หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ร่วมสนับสนุนโครงการส่งเสริมวินัยนิสิต  :: ๓๐/๐๙/๒๐๑๓  

  'มจร'มุ่งป้องตีความพระไตรปิฎกคลาดเคลื่อน  :: ๒๖/๐๙/๒๐๑๓  

  สกอ.ประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาจุฬาฯ ได้มาตรฐานคุณภาพระดับดี  :: ๒๘/๐๙/๒๐๑๓  

  วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ ก.ย. ๕๖ ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณี “พิธีทำบุญถวายสลากภัตต์ และกวนข้าวกระยาสารท”  :: ๒๖/๐๙/๒๐๑๓  

  ประกาศ ระบบเครือข่ายวัดศรีสุดารามฯ ไม่สามารถใช้งานได้  :: ๒๕/๐๙/๒๐๑๓  

  ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษามหาจุฬาฯ: อธิการบดีเน้นจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและถูกต้องตามพระธรรมวินัย  :: ๒๔/๐๙/๒๐๑๓  

  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ คณาจารย์ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมงาน "รำลึกคุณูปการของบุคลากรผู้เกษียณอายุการทำงาน" วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556  :: ๒๔/๐๙/๒๐๑๓  

  สัมมนาผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่น  :: ๒๓/๐๙/๒๐๑๓  

  วิจัย'มจร'พบโจรใต้ป่วน'วิถีพระเปลี่ยน'  :: ๒๒/๐๙/๒๐๑๓  

  มจร.จัดมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช  :: ๒๐/๐๙/๒๐๑๓  

  มจร.จัดพิธีประทานโล่-เงินรางวัลนักเรียนกว่า 1 พันแข่งขันศีลธรรม  :: ๑๙/๐๙/๒๐๑๓  

  การตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี ๒๕๕๖  :: ๒๓/๐๙/๒๐๑๓  

  มหาจุฬาฯ จัดงาน 100 ชันษา สังฆราชบูชา  :: ๑๘/๐๙/๒๐๑๓  

  'มจร'จัดแห่ช้างฉลอง๑๐๐พระชันษา'สังฆราช'  :: ๑๗/๐๙/๒๐๑๓  

  กำหนดการจัดพิธีถวายและมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์แก่นิสิตต่างประเทศ  :: ๑๖/๐๙/๒๐๑๓  

  รอง กต.ประชุมอนุกรรมการจัดงานเสวนาทางวิชาการฉลองพระชัน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร  :: ๒๓/๐๙/๒๐๑๓  

  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรร่วมแบ่งปัน'นํ้าใจ'ให้โรงเรียน  :: ๑๔/๐๙/๒๐๑๓  

  เผยเทคนิคซ่อมแกนกลางเจดีย์วัดประยูร“ยูเนสโก” ชูให้เป็นต้นแบบอนุรักษ์แถบภูมิภาค  :: ๑๓/๐๙/๒๐๑๓  

  พระเมธีธรรมาจารย์ : เยี่ยมคณะผู้ประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  :: ๑๓/๐๙/๒๐๑๓  

  มหาวิทยาลัยจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุด มจร ณ วิทยาเขตเชียงใหม่  :: ๑๓/๐๙/๒๐๑๓  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศประชุมคณะกรรมการสถาบันสมทบประเทศฮังการี  :: ๑๖/๐๙/๒๐๑๓  

  เผย'กะดีจีน'ดันบูรณะเจดีย์วัดประยุรฯรับโล่  :: ๑๓/๐๙/๒๐๑๓  

  เผยเทคนิคซ่อมแกนกลางเจดีย์วัดประยูร“ยูเนสโก” ชูให้เป็นต้นแบบอนุรักษ์แถบภูมิภาค  :: ๑๓/๐๙/๒๐๑๓  

  งานทำบุญอายุวัฒนมงคลและจัดงานสัมมนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน พระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ   :: ๑๒/๐๙/๒๐๑๓  

  กองธรรมสนามหลวงตั้งอธิการบดี มจร เป็นที่ปรึกษา  :: ๑๑/๐๙/๒๐๑๓  

  กําหนดการงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา   :: ๑๐/๐๙/๒๐๑๓  

  260 ปี พุทธศาสนาไทย-ศรีลังกา มจร เสริมจุดแข็งอุดมศึกษาสงฆ์  :: ๑๐/๐๙/๒๐๑๓  

  วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนโครงการวิจัยและบทความทางวิชาการ  :: ๐๙/๐๙/๒๐๑๓  

  +เชิญประชุมเตรียมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗   :: ๑๑/๐๙/๒๐๑๓  

  สัมมนานานาชาติเฉลิมฉลอง ๒๖๐ ปี พระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ ณ ประเทศศรีลังกา  :: ๐๙/๐๙/๒๐๑๓  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔     ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕