หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  มจร จัดอบรมโปรแกรมฐานข้อมูลด้านการบริหารมหาวิทยาลัย  :: ๐๙/๐๒/๒๐๐๗  

  ต่ออายุ เจ้าคณะภาค - รองเจ้าคณะภาค  :: ๐๑/๐๒/๒๐๐๗  

  หลักสูตรฯ นานาชาติจัดเสวนาวิชาการพิเศษ  :: ๓๐/๐๑/๒๐๐๗  

  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๐  :: ๓๐/๐๑/๒๐๐๗  

  ธรรมโกศาจารย์เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนานิสิปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๕๒  :: ๒๙/๐๑/๒๐๐๗  

  พระธรรมโกศาจารย์ เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำข้อสอบกลางมหาวิทยาลัย  :: ๒๗/๐๑/๒๐๐๗  

  พระธรรมวโรดม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมรณภาพ  :: ๒๗/๐๑/๒๐๐๗  

  ศธ. ของบกลางกว่า 4 พันล้านบาทอุ้มทุนศึกษา   :: ๒๖/๐๑/๒๐๐๗  

  สานเสวนา เรื่อง “การพัฒนาข้อสอบกลางมหาวิทยาลัย”  :: ๒๕/๐๑/๒๐๐๗  

  อธิการบดี รับแขกจากเมืองธิเบต  :: ๒๔/๐๑/๒๐๐๗  

  มหาวิทยาลัยทำบุญปีใหม่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐  :: ๒๓/๐๑/๒๐๐๗  

  อธิการบดี มจร เข้าร่วมพิธีฉลองพระพุทธรูปของคณะสงฆ์ประเทศศรีลังกา   :: ๑๙/๐๑/๒๐๐๗  

  ผู้แทน มจร ประกอบพิธีครุฐานียบูชา   :: ๑๙/๐๑/๒๐๐๗  

  มจร.เปิดสัมพันธ์ ม.สงฆ์เวียดนาม  :: ๑๘/๐๑/๒๐๐๗  

  แจ้งแนวทางการเพิ่มและปรับวุฒิการศึกษาของบุคลากร มจร  :: ๑๗/๐๑/๒๐๐๗  

  มจร.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ งปม.ปี ๒๕๕๑  :: ๑๗/๐๑/๒๐๐๗  

  มหาจุฬาฯจัดพิธีถวายพระพุทธรูป คณะสงฆ์วัดโฝมินห์เวียดนาม   :: ๑๗/๐๑/๒๐๐๗  

  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  :: ๑๖/๐๑/๒๐๐๗  

  พรปีใหม่อธิการบดีมหาจุฬาฯ  :: ๑๗/๐๑/๒๐๐๗  

  ความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการแต่งตำราของกองวิชาการ  :: ๑๕/๐๑/๒๐๐๗  

  ประชุมพิจารณากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของ มจร. รอบใหม่  :: ๑๕/๐๑/๒๐๐๗  

  นัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  :: ๑๗/๐๑/๒๐๐๗  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จัดประชุมเสวนานักวิจัย โครงการวิจัย ปี ๕๑  :: ๑๓/๐๑/๒๐๐๗  

  กำหนดปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานสำหรับพระสงฆ์และประชาชนทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๐  :: ๑๓/๐๑/๒๐๐๗  

  เชิญร่วมงาน อนุสรณ์ ๕๐ ปี และพิธีมอบประกาศนียบัตร-วุฒิบัตร  :: ๑๒/๐๑/๒๐๐๗  

  สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจภาคเหนือ รุ่นที่ 52ฯ ณ มจร.วิทยาเขตแพร่  :: ๑๐/๐๑/๒๐๐๗  

  รายการ คนค้นฅนเปิดแก่นอุดมการณ์ หลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ   :: ๐๙/๐๑/๒๐๐๗  

  รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2550  :: ๒๕/๐๓/๒๐๐๗  

  วันประสาทปริญญาประจำปี พ.ศ. 2550  :: ๐๘/๐๑/๒๐๐๗  

  การปรับเปลี่ยน E-mail มจร   :: ๐๘/๐๑/๒๐๐๗  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓     ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕