หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  การบริหารงานมหาวิทยาลัยในสังคมการเปลี่ยนแปลง (พระราชวรเมธี)  :: ๐๔/๐๘/๒๐๑๔  

  แผนยุทธศาสตร์การบริหารงบประมาณ (ผู้แทนจากสำนักงบประมาณ)  :: ๐๔/๐๘/๒๐๑๔  

  ยุทธวิธีการจัดทำตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย (ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร)  :: ๐๔/๐๘/๒๐๑๔  

  ประชุมแยกกลุ่มปรับแผนพัฒนาฯ ๑๑ ตามตัวชี้วัด (คณาจารย์, ผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่ มจร.ทั่วประเทศ)  :: ๓๐/๐๗/๒๐๑๔  

  การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและปรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (คณาจารย์,ผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่ มจร.ทั่วประเทศ)  :: ๓๐/๐๗/๒๐๑๔  

  รอง กต.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมวิสาขบูชาโลก (ICDV)  :: ๓๑/๐๗/๒๐๑๔  

  การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร. ครั้งที่ 1  :: ๒๔/๐๗/๒๐๑๔  

  ข่าวสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง  :: ๒๔/๐๗/๒๐๑๔  

  ชูหลักพุทธบูรณาการพัฒนาจิตใจ-สังคม  :: ๒๔/๐๗/๒๐๑๔  

  ฝ่ายต่างประเทศ มจร ประชุมนิสิตต่างประเทศ  :: ๒๓/๐๗/๒๐๑๔  

  "พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส" รับรางวัลลูกดีเด่น ประจำปี 2557   :: ๒๘/๐๗/๒๐๑๔  

  'มจร'เตรียมเปิดลายแทง'สร้างไทยปรองดอง'  :: ๒๒/๐๗/๒๐๑๔  

  เชิญทุกส่วนงานร่วมเข้าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและปรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑  :: ๒๒/๐๗/๒๐๑๔  

  'มจร'จับมือ'ป.ป.ช.'ผุดกัณฑ์เทศน์ปราบโกง  :: ๒๒/๐๗/๒๐๑๔  

  มจร จัดประชุมวิชาการวิจัยงานพุทธ  :: ๒๑/๐๗/๒๐๑๔  

  มจร.ชูงานวิจัยพุทธแก้ปัญหาทุจริต-สังคม  :: ๒๑/๐๗/๒๐๑๔  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เข้าพบรองประธานสงฆ์พุทธสมาคมจีน  :: ๒๕/๐๗/๒๐๑๔  

  เชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และ ประกอบพิธีทำสามีจิกรรม  :: ๒๑/๐๗/๒๐๑๔  

  อธิการบดี มจร แถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑  :: ๒๑/๐๗/๒๐๑๔  

  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กับสำนักงาน ป.ป.ช.  :: ๒๐/๐๗/๒๐๑๔  

  กองกิจการนิสิต เชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร และ พิธีสามีจิกรรม   :: ๒๐/๐๗/๒๐๑๔  

  จนท.ฝ่ายกิจการต่างประเทศ มุทิตาสักการะ รอง กต.  :: ๑๘/๐๗/๒๐๑๔  

  ประกาศมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียน จำนวน ๑๔ รายการ   :: ๑๗/๐๗/๒๐๑๔  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนสายวิชาการ ในวันที่ ๑๘ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  :: ๑๗/๐๗/๒๐๑๔  

  พระภิกษุไทยใหญ่พบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ  :: ๑๘/๐๗/๒๐๑๔  

  ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  :: ๑๗/๐๗/๒๐๑๔  

  ขอเชิญร่วมงานวันบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๕๗  :: ๑๘/๐๗/๒๐๑๔  

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเยี่ยมชมห้องสมุด มจร.  :: ๑๗/๐๗/๒๐๑๔  

  ม.ราชภัฏอุบลฯ ศึกษาดูงานด้านต่างประเทศ มจร  :: ๑๗/๐๗/๒๐๑๔  

  มหาจุฬาฯจับมือสสส.เดินหน้าโครงการเข้าพรรษาปลอดบุหรี่-พระสงฆ์สุขภาพดี  :: ๑๕/๐๗/๒๐๑๔  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐     ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕