หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เก็บข้อมูลวิจัยด้านพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในประเทศญี่ปุ่น  :: ๒๓/๐๓/๒๐๑๔  

  เผยตราสัญลักษณ์'ป.ป.ช.-มจร'ต้านคอรัปชั่น  :: ๑๗/๐๓/๒๐๑๔  

  คณะทำงานบริหารความสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  :: ๑๒/๐๓/๒๐๑๔  

  สงฆ์นานาชาติชู'สมเด็จเกี่ยว'ทำพุทธโลกเข้มแข็ง  :: ๐๙/๐๓/๒๐๑๔  

  คณะครุศาสตร์ ร่วมกับกองวิชาการ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชาและของคณะครุศาสตร์ : 7 มี.ค. 2557  :: ๐๘/๐๓/๒๐๑๔  

  กำหนดลงทะเบียนและสอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศ (บาลี)   :: ๐๗/๐๓/๒๐๑๔  

  ป.ป.ช.จับมือ'มจร'ป้องกันโกงแนวพุทธ  :: ๐๕/๐๓/๒๐๑๔  

  ประชุมเตรียมงานสัมมนาพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ  :: ๐๕/๐๓/๒๐๑๔  

  กำหนดการสัมมนาพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ  :: ๐๕/๐๓/๒๐๑๔  

  พระพรหมบัณฑิต : ย้ำมหาจุฬาฯต้องเป็นต้นแบบคุณธรรมทางสังคม ขยายผลให้พระเทศน์สอนทั่วประเทศ  :: ๐๕/๐๓/๒๐๑๔  

  สัมมนาหัวหน้าหน่วยอบรม 7 - 8 มีนาคม 2557 ชั้น 1 โซนซี  :: ๐๖/๐๓/๒๐๑๔  

  เปิดอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๕๗  :: ๐๕/๐๓/๒๐๑๔  

  เชิญร่วมพิธี พิธีเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๐ วันอาทิตย์ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗  :: ๒๘/๐๒/๒๐๑๔  

  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสัญญาความเร็วสูง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  :: ๐๒/๐๓/๒๐๑๔  

  สัมมนาหัวหน้าหน่วยอบรม โครงการบรรพชาฯ 7- 8 มีนาคม 2557  :: ๒๘/๐๒/๒๐๑๔  

  ซีพี ออลล์ ผู้สนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ต้านภัยยาเสพติด ปี 2557   :: ๒๘/๐๒/๒๐๑๔  

  แจ้งข่าว 7 - 8 มีนาคม 2557 สัมมนาหัวหน้าหน่วยโครงการบรรพชาสามเณร ฯ ต้านภัยยาเสพติด ปี 2557   :: ๒๘/๐๒/๒๐๑๔  

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง สอบราคาซื้อรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน  :: ๒๗/๐๒/๒๐๑๔  

  ความคืบหน้าห้องศาสตราจารย์ (พิเศษ) จำนงค์ ทองประเสริฐ  :: ๒๗/๐๒/๒๐๑๔  

  แจ้งการรับหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๑)  :: ๒๔/๐๒/๒๐๑๔  

  ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมแสดง วันแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผลสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๓  :: ๒๔/๐๒/๒๐๑๔  

  HOT NEWS. โครงการบรรพชาสามเณร ฯ ปี 2557 กำหนดวันสัมมนาหัวหน้าหน่วยฯ แล้ว  :: ๒๒/๐๒/๒๐๑๔  

  ประกาศรายนามผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๐  :: ๒๕/๐๒/๒๐๑๔  

  อธิการบดีเปิดประชุมปฏิบัติการการดำเนินการของ ICDV  :: ๒๑/๐๒/๒๐๑๔  

  งานสัมมนาเชิงวิชาการเชิดชูเกียรติคุณหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ผู้เสียสละเพื่อสังคมพุทธและสังคมโลก  :: ๒๑/๐๒/๒๐๑๔  

  นิสิตคณะพุทธศาสตร์รับฟังนโยบายการจัดโครงการ/กิจกรรมจากคณบดี  :: ๒๐/๐๒/๒๐๑๔  

  ข่าวด่วน ขอเชิญหัวหน้าหน่วยอบรมโครงการบรรพชาสามเณรฯ ปี 2557 เข้าร่วมสัมมนา  :: ๒๐/๐๒/๒๐๑๔  

  ขอเชิญ เข้าร่วมสัมมนา “How being in nature enhances meditation: A Look at Theravada Forest Tradition in the Light of Recent Brain Research”  :: ๑๙/๐๒/๒๐๑๔  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพสมเด็จพระพุฒาจารย์  :: ๑๙/๐๒/๒๐๑๔  

  ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต คัดเลือกหนังสือเพื่อสั่งซื้อเข้าห้องสมุด  :: ๒๐/๐๒/๒๐๑๔  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖     ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕