หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  ยูเนสโกห่วงวัฒนธรรมพุทธสูญหาย  :: ๒๒/๑๑/๒๐๐๗  

  มจร.วิทยาเขตอุบลราชธานีอบรมผลิตสื่อการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์  :: ๒๑/๑๑/๒๐๐๗  

  สรุปรายได้เงินจากโครงการทอดผ้าเพื่อหาทุนสนับสนุนการศึกษา  :: ๒๑/๑๑/๒๐๐๗  

  ร่วมสั่งจองพระพุทธโกศัย วิชิตมาร รุ่นบันดาลสุข  :: ๒๑/๑๑/๒๐๐๗  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ ยูเนสโกจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคเพื่อฟื้นฟูพุทธศิลป์  :: ๒๑/๑๑/๒๐๐๗  

  ขอเชิญเที่ยวงานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร ประจำปี 2550   :: ๒๕/๑๑/๒๐๐๗  

  ดาวโหลดโปรแกรมระบบเบียนส่วนขยาย  :: ๑๖/๑๑/๒๐๐๗  

  ส่วนหอสมุดกลาง เข้าร่วมการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๕  :: ๑๕/๑๑/๒๐๐๗  

  แถลงข่าวการจัดงาน ๕ ธันวามหาราช  :: ๑๔/๑๑/๒๐๐๗  

  บัณฑิตวิทยาลัยรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  :: ๐๖/๐๑/๒๐๐๘  

  อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมสัมมนาวิชาการของสภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  :: ๐๖/๐๑/๒๐๐๘  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ร่วมกับ Unesco จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  :: ๒๑/๑๑/๒๐๐๗  

  กำหนดการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๕๐  :: ๐๗/๑๑/๒๐๐๗  

  มจร.ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีถวายพระพรชัยมงคลของศาสนาต่างๆ  :: ๐๗/๑๑/๒๐๐๗  

  การแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  :: ๐๗/๑๑/๒๐๐๗  

  กำหนดการพิธีเปิด - ปิด การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์(เชียงใหม่เกมส์) ฉบับแก้ไขใหม่  :: ๑๓/๑๑/๒๐๐๗  

  การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพและความสามัคคี ครั้งที่ ๓(เชียงใหม่เกมส์)  :: ๐๗/๑๑/๒๐๐๗  

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย (บัญชี๑)  :: ๐๓/๑๑/๒๐๐๗  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย  :: ๑๔/๑๑/๒๐๐๗  

  อาจารย์คณะพุทธศาสตร์ เป็นกรรมการตรวจสอบประเมินฯภายใน   :: ๐๖/๑๒/๒๐๐๗  

  สถาบันสมทบ KBI จากศรีลังกาเข้าเยี่ยมมหาจุฬาฯ  :: ๓๑/๑๐/๒๐๐๗  

  ประกาศวันสอบธรรมศึกษาตรี โท เอก  :: ๓๐/๑๐/๒๐๐๗  

  ความคืบหน้าครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  :: ๒๙/๑๐/๒๐๐๗  

  บัณฑิตวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ สาขาปรัชญาคฤหัสถ์ รุ่น ๒   :: ๐๒/๐๒/๒๐๐๘  

  มจร. ประชุมโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  :: ๒๗/๑๐/๒๐๐๗  

  การกำหนดใช้รหัสนิสิตตามระบบทะเบียนใหม่  :: ๒๕/๑๐/๒๐๐๗  

  ระบบบริการการศึกษา คืออะไร  :: ๒๕/๑๐/๒๐๐๗  

  สื่อมวลชนเสนอข่าว ๗ พันธมิตร สานต่อภารกิจ 'หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ'  :: ๒๓/๑๐/๒๐๐๗  

  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มอบเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่น และเป็นประธานหล่อพระรูป ๓ สมเด็จ  :: ๒๓/๑๐/๒๐๐๗  

  มจร. กำหนดทิศทางการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๑๐  :: ๒๒/๑๐/๒๐๐๗  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑     ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕