

  ขอเชิญสมัครเรียนหลักสตรประกาศนียบัตรด้านคอมพิวเตอร์ฟรี  :: ๐๙/๐๒/๒๐๐๘  

  กำหนดสอบภาคการศึกษาที่ 2/2550  :: ๐๙/๐๒/๒๐๐๘  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยติดอันดับมหาวิทยาลัยโลก  :: ๑๘/๐๒/๒๐๐๘  

  พระธรรมโกศาจารย์ เป็นประธานการประชุมย้ายสถานที่ทำการ มจร.วังน้อย  :: ๐๘/๐๒/๒๐๐๘  

  เชิญเข้าใช้ห้องสมุดข่าว Matichon e-Library  :: ๐๕/๐๒/๒๐๐๘  

  งานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายหลวงพ่อปัญญา  :: ๐๕/๐๒/๒๐๐๘  

  ขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  :: ๐๔/๐๒/๒๐๐๘  

  ขอเชิญร่วมประชุมสหพันธ์สมาคมจิตวิทยาอาเซียน ครั้งที่ ๒  :: ๐๓/๐๒/๒๐๐๘  

  รับสมัครผู้ช่วยวิจัยประจำโครงการวิจัย  :: ๐๑/๐๒/๒๐๐๘  

  รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2551  :: ๒๖/๐๒/๒๐๐๘  

  การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน  :: ๐๕/๐๒/๒๐๐๘  

  แจ้งเรื่องการปรับปรุงระบบเครือข่าย  :: ๓๐/๐๑/๒๐๐๘  

  ร่วมสืบสาน-อนุรักษ์-ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาไทย  :: ๒๙/๐๑/๒๐๐๘  

  มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบแจ้งเกรดผ่าน SMS  :: ๒๘/๐๑/๒๐๐๘  

  ภาควิชารัฐศาสตร์ รับสมัครพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  :: ๒๘/๐๑/๒๐๐๘  

  กำหนดวันประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๕๑   :: ๑๖/๐๒/๒๐๐๘  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ ๒ ในระดับดี  :: ๒๕/๐๑/๒๐๐๘  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖     ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕