หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้ทุนการวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑  :: ๑๕/๑๐/๒๐๐๗  

  พระพรหมมังคลาจารย์ หรือ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ได้มรณภาพแล้ว   :: ๑๐/๑๐/๒๐๐๗  

  เชิญผู้สนใจภาษาบาลี-สันสกฤต...เข้าฟังบรรยาย ฟรี !   :: ๑๔/๑๐/๒๐๐๗  

  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ป.โท (ปรัชญาสำหรับคฤหัสถ์ภาคพิเศษ) ภาค ๒/๕๐  :: ๑๖/๑๐/๒๐๐๗  

  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา  :: ๑๐/๑๐/๒๐๐๗  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรรราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา สูญเสียบุคลากรสายวิชาการ  :: ๐๒/๑๐/๒๐๐๗  

  ๖๐ ปีอุดมศึกษามหาจุฬาฯ และวันบุรพาจารย์ ณ มจร วังน้อย อยุธยา  :: ๑๕/๑๐/๒๐๐๗  

  ประวัติวรรณคดีบาลี  :: ๓๐/๐๙/๒๐๐๗  

  โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๐  :: ๒๙/๐๙/๒๐๐๗  

  การสัมมนานำเสนอผลการวิจัย  :: ๒๓/๑๒/๒๐๐๗  

  การเขียนรายงานวิจัยปีงบประมาณ ๒๕๕๐  :: ๒๙/๐๙/๒๐๐๗  

  ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยปี ๕๑ - ๕๒  :: ๒๘/๐๙/๒๐๐๗  

  คณะพุทธศาสตร์ ส่งบุคลากรเข้าอบรม...ผู้บริหารโครงการฯ   :: ๐๖/๑๐/๒๐๐๗  

  สัมมนาปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงรายละเอียดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑  :: ๒๘/๐๙/๒๐๐๗  

  คณะนิสิต ป.โท สาขาวิชาธรรมนิเทศ ทัศนศึกษาบริษัท อมรินทร์ฯและช่อง ๑๑  :: ๒๘/๐๙/๒๐๐๗  

  แจ้งหนังสือการเปลี่ยนกรรมการประกันภัยเป็นหน่วยงานของรัฐ  :: ๒๔/๐๙/๒๐๐๗  

  โครงการงานบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมจาริณี  :: ๒๙/๑๐/๒๐๐๗  

  บรรพชาสามเณรและเนกขัมมนาริณี  :: ๒๔/๐๙/๒๐๐๗  

  อธิการบดี มจร.แนะสำนักพุทธฯเตรียมจัดตั้ง “พุทธมณฑลโลก”  :: ๒๒/๐๙/๒๐๐๗  

  เลื่อนการประชุมสัมมนาโครงการวิจัยปี ๕๒  :: ๒๗/๐๙/๒๐๐๗  

  แจ้งข่าวการประกันคุณภาพการศึกษา  :: ๒๐/๐๙/๒๐๐๗  

  มจร.ลงนามสัญญาก่อสร้างอาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา  :: ๒๐/๐๙/๒๐๐๗  

  ผู้แทนมหาวิทยาลัยเซี่ยะเหมินจากประเทศจีนมาเยี่ยมสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.  :: ๒๑/๐๙/๒๐๐๗  

  การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบทะเบียนส่วนขยาย(18-20 ตุลาคม 2550)  :: ๐๒/๑๐/๒๐๐๗  

  พระพุทธศาสนากับกฎหมาย-เกื้อกูลหรือขัดแย้ง?  :: ๑๘/๐๙/๒๐๐๗  

  ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และ ๕๒ ปี พระธรรมโกศาจารย์  :: ๑๖/๐๙/๒๐๐๗  

  มจร. รุกตั้งศูนย์ภาษารองรับการเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก  :: ๑๓/๐๙/๒๐๐๗  

  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  :: ๑๒/๐๙/๒๐๐๗  

  พร.ฎ.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ  :: ๑๐/๐๙/๒๐๐๗  

  บัญชีรายชื่อโครงการวิจัยปี ๕๑  :: ๑๒/๐๙/๒๐๐๗  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐     ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕