หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  แจ้ง!!!ข้อบังคับ มจร ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับล่าสุด)  :: ๑๑/๐๖/๒๐๑๓  

  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน และขั้นตอนการกู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2556  :: ๑๑/๐๖/๒๐๑๓  

  การใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยสำหรับนิสิตใหม่  :: ๑๑/๐๖/๒๐๑๓  

  ประชุมตรวจรายงานความก้าวหน้าการวิจัย ณ วิทยาเขตหนองคาย  :: ๑๐/๐๖/๒๐๑๓  

  เพาะพันธุ์ยุวชน "รักษาต้นไม้ รักษาใจ รักษาโลก"  :: ๑๒/๐๖/๒๐๑๓  

  พระไทยหนึ่งเดียวผงาดบนเวทีศก.โลกที่พม่า  :: ๐๘/๐๖/๒๐๑๓  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศเยี่ยมชมวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ประเทศศรีลังกา   :: ๐๖/๐๖/๒๐๑๓  

  นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการ ๒๖๐ ปี พระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์  :: ๐๖/๐๖/๒๐๑๓  

  ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มจร  :: ๐๗/๐๖/๒๐๑๓  

  ยุวชนสันติภาพ - เดลินิวส์อินไซด์แคมปัส  :: ๑๐/๐๖/๒๐๑๓  

  แจ้งข่าว : นางเพ็กจู บูรณะวัฒนากูล อายุ ๘๕ ปี มารดา คุณธนาชัย บูรณะวัฒนากูล ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖  :: ๐๕/๐๖/๒๐๑๓  

  "ติช นัท ฮันห์" ปรมาจารย์เซนโลก หว่านเมล็ดพันธุ์แห่ง สันติ ในไทย  :: ๐๕/๐๖/๒๐๑๓  

  อภิธรรมบัณฑิตรุ่นที่ ๔๙/๒๕๕๕ จัดงานอาจริยกตัญญุตา   :: ๐๕/๐๖/๒๐๑๓  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.เอก พุทธบริหารการศึกษา ๗ มิย ๕๖  :: ๐๔/๐๖/๒๐๑๓  

  กำหนดการงานฉลองครบ ๓๐ ปี คณะสังคมศาสตร์ มจร  :: ๐๕/๐๖/๒๐๑๓  

  พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีได้ให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ในพิธีปฐมนิเทศ ประจำปี ๒๕๕๖  :: ๐๓/๐๖/๒๐๑๓  

  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  :: ๐๓/๐๖/๒๐๑๓  

  ตรวจสอบราชกิจจานุเบกษาทางอินเตอร์เน็ตบนเว็บไซต์ {สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี}  :: ๐๓/๐๖/๒๐๑๓  

  โครงการปริญญาโทสันติศึกษาเริ่มต้นเปิดฉากพัฒนาวิศวกรสันติภาพ  :: ๑๘/๐๖/๒๐๑๓  

  มหาจุฬาจัดค่ายยุวทูตอาเซียน พาทำนาถอดรหัสสันติภาพจากรวงข้าว  :: ๐๔/๐๖/๒๐๑๓  

  +ประเมินอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  :: ๓๑/๐๕/๒๐๑๓  

  บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี ๕๖ (รอบสอง)  :: ๐๗/๐๖/๒๐๑๓  

  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  :: ๓๐/๐๕/๒๐๑๓  

  ขอเชิญร่วมถวายอุโบสถกลางน้ำหลวงพ่อปัญญานันทะและบวชเนกขัมมะศีลจาริณี  :: ๐๓/๐๗/๒๐๑๓  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ป.เอก พุทธบริหารการศึกษา : คณะครุศาสตร์ มจร.  :: ๓๑/๐๕/๒๐๑๓  

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556  :: ๒๗/๐๕/๒๐๑๓  

  มจร ประชุมคณะทำงาน UCBT (Union Catalog of Buddhist Texts)  :: ๒๕/๐๕/๒๐๑๓  

  บัณฑิตวิทยาลัยประกาศผลการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี ๕๖ (รอบแรก)  :: ๒๓/๐๕/๒๐๑๓  

  ปฏิญญาวันวิสาขะมุ่งสร้างสันติภาพโลก  :: ๒๒/๐๕/๒๐๑๓  

  ชาวพุทธมุ่งออกแบบระบบการศึกษาสำหรับการเป็นพลเมืองโลกยกประเทศภูฏานเป็นต้นแบบวิถีพุทธ  :: ๒๒/๐๕/๒๐๑๓  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑     ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕