หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  :: ๑๙/๐๙/๒๐๑๒  

  ร่วมไว้อาลัย อาจารย์กุเทพ ใสกระจ่าง  :: ๑๘/๐๙/๒๐๑๒  

  ประกาศ เรื่องการจัดห้องสอบ ประจำปีการศึกษาที่่ 1/2555  :: ๑๘/๐๙/๒๐๑๒  

  พระมหาเถระคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมถวายสักการะงานอายุวัฒนมงคล ๕๗ ปี พระธรรมโกศาจารย์   :: ๑๘/๐๙/๒๐๑๒  

  ขอเชิญผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะพุทธศาสตร์เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการเพิ่อพัฒนาบุคลาการ  :: ๒๑/๐๙/๒๐๑๒  

  ปรับเกณฑ์ตั้งสำนักปฏิบัติธรรมไม่มีพระสอนต้องถูกยุบ   :: ๑๗/๐๙/๒๐๑๒  

  สกอ.หวัง'มจร'เน้นศึกษาบูรณาการศาสตร์ใหม่   :: ๑๗/๐๙/๒๐๑๒  

  ขอเชิญร่วมงานวันบูรพาจารย์รำลึก พิธีอัญเชิญพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ ขึ้นประดิษฐานบนพระแท่น และพิธีต้อนรับตำแหน่งรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย  :: ๑๗/๐๙/๒๐๑๒  

  หน่วยวิทยบริการ คณะมนุษยศาสตร์ วัดสามพราน จัดกิจกรรมแนะนำแหล่งค้นคว้าแก่นิสิต  :: ๑๗/๐๙/๒๐๑๒  

  มหาจุฬาฯ ผ่านการประเมินในระดับดี อธิการบดีเร่งให้จัดการสอนแบบบูรณาการ  :: ๑๕/๐๙/๒๐๑๒  

  อธิการบดี มจร ร่วมงานหนึ่งทศวรรษแห่งการก่อตั้งมหาจุฬาฯ ห้องเรียนเพชรบูรณ์   :: ๑๓/๐๙/๒๐๑๒  

  ประมวลภาพกิจกรรมเสริมหลักสูตรและคืนสู่เหย้ามหาจุฬา ครั้งที่ ๓  :: ๑๒/๐๙/๒๐๑๒  

  ศาล พระปกเกล้า มจร เตรียมลงนามความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรสันติศึกษา  :: ๑๐/๑๐/๒๐๑๒  

  ด่วน !!! สถาบันวิจัยฯ ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการวิจัย ปี ๕๗   :: ๑๗/๐๙/๒๐๑๒  

  อธิการบดีมหาจุฬาฯ ย้ำการประกันคุณภาพคือเครื่องมือพัฒนามหาวิทยาลัย  :: ๑๔/๐๙/๒๐๑๒  

  สถาบันภาษา มจร ติดดาบบุคลากร พัฒนาภาษาสู่อาเซียน  :: ๑๔/๐๙/๒๐๑๒  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศเป็นประธานหารือกิจการด้านต่างประเทศ ครั้งที่ ๒  :: ๑๐/๐๙/๒๐๑๒  

  แจ้งการปรับปรุงโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๕๕  :: ๑๒/๐๙/๒๐๑๒  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์สัญจรจังหวัดนครพนม  :: ๑๑/๐๙/๒๐๑๒  

  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยสงฆ์นครพนม  :: ๐๙/๐๙/๒๐๑๒  

  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานปิดโครงการ “การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”  :: ๐๙/๐๙/๒๐๑๒  

  สกอ.ตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง หน่วยวิทยบริการ มจร วัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง)  :: ๐๘/๐๙/๒๐๑๒  

  คณบดีคณะพุทธศาสตร์รับถวายแอร์ประจำห้องวิัปัสสนากัมมัฎฐานประจำคณะ  :: ๐๘/๐๙/๒๐๑๒  

  แจ้งการมรณภาพประธานหน่วยวิทยบริการจังหวัดสกลนคร  :: ๐๘/๐๙/๒๐๑๒  

  ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน (สกอ)  :: ๐๗/๐๙/๒๐๑๒  

  ส่ง เอกสาร / หลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณากู้ยืมเงิน กยศ เพื่อเตรียม รวบรวมส่ง มจร ส่วนกลาง   :: ๐๙/๐๙/๒๐๑๒  

  เชิญร่วมงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า  :: ๐๘/๐๙/๒๐๑๒  

  อธิการบดี เป็นประธานเปิดงานคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ  :: ๐๗/๐๙/๒๐๑๒  

  เชิญร่วมงานฉลอง ๒๕ ปีวิทยาเขตนครราชสีมา/กำหนดการ  :: ๑๔/๐๙/๒๐๑๒  

  +จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗  :: ๑๐/๐๙/๒๐๑๒  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓     ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕