หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้ากราบสักการะอธิการบดี  :: ๐๓/๐๗/๒๐๑๕  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ๒๕๖๐  :: ๐๔/๐๗/๒๐๑๕  

  ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะ เข้าเยี่ยม มจร  :: ๐๓/๐๗/๒๐๑๕  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ประชุมเสวนาเรื่องการร่างหลักสูตรวิทยาลัยพระธรรมทูต ณ มจร อยุธยา  :: ๐๒/๐๗/๒๐๑๕  

  พิธี ไหว้ครู พิธีบายศรีสู่ขวัญ และกิจกรรมรับน้องใหม่ นิสิตคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  :: ๐๒/๐๗/๒๐๑๕  

  การประชุมผู้บริหารวิชาการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘  :: ๐๒/๐๗/๒๐๑๕  

  งานวันครบ ๕๔ ปี ครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก คณะครุศาสตร์  :: ๐๒/๐๗/๒๐๑๕  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ประชุมหารือกับ Mr. Lalit Kumar Bakshi (PANDIT)  :: ๓๐/๐๖/๒๐๑๕  

  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย กราบสมเด็จพระสังฆราชเทพวงศ์ เพื่อปรึกษางานความร่วมมือทางการศึกษาของคณะสงฆ์กัมพูชา กับ มจร  :: ๒๙/๐๖/๒๐๑๕  

  มจร ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ด.) แด่ "พระเทพวีราภรณ์ (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙)"   :: ๒๙/๐๖/๒๐๑๕  

  ปฐมนิเทศ ป.บัณฑิตศึกษา รุ่น ๒   :: ๒๗/๐๖/๒๐๑๕  

  ประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒  :: ๒๖/๐๖/๒๐๑๕  

  เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม   :: ๒๖/๐๖/๒๐๑๕  

  ผู้แทนมหาวิทยาลัย มจร ตอบสังคมชัดเจนทางทีวี เรื่อง “มหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย กับสังคมโลกปัจจุบัน”  :: ๒๕/๐๖/๒๐๑๕  

  พิธีเปิดการศึกษา (ช่วงเช้า) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๘   :: ๒๕/๐๖/๒๐๑๕  

  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘  :: ๒๕/๐๖/๒๐๑๕  

  ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  :: ๒๔/๐๖/๒๐๑๕  

  พิธีเปิดการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘   :: ๒๔/๐๖/๒๐๑๕  

  ผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ ครั้งที่ ๓๙  :: ๒๒/๐๖/๒๐๑๕  

  พระโสภณวชิราภรณ์ ประชุมความร่วมมือระหว่าง มจร และสังฆะชาวพุทธนานาชาติหมู่บ้านพลัม คณะพระธรรมาจารย์สานุศิษย์หลวงปู่ ติช นัท ฮันห์  :: ๐๗/๐๗/๒๐๑๕  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) คณะสังคมศาสตร์   :: ๒๐/๐๖/๒๐๑๕  

  ‘อธิการบดี มจร’แนะแนวปฏิรูปกิจการพุทธ (เพิ่มไฟล์บันทึกการบรรยาย)  :: ๐๒/๐๘/๒๐๑๗  

  เก็บภาษีพระ-หมุนสมภารตกก่อนถึง ครม. ลั่นปฏิรูปพุทธต้องไม่แตะโครงสร้างหลัก ยัน ม.สงฆ์ไม่เปิดสอนวิชาชีพ  :: ๑๙/๐๖/๒๐๑๕  

  ‘อธิการบดีมจร’แนะแนวปฏิรูปกิจการพุทธ ย้ำ มจรเน้นสอนทั้งพระไตรปิฏกและวิชาชั้นสูง  :: ๑๙/๐๖/๒๐๑๕  

  เตือนพระอย่าวิตกปฏิรูปพุทธของสปช.  :: ๑๙/๐๖/๒๐๑๕  

  ผู้แทน มจร ตรวจเยี่ยมสถานที่จัดตั้งนวมินทร์ราชวิทยาลัย   :: ๒๙/๐๗/๒๐๑๕  

  กองกิจการนิสิต จัดปฐมนิเทศนิสิตที่สมัครเข้าอยู่หอพักนิสิต และการสัมภาษณ์นิสิตเพื่อคัดเลือกเข้าอยู่ในหอพัก ประจำปีการศึกษา 2558  :: ๑๘/๐๖/๒๐๑๕  

  การจัดการศึกษา มจร ในสหรัฐอเมริกา  :: ๒๙/๐๗/๒๐๑๕  

  การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปี ๒๕๕๘  :: ๑๘/๐๖/๒๐๑๕  

  พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร แสดงพระธรรมเทศนาที่วัดไทยลอสแองเจลิส  :: ๑๗/๐๖/๒๐๑๕  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘     ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕