หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  เตือนพระอย่าวิตกปฏิรูปพุทธของสปช.  :: ๑๙/๐๖/๒๐๑๕  

  ผู้แทน มจร ตรวจเยี่ยมสถานที่จัดตั้งนวมินทร์ราชวิทยาลัย   :: ๒๙/๐๗/๒๐๑๕  

  กองกิจการนิสิต จัดปฐมนิเทศนิสิตที่สมัครเข้าอยู่หอพักนิสิต และการสัมภาษณ์นิสิตเพื่อคัดเลือกเข้าอยู่ในหอพัก ประจำปีการศึกษา 2558  :: ๑๘/๐๖/๒๐๑๕  

  การจัดการศึกษา มจร ในสหรัฐอเมริกา  :: ๒๙/๐๗/๒๐๑๕  

  การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปี ๒๕๕๘  :: ๑๘/๐๖/๒๐๑๕  

  พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร แสดงพระธรรมเทศนาที่วัดไทยลอสแองเจลิส  :: ๑๗/๐๖/๒๐๑๕  

  การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๘  :: ๒๙/๐๗/๒๐๑๕  

  การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๘   :: ๑๓/๐๖/๒๐๑๕  

  สถาบันภาษามหาจุฬาฯ ผ่านการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับดีมาก  :: ๑๙/๐๖/๒๐๑๕  

  งานสัมมนา The International Buddhist Seminar on the World Peace  :: ๑๒/๐๖/๒๐๑๕  

  พระราชวรเมธี กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา The International Buddhist Seminar on the World Peace  :: ๑๒/๐๖/๒๐๑๕  

  บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศผลการสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  :: ๑๓/๐๖/๒๐๑๕  

  ผู้บริหาร มจร ร่วมการประชุมผู้นำศาสนาโลก ประเทศคาซัคสถาน  :: ๑๑/๐๖/๒๐๑๕  

  มจร ประกอบพิธีมอบเข็มเกียรติคุณในอเมริกา  :: ๑๑/๐๖/๒๐๑๕  

  ผู้บริหาร มจร ร่วมงานอายุวัฒนมงคลหลวงตาชี สหรัฐอเมริกา  :: ๑๑/๐๖/๒๐๑๕  

  เดินธรรมยาตรา ๑๒ กิโลพัฒนาขันติธรรม ปฐมนิเทศหลักสูตรปริญญาโทสันติศึกษารุ่น ๓!!!  :: ๑๒/๐๖/๒๐๑๕  

  กองกิจการนิสิต จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เตรียมความพร้อมให้นิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  :: ๐๙/๐๖/๒๐๑๕  

  กองกิจการนิสิต ฟื้นคืนการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘(รับน้อง) ๓ วันแห่งการเปลี่ยนแปลง-ปรับปรุง  :: ๐๘/๐๖/๒๐๑๕  

  ผู้บริหาร มจร ปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดไทยวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา  :: ๑๑/๐๖/๒๐๑๕  

  บัณฑิตวิทยาลัย จัดดำเนินการโคงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  :: ๐๘/๐๖/๒๐๑๕  

  โครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคพิเศษ รับสมัครนิสิตใหม่ ปี ๕๘  :: ๑๓/๐๖/๒๐๑๕  

  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน เข้าตรวจสำนักทะเบียนและวัดผล  :: ๐๕/๐๖/๒๐๑๕  

  กำหนดการ การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ล่าสุด) กองกิจการนิสิต  :: ๐๔/๐๖/๒๐๑๕  

  ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง  :: ๐๔/๐๖/๒๐๑๕  

  คณะพุทธศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา ประจำปี 2558  :: ๑๙/๐๖/๒๐๑๕  

  เดินธรรมยาตรา ๑๒ กิโลพัฒนาขันติธรรม ปฐมนิเทศหลักสูตรปริญญาโทสันติศึกษารุ่น ๓!!!  :: ๑๐/๐๖/๒๐๑๕  

  กองกิจการนิสิต และคณะทั้ง ๔ คณะ นิมนต์/เชิญ นิสิตใหม่ ร่วมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘   :: ๐๔/๐๖/๒๐๑๕  

  บัณฑิตวิทยาลัย(ส่วนกลาง) ประกาศผลสอบข้อเขียนฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  :: ๐๓/๐๖/๒๐๑๕  

  สรุป งานวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ ๑๒  :: ๐๒/๐๖/๒๐๑๕  

  พิธีปฐมนิเทศงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๒ เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา  :: ๐๒/๐๖/๒๐๑๕  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙     ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕