หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  พระราชวรมุนี เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  :: ๒๐/๐๒/๒๐๑๕  

  นวลักษณ์นิสิต มจร  :: ๑๖/๐๒/๒๐๑๕  

  ปิดการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตหลักสูตรวิปัสสนาภาวนามหาบัณฑิต มจร  :: ๑๖/๐๒/๒๐๑๕  

  ผู้แทนมหาวิทยาลัยสำรวจศูนย์ฝึกอบรมพระธรรมทูต  :: ๑๖/๐๒/๒๐๑๕  

  ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ( ส่วนกลาง ) ปีการศึกษา ๒๕๕๘  :: ๑๖/๐๒/๒๐๑๕  

  ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม วัฒนธรรมสัมพันธ์ร่วมสืบสาน มรดกใต้ มรดกไทย   :: ๑๖/๐๒/๒๐๑๕  

  ขอเชิญสาธุชนเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  :: ๑๖/๐๒/๒๐๑๕  

  ช่องทางการรับชม MCU TV  :: ๑๖/๐๒/๒๐๑๕  

  ขอเชิญชวนร่วมงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร เสวนาทางวิชาการ โดยพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร   :: ๑๖/๐๒/๒๐๑๕  

  ข่าวประกวดราคาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ มจร วิทยาเขตสุรินทร์  :: ๑๖/๐๒/๒๐๑๕  

  ผู้แทนองค์กรชาวพุทธญี่ปุ่นนิกาย ITRI เข้าพบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ  :: ๑๒/๐๒/๒๐๑๕  

  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  :: ๐๖/๐๔/๒๐๑๕  

  พระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต นำ รองอธิการบดี มมร. เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย  :: ๐๕/๐๒/๒๐๑๕  

  รอง กต. ดูงานวิจัยคัมภีร์พุทธศาสตร์ วข. พุทธโฆสฯ  :: ๐๕/๐๒/๒๐๑๕  

  ประธานสำนักวิปัสสนากัมมัฏฐานมหาสีฯ เข้าพบอธิการบดี  :: ๑๒/๐๒/๒๐๑๕  

  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าพบประธานวิปัสนาจารย์สำนักมหาสีฯ   :: ๑๒/๐๒/๒๐๑๕  

  คณะพุทธศาสตร์ เปิดรับสมัตรนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  :: ๐๓/๐๓/๒๐๑๕  

  แต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดี  :: ๐๖/๐๒/๒๐๑๕  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตเป็นประธานรับมอบเรือนไทย ปลูกต้นไม้ และ เลือกตั้งประธานสภานิสิต  :: ๒๙/๐๑/๒๐๑๕  

  ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘(๕ ก.พ.๕๘)  :: ๑๐/๐๓/๒๐๑๕  

  ไทยเจ้าภาพวิสาขบูชาโลก ปี 58 เฉลิมพระเกียรติพระเทพฯ  :: ๐๒/๐๒/๒๐๑๕  

  บัณฑิตวิทยาลัย จัดสัมมนาโครงการการจัดการความรู้ (KM)  :: ๒๘/๐๑/๒๐๑๕  

  บัณฑิตวิทยาลัยจัดสัมมนาโครงการการจัดการความรู้ (KM)  :: ๒๘/๐๑/๒๐๑๕  

  มหาจุฬาฯ จัดเสวนาโครงการอบรมพระธรรมทูต  :: ๑๒/๐๒/๒๐๑๕  

  อาจารย์นิเทศ ลงพื้นที่นิเทศการสอนของนิสิต ชั้นปีที่ ๕ สาขาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร  :: ๒๗/๐๑/๒๐๑๕  

  รอง กต. ปรึกษาหารือเรื่องงานกับพระเทพโพธิวิเทศ  :: ๒๖/๐๑/๒๐๑๕  

  ประกาศเรื่องกำหนดวันหยุดและทำงานชดเชย ประจำปี ๒๕๕๘   :: ๒๖/๐๑/๒๐๑๕  

  ภาพหมู่คณะกรรมการบริหารสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (Exco)  :: ๒๕/๐๑/๒๐๑๕  

  ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ( Exco)   :: ๒๕/๐๑/๒๐๑๕  

  มจร ถวายพระพุทธรูป "ปฐมเทศนา'...โดยมีพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.   :: ๒๕/๐๑/๒๐๑๕  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓     ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕