หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  พระพรหมบัณฑิต ให้การต้อนรับ ดร.อนุสนธิ์ ชินวรรโณ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง  :: ๐๕/๐๘/๒๐๑๖  

  พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มจร  :: ๓๐/๐๗/๒๐๑๖  

  ประชุม คณะกรรมการระบบบุคลากร ทอมก. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  :: ๓๐/๐๗/๒๐๑๖  

  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร เรื่องการจัดทำต้นฉบับที่ค้างให้แล้วเสร็จ  :: ๓๐/๐๗/๒๐๑๖  

  คณะสงฆ์เชียงใหม่เจ๋ง! ประกาศปริวรรตคัมภีร์ฎีกาเป็นอักษรธรรมล้านนา 40 เล่มใน 2 ด.  :: ๒๘/๐๗/๒๐๑๖  

  จีนสนใจใช้คัมภีร์พุทธอักษรล้านนาใน ม.สงฆ์สิบสองปันนา  :: ๒๘/๐๗/๒๐๑๖  

  แปลคัมภีร์ฎีกาเป็นภาษาล้านนาครั้งแรกในรอบ 540 ปี  :: ๒๘/๐๗/๒๐๑๖  

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  :: ๒๖/๐๗/๒๐๑๖  

  ร่วมพิธีถวายต้นฉบับคัมภีร์ฎีกาภาษาบาลี ณ มจร  :: ๒๖/๐๗/๒๐๑๖  

  ขอเชิญเข้าร่วมพิธี ถวายต้นฉบับคัมภีร์ฎีกาภาษาบาลี  :: ๒๑/๐๗/๒๐๑๖  

  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประทานโอวาทวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๙  :: ๒๑/๐๗/๒๐๑๖  

  กำหนดการ งานวันบุรพาจารย์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  :: ๑๕/๐๗/๒๐๑๖  

  ถวายทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2559  :: ๑๖/๐๗/๒๐๑๖  

  ข่าวพิธีประสาทปริญญานิสิตสถาบันสมทบจิ้งเจวี๋ย มจร ไต้หวัน   :: ๑๒/๐๗/๒๐๑๖  

  ครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ ประกาศเจตจำนงค์ขับเคลื่อนองค์กรผลิตครูสู่สากล  :: ๐๕/๐๗/๒๐๑๖  

  ผู้แทน มจร เข้าร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ในสหราชอาณาจักร  :: ๐๒/๐๗/๒๐๑๖  

  ครุศาสตร์ มจร.: ต้องเน้นกิจกรรมนำพัฒนาคุณภาพครูสู่สากล  :: ๐๑/๐๗/๒๐๑๖  

  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสถิติและการวิจัยเพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  :: ๐๑/๐๗/๒๐๑๖  

  ๕๕ ปี ครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึกและสัมมนาทางวิชาการ  :: ๐๑/๐๗/๒๐๑๖  

  รองอธิการบดี มจร ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพคุณโยมทวี หนุนภักดี อดีต กก.ผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย  :: ๑๒/๐๗/๒๐๑๖  

  ครุศาสตร์ มจร. : ปฐมนิเทศนิสิตและไหว้ครูวิถีไทย วิถีพุทธ   :: ๓๐/๐๖/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี มจร ร่วมสัมมนานานาชาติ "ครบ ๔๐ ปี สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา"  :: ๒๘/๐๖/๒๐๑๖  

  รองอธิการบดี มจร เป็นวิทยากรเสนอเรื่อง "การศึกษา มจร " ในการประชุมผู้นำชาวพุทธนานาชาติ อเมริกา  :: ๒๖/๐๖/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต วิทยากรบรรยายนำเรื่อง'การศึกษาพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลก(Buddhist Education for World Peace)'  :: ๒๗/๐๖/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิตเมตตาบรรยาย “กลยุทธ์การบริหารวัดไทยสู่สากล” แก่ผู้อบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ  :: ๒๕/๐๖/๒๐๑๖  

  มจร เปิดโลกการศึกษาพัฒนาพระสงฆ์/เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจแกร่ง”  :: ๒๔/๐๖/๒๐๑๖  

  ถอดรหัสการจัดทำแผนแม่บทการจัดการความรู้ มจร   :: ๒๔/๐๖/๒๐๑๖  

  พิธีปฐมนิเทศและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร  :: ๒๐/๐๖/๒๐๑๖  

  พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญ “ดร.อุไรศรี คนึงสุขเกษม”  :: ๑๘/๐๖/๒๐๑๖  

  พิธีการเปิดการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระพรหมบัณฑิต ,ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานในพิธี  :: ๑๗/๐๖/๒๐๑๖  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖     ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕