หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  มจร.ห้องเรียนพระแก้ว เชียงรายจัดกิจกรรมปันน้ำใจให้เด็กน้อยบนดอยสูง  :: ๒๕/๑๑/๒๐๑๒  

  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและนำเยี่ยมชมวัดโพธิ์  :: ๑๘/๐๓/๒๐๑๓  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศเข้าร่วมพิธีวัดโฝวกองซาน  :: ๑๙/๑๑/๒๐๑๒  

  บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดจัดปฐมนิเทศ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  :: ๒๐/๑๑/๒๐๑๒  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศอินโดนีเซีย  :: ๑๘/๑๑/๒๐๑๒  

  แจ้งการให้บริการสอบถามข้อมูลผ่าน Pin Code  :: ๑๖/๑๑/๒๐๑๒  

  แจ้งการให้บริการสอบถามข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ใช้รหัส Pin Code  :: ๑๕/๑๑/๒๐๑๒  

  สถานภาพสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ วันที่ 30 พฤจิศกายน 2555  :: ๑๕/๑๑/๒๐๑๒  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ส่งผู้แทนเข้าประชุมโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย สกอ. ณจังหวัดชลบุรี  :: ๑๖/๑๑/๒๐๑๒  

  เปิดหลักสูตร'พุทธ'แบบออนไลน์! มหาจุฬาฯสอนผ่านเน็ต  :: ๑๔/๑๑/๒๐๑๒  

  ชู 4 ยุทธศาสตร์ยกระดับการศึกษาปริยัติธรรม  :: ๑๓/๑๑/๒๐๑๒  

  โครงการนำร่องก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของมจร.ห้องเรียนวัดพระแก้ว เชียงราย   :: ๑๓/๑๑/๒๐๑๒  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จัดเสวนาทางวิชาการ  :: ๑๒/๑๑/๒๐๑๒  

  "มจร.พะเยา"สอนภาษาจีนรับอาเซียน   :: ๑๒/๑๑/๒๐๑๒  

  'เปิดวัดวันอาทิตย์เพิ่มคุณภาพชีวิตชาวพุทธ'  :: ๑๑/๑๑/๒๐๑๒  

  มหาจุฬาลงกรณฯถวายปริญญาเอก ปธ.ศูนย์วิปัสสนามหาสี  :: ๑๐/๑๑/๒๐๑๒  

  ร่างเกณฑ์ใหม่ตั้งสำนักปฏิบัติธรรม  :: ๑๐/๑๑/๒๐๑๒  

  ว่าที่ดร.'กบ'ปภัสราซุ่มเรียนป.เอก'มจร'  :: ๐๙/๑๑/๒๐๑๒  

  ประกาศงดให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตวัดศรีสุดารามชั่วคราว  :: ๐๘/๑๑/๒๐๑๒  

  สมภารดัง-ปลื้มโบสถ์กลางน้ำ มจร.  :: ๐๗/๑๑/๒๐๑๒  

  มจร ถวาย ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประธานพระวิปัสสนาจารย์พม่า   :: ๐๘/๑๑/๒๐๑๒  

  อธิการบดี มจร รับมอบและเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชา   :: ๐๗/๑๑/๒๐๑๒  

  มจร.สร้างตึกโซลาร์เซลล์-วิทยาลัยพุทธศาสตร์ฯ  :: ๐๖/๑๑/๒๐๑๒  

  'มจร'ถวายป.เอก ปธ.พระวิปัสสนาจารย์พม่า  :: ๐๖/๑๑/๒๐๑๒  

  ประกาศลงทะเบียนเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาคการศึกษาที่ ๒  :: ๐๕/๑๑/๒๐๑๒  

  "มจร.พะเยา"ผุดอีกวิทยาเขตแห่งใหม่ รองรับพระสงฆ์ลุ่มน้ำโขง  :: ๐๔/๑๑/๒๐๑๒  

  พระธรรมวิมลโมลี สานปณิธาน หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ครบทุกโครงการใน 5 ปี  :: ๐๔/๑๑/๒๐๑๒  

  อุโบสถกลางน้ำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯสุดอเมซซิ่ง บันทึกประวัติศาสตร์ ศิลปะและการเมืองของชาติ  :: ๐๔/๑๑/๒๐๑๒  

  ชู "โบสถ์กลางน้ำ" มหาจุฬาฯ สร้างใหญ่ที่สุดในโลก  :: ๐๔/๑๑/๒๐๑๒  

  ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕  :: ๐๔/๑๑/๒๐๑๒  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐     ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕