หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  ผู้บริหาร มจร ร่วม ฉลอง ๙๐ ปี ก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์จีน  :: ๑๗/๑๐/๒๐๑๕  

  พระมหาเถระ จากเกาหลีเข้าพบอธิการบดีและฟังบรรยายพิเศษ  :: ๑๕/๑๐/๒๐๑๕  

  ร่วมฉลอง 90 ปี วิทยาลัยสงฆ์หมินหนาน  :: ๑๕/๑๐/๒๐๑๕  

  มจร ประชุมเตรียมต้อนรับประธานาธิบดีศรีลังกา ณ ทำเนียบรัฐบาล  :: ๑๔/๑๐/๒๐๑๕  

  ไทยเป็นเจ้าภาพวิสาขบูชาโลกปี ๕๙ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี ๘๔ พรรษา  :: ๑๐/๑๐/๒๐๑๕  

  อธิการบดี มจร มอบหมายผู้แทนสักการะศพและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายประธานศูนย์กลางพระพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว  :: ๐๙/๑๐/๒๐๑๕  

  การประชุม คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘  :: ๐๙/๑๐/๒๐๑๕  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติ หอจดหมายเหตุพุทธทาส GISTDA  :: ๐๙/๑๐/๒๐๑๕  

  สถาบันภาษาพัฒนาบุคลากรด้านภาษา ๑ คน ๑ ส่วนงาน รองรับศูนย์กลางพุทธโลก   :: ๑๐/๑๐/๒๐๑๕  

  ไทยลาว ถวายอาลัย หลวงพ่อ ดร.พระมหาผ่อง  :: ๐๘/๑๐/๒๐๑๕  

  มหาจุฬาฯ และสมาคมวิสาขบูชาโลก ประชุมเตรียมฉลองวิสาขบูชาโลกครั้งที่ ๑๓  :: ๐๗/๑๐/๒๐๑๕  

  มจร จัดประชุมเตรียมงานวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๓ ปี ๒๕๕๙  :: ๐๗/๑๐/๒๐๑๕  

  ตรวจความพร้อมตั้งวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด   :: ๐๖/๑๐/๒๐๑๕  

  แนะนำการใช้งานเครือข่ายและระบบบริการการศึกษา  :: ๐๓/๑๐/๒๐๑๕  

  ประชุมอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณ 59   :: ๐๒/๑๐/๒๐๑๕  

  การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘  :: ๐๒/๑๐/๒๐๑๕  

  ต้อนรับประธานพุทธสมาคมจีน  :: ๓๐/๐๙/๒๐๑๕  

  การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดมความคิดเห็น เพื่อพัฒนาการกิจงานคณะสงฆ์  :: ๐๖/๑๐/๒๐๑๕  

  ยันปฏิรูปกิจการพุทธฯต้องทำต่อ  :: ๒๙/๐๙/๒๐๑๕  

  มจร ระดมความคิดพัฒนางานคณะสงฆ์ ณ เชียงใหม่  :: ๒๙/๐๙/๒๐๑๕  

  รอง ฯ กต. มจร. อำนวยความสะดวกคณะสงฆ์จีน สักการะพระพรหมสิทธิ  :: ๒๙/๐๙/๒๐๑๕  

  ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร  :: ๒๙/๐๙/๒๐๑๕  

  ผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับประธานาธิบดีศรีลังกา  :: ๒๘/๐๙/๒๐๑๕  

  ประกาศสถาบันภาษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU - GET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)  :: ๒๘/๐๙/๒๐๑๕  

  มจร จัดงาน "วันกตัญญู" รำลึกถึงคุณูปการของบุคลากรผู้เกษียณอายุการทำงาน  :: ๒๘/๐๙/๒๐๑๕  

  พิธีถวายสังฆทานนานาชาติ โดย วัดต้าโฝว เมืองกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับ ศูนย์พุทธวิปัสสนานานาชาติ (IBMC)  :: ๒๔/๐๙/๒๐๑๕  

  พระจีนถวายสังฆทานนานาชาติพระสงฆ์ ๑,๐๐๐ รูป ที่ มจร  :: ๒๔/๐๙/๒๐๑๕  

  สถาบันภาษา ร่วมมือ บาลีเตรียมอุดมศึกษา มจร จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านภาษา  :: ๒๓/๐๙/๒๐๑๕  

  ประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทย  :: ๒๒/๐๙/๒๐๑๕  

  เเผนพัฒนาวัดไทย"วัดสุทธิโมเดล"  :: ๒๒/๐๙/๒๐๑๕  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐     ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕