หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  พิธี 'เสริมสร้างมงคลเมือง' ทำบุญ ๕ ศาสนา อุทิศส่วนกุศลผู้เสียชีวิตเหตุระเบิดแยกราชประสงค์   :: ๒๓/๐๘/๒๐๑๕  

  เรียกขวัญ-ฟื้นเชื่อมั่น "แยกราชประสงค์"  :: ๒๒/๐๘/๒๐๑๕  

  มหาเถรตั้งผู้แทนคุยวธ.ปัญหาวัดกัลยาฯ  :: ๒๑/๐๘/๒๐๑๕  

  เปิดโควตาสมณศักดิ์สำหรับมหาวิทยาลัยสงฆ์ ๒ แห่ง  :: ๒๑/๐๘/๒๐๑๕  

  ครบรอบ ๓ ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ มจร  :: ๑๗/๐๘/๒๐๑๕  

  รอง ฯ กต. ปฏิบัติศาสนกิจและช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเมียนมาร์   :: ๑๗/๐๘/๒๐๑๕  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๘   :: ๑๖/๐๘/๒๐๑๕  

  พิธีทำบุญตักรบาตรทางเรือ พระสงฆ์ ๘๔ รูป ถวายพระราชกุศล  :: ๒๑/๐๘/๒๐๑๕  

  สัมมนาหลักสูตรวิทยาลัยพระธรรมทูต  :: ๒๑/๐๘/๒๐๑๕  

  ๑๒ สิงหามหาราชินี และพิธีทำสามีจิกรรม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา  :: ๑๓/๐๘/๒๐๑๕  

  ขอประวัติและพัฒนาการของส่วนงาน เพื่อลงในหนังสือ “ประวัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ยุค พรบ. ๒๕๔๐  :: ๒๔/๐๘/๒๐๑๕  

  เชิญอ่านวารสาร มหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘  :: ๑๔/๐๘/๒๐๑๕  

  คู่มือการประเมินหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘  :: ๑๓/๐๘/๒๐๑๕  

  พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ (วัลลพ โกวิโล) ผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม รับรางวัล "ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่"  :: ๑๓/๐๘/๒๐๑๕  

  พิธีเปิดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร  :: ๑๓/๐๘/๒๐๑๕  

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :: ๑๑/๐๘/๒๐๑๕  

  สามีจิกรรมและพิธีไหว้ของนิสิตต่างประเทศ  :: ๑๓/๐๘/๒๐๑๕  

  ประชุมนิสิตต่างประเทศ มจร  :: ๑๓/๐๘/๒๐๑๕  

  ขอเชิญนิสิตต่างประเทศเข้าร่วมประชุม  :: ๑๐/๐๘/๒๐๑๕  

  กำหนดการ พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๘  :: ๑๐/๐๘/๒๐๑๕  

  มจร จัดค่ายยุวชนอาเซียนเพื่อสันติภาพ ภาษา และวัฒนธรรม  :: ๑๒/๐๘/๒๐๑๕  

  ประกาศ กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี เรื่อง ส่งรายงานผลการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ ๑ รุ่นที่ ๖๑ (ส่วนกลาง)  :: ๑๕/๐๘/๒๐๑๕  

  ประชุมพิจารณาข้อมูลจัดทำแอพลิเคชั่นการเรียนการสอน  :: ๐๖/๐๘/๒๐๑๕  

  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  :: ๐๔/๐๘/๒๐๑๕  

  ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กษณพงษ์ กีรติกร) ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง  :: ๐๔/๐๘/๒๐๑๕  

  สัมมนาวิชาการยุวพุทธิกนานาชาติ   :: ๐๓/๐๘/๒๐๑๕  

  ขออาราธนา /เรียนเชิญเข้าร่วมฟัง บรรยายพิเศษ เรื่อง ความท้าทายของอุดมศึกษาไทย โดย รมช.กระทรวงศึกษาธิการ   :: ๓๐/๐๗/๒๐๑๕  

  ธรรมโอวาทอาสาฬหบูชา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  :: ๒๙/๐๗/๒๐๑๕  

  กิจกรรมเสริมหลักสูตร เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ " ๒๘ กรกฎา รำลึกรู้คุณค่าภาษาไทย ร่วมใจเทิดไท้ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ "  :: ๒๙/๐๗/๒๐๑๕  

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ ประเภทบุคคล   :: ๒๙/๐๗/๒๐๑๕  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖     ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕