หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  พิธีเปิดการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๙  :: ๑๑/๐๖/๒๐๑๖  

  ขอนิมนต์-เชิญร่วมพิธิประทานวุฒิบัตรและปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๒  :: ๐๘/๐๖/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต แสดงปาฐกถาพิเศษชุด เอตทัคคะกษัตรา ครั้งที่ ๑   :: ๐๗/๐๖/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต แสดงปาฐกถาพิเศษชุด "เอตทัคคะกษัตรา" ครั้งที่ ๑ จัดโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสถาบันพระปกเกล้า ณ ห้องสารนิเทศ อาคารรัฐสภา  :: ๐๗/๐๖/๒๐๑๖  

  ประกาศวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ขยายเวลารับสมัครพระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  :: ๐๕/๐๖/๒๐๑๖  

  คณะครุศาสตร์ มจร.เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการเทศนาเพื่อสนองงานคณะสงฆ์  :: ๐๕/๐๖/๒๐๑๖  

  พระธรรมสุธี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง   :: ๐๖/๐๗/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายเแก่นักบริหารระดับสูงที่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรของ ป.ป.ช. ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  :: ๐๒/๐๖/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต บันทึกรายการโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๗ ที่ประเทศสหภาพเมียนม่าร์   :: ๐๑/๐๖/๒๐๑๖  

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี  :: ๓๑/๐๕/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานพิธีมอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ด.)  :: ๓๐/๐๕/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต ได้รับการต้อนรับจากของหลวงพ่อภัททันตะ สัทธัมมกิตติสาระ มหากัมมัฏฐานาจริยะ (หลวงพ่ออ่องซาน สยาดอ) ณ อากาศยานนานาชาติเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์   :: ๒๘/๐๕/๒๐๑๖  

  พระศรีคัมภีรญาณ รองฯ ฝ่ายวิชาการ มจร บรรยายแก่ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ  :: ๒๘/๐๕/๒๐๑๖  

  คุณ Anne Lee Seshadri ผู้แทนจากสถานทูตอเมริกา บรรยายแด่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ   :: ๒๗/๐๕/๒๐๑๖  

  ขอเชิญร่วมงาน วันเสฐียร พันธรังษี ครั้งที่ ๑๒   :: ๒๗/๐๕/๒๐๑๖  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาสันติศึกษา รุ่นที่ ๑ (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา ๒๕๕๙  :: ๒๘/๐๕/๒๐๑๖  

  พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง บรรยายพิเศษแก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 22 มจร  :: ๒๗/๐๕/๒๐๑๖  

  จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นฯ   :: ๒๖/๐๕/๒๐๑๖  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   :: ๒๖/๐๕/๒๐๑๖  

  รอง กต พร้อมพระธรรมทูต ร่วมถวายสักการะในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 79 ปี พระพรหมวชิรญาณ  :: ๒๕/๐๕/๒๐๑๖  

  MESSAGES THE CELEBRATION OF INTERNATIONAL BUDDHIST CONFERENCE FROM BUDDHIST LEDDERS BELOW  :: ๒๔/๐๕/๒๐๑๖  

  13th Anniversary Celebration of the United Nations Day of Vesak Announcing the 2016/B.E. 2559  :: ๒๔/๐๕/๒๐๑๖  

  ประกาศปฏิญญากรุงเทพมหานคร ๒๕๕๙ โดย พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.  :: ๒๔/๐๕/๒๐๑๖  

  รัฐมนตรีกระทรวงพระพุทธศาสนา ศรีลังกา รับเป็นเจ้าภาพจัดงานวิสาขบูชาโลกครั้งที่ 14 : 2560 : ชูวันวิสาขบูชา เป็นวันสวดมนต์โลก  :: ๒๔/๐๕/๒๐๑๖  

  พิธีเปิดงานวันวิสาขบูชาโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ โดย พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นประธานเปิดการประชุม  :: ๒๔/๐๕/๒๐๑๖  

  ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13: ชาวพุทธ85ประเทศเน้นสันติศึกษาแก้ขัดแย้ง  :: ๒๔/๐๕/๒๐๑๖  

  ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๙  :: ๒๔/๐๕/๒๐๑๖  

  การศึกษาต้องไม่‘หนุน-ใช้’ความรุนแรง  :: ๒๓/๐๕/๒๐๑๖  

  ปฏิญญากรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13 ชาวพุทธ85ประเทศเน้นสันติศึกษาแก้ขัดแย้ง  :: ๒๔/๐๕/๒๐๑๖  

  บัณฑิตวิทยาลัยประกาศผลการสอบคัดเลือก ปี ๒๕๕๙  :: ๑๔/๐๖/๒๐๑๖  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗     ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕