หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  กำหนดการ พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  :: ๒๔/๐๗/๒๐๑๕  

  ตั้งสนง.เจ้าคณะภาคที่พุทธมณฑล   :: ๒๓/๐๗/๒๐๑๕  

  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารงานพัสดุ ปี ๒๕๕๘  :: ๒๒/๐๗/๒๐๑๕  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดงานวันบุรพาจารย์ประจำปี  :: ๒๐/๐๗/๒๐๑๕  

  อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มจร ส่วนกลาง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง   :: ๒๐/๐๗/๒๐๑๕  

  สำนักทะเบียนและวัดผล มจร ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การจัดทำข้อสอบกลาง ( MCU Test) ปีการศึกษา 2558  :: ๑๘/๐๗/๒๐๑๕  

  มจร.จัดงานวันบุรพาจารย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  :: ๑๘/๐๗/๒๐๑๕  

  การประชุมสัมมนา เรื่อง "แนวทางการตัดสินกิจกรรมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม"  :: ๑๖/๐๗/๒๐๑๕  

  คณะกรรมการประสานความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันการทุจริตเเห่งชาติ   :: ๑๖/๐๗/๒๐๑๕  

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  :: ๑๖/๐๗/๒๐๑๕  

  เกลี้ยงแผงไต้หวัน!เปิดตัวหนังสือ'ธรรมราชา' ภาคภาษาจีน ของพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร อธิการบดี  :: ๑๖/๐๗/๒๐๑๕  

  ขอเชิญร่วมงาน วันบูรพาจารย์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘  :: ๑๗/๐๗/๒๐๑๕  

  พิธีเปิดตัวหนังสือธรรมราชา ภาคภาษาจีน ของพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  :: ๑๖/๐๗/๒๐๑๕  

  กิจกรรมประชุมสัมมนา"เรื่องแนวทางการตัดสินกิจกรรมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมฯ"   :: ๑๕/๐๗/๒๐๑๕  

  โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน  :: ๑๓/๐๗/๒๐๑๕  

  ‘สุวพันธุ์’ชี้สันติภาพไทยเกิดยากแต่ต้องสร้าง  :: ๑๗/๐๗/๒๐๑๕  

  อธิการบดี และผู้บริหาร มจร ร่วมพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยสงฆ์ จิ้งเจวี๋ย ไต้หวัน  :: ๑๒/๐๗/๒๐๑๕  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ประชุมกรรมการการประกันคุณภาพทางการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสงฆ์จิ้งเจี๋ย จีนไต้หวัน  :: ๑๒/๐๗/๒๐๑๕  

  นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ ณ ห้องสันติศึกษา มจร  :: ๑๖/๐๗/๒๐๑๕  

  บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  :: ๑๐/๐๗/๒๐๑๕  

  พระราชทาน 446 ทุนเล่าเรียนหลวง  :: ๐๘/๐๗/๒๐๑๕  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศประชุมอนุกรรมการเครียมงานนในพิธีการงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร   :: ๐๙/๐๗/๒๐๑๕  

  บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘  :: ๐๗/๐๗/๒๐๑๕  

  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  :: ๐๗/๐๗/๒๐๑๕  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเดินหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา  :: ๐๖/๐๗/๒๐๑๕  

  พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานพิธีเปิด   :: ๐๖/๐๗/๒๐๑๕  

  บัณฑิตวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  :: ๐๖/๐๗/๒๐๑๕  

  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้ากราบสักการะอธิการบดี  :: ๐๓/๐๗/๒๐๑๕  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ๒๕๖๐  :: ๐๔/๐๗/๒๐๑๕  

  ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะ เข้าเยี่ยม มจร  :: ๐๓/๐๗/๒๐๑๕  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓     ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕