หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  บรรพชาสามเณรและเนกขัมมนาริณี  :: ๒๔/๐๙/๒๐๐๗  

  อธิการบดี มจร.แนะสำนักพุทธฯเตรียมจัดตั้ง “พุทธมณฑลโลก”  :: ๒๒/๐๙/๒๐๐๗  

  เลื่อนการประชุมสัมมนาโครงการวิจัยปี ๕๒  :: ๒๗/๐๙/๒๐๐๗  

  แจ้งข่าวการประกันคุณภาพการศึกษา  :: ๒๐/๐๙/๒๐๐๗  

  มจร.ลงนามสัญญาก่อสร้างอาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา  :: ๒๐/๐๙/๒๐๐๗  

  ผู้แทนมหาวิทยาลัยเซี่ยะเหมินจากประเทศจีนมาเยี่ยมสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.  :: ๒๑/๐๙/๒๐๐๗  

  การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบทะเบียนส่วนขยาย(18-20 ตุลาคม 2550)  :: ๐๒/๑๐/๒๐๐๗  

  พระพุทธศาสนากับกฎหมาย-เกื้อกูลหรือขัดแย้ง?  :: ๑๘/๐๙/๒๐๐๗  

  ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และ ๕๒ ปี พระธรรมโกศาจารย์  :: ๑๖/๐๙/๒๐๐๗  

  มจร. รุกตั้งศูนย์ภาษารองรับการเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก  :: ๑๓/๐๙/๒๐๐๗  

  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  :: ๑๒/๐๙/๒๐๐๗  

  พร.ฎ.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ  :: ๑๐/๐๙/๒๐๐๗  

  บัญชีรายชื่อโครงการวิจัยปี ๕๑  :: ๑๒/๐๙/๒๐๐๗  

  มจร.วิทยาเขตแพร่ ประชุมประกันคุณภาพการศึกษา  :: ๒๑/๑๑/๒๐๐๗  

  ฝ่ายการศึกษาและเผยแผ่ คณะสงฆ์จ.แพร่ สัมมนาหัวหน้าหน่วย อปต.แพร่  :: ๑๐/๐๙/๒๐๐๗  

  การสัมมนากลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัตVTLS(ประเทศไทย)  :: ๑๒/๐๙/๒๐๐๗  

  สัมมนาจัดทำโครงการวิจัย ประจำปี ๒๕๕๒  :: ๑๒/๐๙/๒๐๐๗  

  สัมมนาจัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย ประจำปี ๒๕๕๑  :: ๑๓/๐๙/๒๐๐๗  

  สำรวจข้อมูลวันและเวลาปฏิบัติงานของส่วนงาน  :: ๐๖/๐๙/๒๐๐๗  

  เรื่อง สำรวจข้อมูลบุคลากร  :: ๐๖/๐๙/๒๐๐๗  

  งานรำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี ๒๕๕๐  :: ๐๖/๐๙/๒๐๐๗  

  ตารางสอบภาคการศึกษาที่ 1/2550  :: ๐๖/๐๙/๒๐๐๗  

  ขอให้นิสิตที่มีรูปปรากฏตามลิงค์นี้ ติดต่อกองทะเบียนด่วนที่สุด  :: ๐๗/๐๙/๒๐๐๗  

  ขอข้อมูลความต้องการครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา  :: ๐๔/๐๙/๒๐๐๗  

  ประชุมสัมมนาเรื่องการวัดผลและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ  :: ๐๓/๐๙/๒๐๐๗  

  แจ้งกำหนดการเดินทางประชุมเชิงปฏิบัติการระบบทะเบียน   :: ๐๓/๐๙/๒๐๐๗  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จัดสัมมนาบุคลากรด้านการวิจัย ช่วงที่ ๔  :: ๐๒/๐๙/๒๐๐๗  

  พระธรรมโกศาจารย์มอบหนังสือประกาศตั้งสถาบันสมทบ  :: ๐๑/๐๙/๒๐๐๗  

  พระธรรมโกศาจารย์นำคณะ มจร เดินทางไปร่วมพิธีเปิดห้องสมุด ณ ประเทศศรีลังกา  :: ๐๒/๐๙/๒๐๐๗  

  รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  :: ๓๑/๐๘/๒๐๐๗  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓     ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕