หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  ชาวพุทธมุ่งออกแบบระบบการศึกษาสำหรับการเป็นพลเมืองโลกยกประเทศภูฏานเป็นต้นแบบวิถีพุทธ  :: ๒๒/๐๕/๒๐๑๓  

  ขอเชิญชมการบันทึกกล่าวสารจากผู้นำชาวพุทธโลก เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ๒๕๕๖  :: ๒๓/๐๕/๒๐๑๓  

  ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๖ การประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ ๑๐  :: ๒๒/๐๕/๒๐๑๓  

  ผู้นำชาวพุทธโลก : เน้นจุดยืนการศึกษาพุทธธรรมนำมนุษยชาติ  :: ๒๒/๐๕/๒๐๑๓  

  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2556  :: ๒๒/๐๕/๒๐๑๓  

  มหาจุฬาฯ สัมมนาวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๕ ที่ รร.ศรีตรัง กรุงเทพฯ  :: ๒๒/๐๕/๒๐๑๓  

  มหาจุฬาฯ มอบรางวัลคนดีศรีสถาบัน ณ ห้องประชุม H ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ  :: ๒๒/๐๕/๒๐๑๓  

  การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การศึกษากับความเป็นพลเมืองโลก: มุมมองพระพุทธศาสนา  :: ๒๒/๐๕/๒๐๑๓  

  ประกาศ รายชื่อพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๖  :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๓  

  Download หนังสือเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก (เพิ่มรวมบทความภาษาไทย)  :: ๒๒/๐๕/๒๐๑๓  

  ยูเอ็นรับรองตั้ง'สภาสากลวันวิสาขบูชาโลก'  :: ๒๒/๐๕/๒๐๑๓  

  'เลขาฯยูเอ็น'หวังโลกนำพุทธวิธีลดปะทะ  :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๓  

  มุมมองผู้นำชาวพุทธ : การศึกษากับความเป็นพลเมืองโลก มุมมองพระพุทธศาสนา  :: ๒๒/๐๕/๒๐๑๓  

  พระหรพมบัณฑิต กล่าวต้อนรับผู้นำชาวพุทธทั่วโลก  :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๓  

  ผู้นำชาวพุทธ84ปท.ร่วมประชุมวิสาขบูชาโลก"ปู"ส่งสาส์นแนะชาวพุทธนำคำสอนปฏิบัติให้ถูก  :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๓  

  'เสียงสันติภาพ'กระหึ่มงานวิสาขบูชาโลก  :: ๒๒/๐๕/๒๐๑๓  

  สารจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานสมาคมสภาสกลวันวิสาขบูชาโลก  :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๓  

  ฯพณฯ พงค์เทพ เทพกาญจนา : การศึกษาต้องยึดหน้าที่พลเมืองโลก   :: ๒๒/๐๕/๒๐๑๓  

  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประจำปี ๒๕๕๖  :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๓  

  เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ไตรสิกขาช่วยให้โลกมีสันติสุข  :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๓  

  เริ่มแล้วกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๐  :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๓  

  สารจาก นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แห่งราชอาณาจักรไทย  :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๓  

  สารจากประธานองคมนตรี แห่งราชอาณาจักรไทย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์   :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๓  

  สาส์นจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม   :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๓  

  วิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๐ 'การศึกษากับความเป็นพลเมืองโลก: มุมมองพระพุทธศาสนา  :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๓  

  ผู้นำชาวพุทธเห็นพ้องประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก  :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๓  

  แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๕  :: ๑๙/๐๕/๒๐๑๓  

  'มจร'จับมือ'พศ.'จัดสัมมนาพระธรรมทูตไทยในต่างแดน   :: ๑๙/๐๕/๒๐๑๓  

  งานแถลงข่าวทูตวิสาขบูชา และครอบครัวพุทธมามกะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖  :: ๑๙/๐๕/๒๐๑๓  

  คณบดี คณะพุทธศาสตร์ มจร.รับเสมาธรรมจักรทองคำ  :: ๑๘/๐๕/๒๐๑๓  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓     ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕