หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  ผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพอดีตนายกพุทธสมาคมฮ่องกง (Most Ven. Dr.Kok Kwong)  :: ๐๑/๑๒/๒๐๑๔  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศร่วมงานเปิดวิหารรวัดเทียน ซิน ยงเล่อ  :: ๒๖/๑๑/๒๐๑๔  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศรวมงานเทศกาลกัมมัฏฐาน - ชา  :: ๒๖/๑๑/๒๐๑๔  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดไห่ซิน  :: ๒๖/๑๑/๒๐๑๔  

  ผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมงานวัดหยวนธง ประเทศจีน  :: ๑๘/๑๑/๒๐๑๔  

  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบทะเบียนนิสิตและการเงิน  :: ๑๘/๑๑/๒๐๑๔  

  พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี บรรยายพิเศษเรื่อง "พุทธจิตวิทยาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต"  :: ๑๗/๑๑/๒๐๑๔  

  พระราชวรเมธี, ดร., รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้บรรยายพิเศษเรื่อง บัณฑิตที่พึงประสงค์กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  :: ๑๗/๑๑/๒๐๑๔  

  มหาจุฬาลงกรณฯพร้อมเข้าสู่อาเซียน เล็งเป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสตร์นานาชาติ  :: ๑๕/๑๑/๒๐๑๔  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศวางศิลาฤกษ์อาคารห้องสมุดโรงเรียน  :: ๑๕/๑๑/๒๐๑๔  

  พระครูบวรสิกขการ เป็นประธานมอบวุฒิบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสุตรการพัฒนาเว็บไซต์หลายภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC ด้วย WordPress   :: ๑๓/๑๑/๒๐๑๔  

  พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถาเรื่อง "สากัจฉาวิมุตติมรรค"  :: ๑๑/๑๑/๒๐๑๔  

  มส.ตั้งพระพรหมบัณฑิตคณะเลขาฯผู้ปฏิบัติหน้าที่สังฆราช  :: ๑๑/๑๑/๒๐๑๔  

  เปิดรับสมัครอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๑  :: ๑๕/๑๒/๒๐๑๔  

  ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗(๑๓ พ.ย.)  :: ๑๐/๑๒/๒๐๑๔  

  บัณฑิตวิทยาลัย (ส่วนกลาง)กำหนดลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา นิสิตปีที่ ๑-๒ ภาคที่ ๒/๒๕๕๗  :: ๑๑/๑๑/๒๐๑๔  

  ผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมพิธีฉลองครบรอบ ๑๕ ปี เมืองมาเก๊า  :: ๑๒/๑๑/๒๐๑๔  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศรับรองคณะสงฆ์พม่า  :: ๐๗/๑๑/๒๐๑๔  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศประชุมทางไกลกับผู้บริหารสถาบันสมทบ  :: ๑๒/๑๑/๒๐๑๔  

  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมงานพิธีสมโภชอุโบสถวิหาร  :: ๐๗/๑๑/๒๐๑๔  

  พระโสภณวชิราภรณ์ ได้รับรองคณะสงฆ์ และบรรยายพิเศษ เรื่องการดำเนินกิจการงานอุดมศึกษา  :: ๐๖/๑๑/๒๐๑๔  

  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อโศกเกมส์ ครั้งที่ ๙   :: ๐๕/๑๑/๒๐๑๔  

  กองกิจการนิสิตร่วมมือกับองค์กรนิสิตขับเคลื่อนงานพัฒนากิจกรรมนิสิตและวินัยนิสิต  :: ๐๓/๑๑/๒๐๑๔  

  อธิการบดี มจร. ร่วมพิธีสมโภชอุโบสถและวิหารพระพุทธเจ้าหมื่นพระองค์ ณ วัดโปว่หลิง เขตปกครองพิเศษ เกาะฮ่องกง   :: ๐๓/๑๑/๒๐๑๔  

  มจร ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานสืบสานประเพณีไทย ร่วมใจลอยกระทงอาเซียน  :: ๐๓/๑๑/๒๐๑๔  

  ผู้บริหาร มจร. ร่วมพิธีฉลองอิสรภาพ ครบ 15 ปี เขตปกครองพิเศษมาเก๊า  :: ๐๓/๑๑/๒๐๑๔  

  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 630/2557 สั่ง ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557  :: ๐๓/๑๑/๒๐๑๔  

  กองกิจการนิสิตจัดประกวดห้องพักสะอาด บรรยากาศน่าอยู่ เรียนรู้ได้เร็ว  :: ๓๐/๑๐/๒๐๑๔  

  ผู้บริหารและนักศึกษาสถาบันสมทบเข้ารับฟังการบรรยายจากอธิการบดี  :: ๐๗/๑๑/๒๐๑๔  

  ผอ.ส่วนเทคโนฯ มจร เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรพัฒนาและจัดการเว็บไซต์ส่วนงานด้วย WordPress เบื้องต้น  :: ๒๘/๑๐/๒๐๑๔  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖     ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕