หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  อธิการบดี เป็นประธานเปิดงานคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ  :: ๐๗/๐๙/๒๐๑๒  

  เชิญร่วมงานฉลอง ๒๕ ปีวิทยาเขตนครราชสีมา/กำหนดการ  :: ๑๔/๐๙/๒๐๑๒  

  +จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗  :: ๑๐/๐๙/๒๐๑๒  

  สมาคมศิษย์เก่า มจร.   :: ๐๓/๐๙/๒๐๑๒  

  มจร.วิทยาเขตพะเยา จัดงานบวชป่าสืบชะตากล้าไม้  :: ๐๑/๑๐/๒๐๑๒  

  พุทธโอสถ...ปรับระบบสาธารณสุข ใช้ยา 3 เม็ด เพื่อความดับทุกข์ในใจตน  :: ๐๓/๐๙/๒๐๑๒  

  'พุทธสันติวิธี'แก้ขัดแย้ง(การ)เมืองไทยได้จริงหรือ?  :: ๐๓/๐๙/๒๐๑๒  

  รมต.วิทยา เข้าพบอธิการบดี  :: ๓๑/๐๘/๒๐๑๒  

  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการจัดตั้งสถาบันภาษาให้มีฐานะเทียบเท่าคณะ  :: ๑๒/๐๙/๒๐๑๒  

  อธิการบดีมจร.ย้ำผลงานวิจัยต้องเผยแพร่ อึ้ง ชาวพุทธยังเชื่อทำกรรมแก้ได้  :: ๒๙/๐๘/๒๐๑๒  

  + ตำแหน่งบุคลากรที่มีอยู่เดิม และกำหนดตำแหน่งบุคลากรใหม่  :: ๒๙/๐๘/๒๐๑๒  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์สัมมนาวิชาการผลงานวิจัย  :: ๒๘/๐๘/๒๐๑๒  

  รองฯ กต. เป็นประธานประชุมหารือการจัดตั้งสถาบันพระธรรมทูตและงานกิจการต่างประเทศ  :: ๐๕/๐๙/๒๐๑๒  

  ขอเชิญร่วมงานฉลองครบ ๖๕ ปีคณะพุทธศาสตร์   :: ๒๗/๐๘/๒๐๑๒  

  ผู้ว่าฯพะเยา ร่วมงานครบรอบ 21 ปี สถาปนามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา  :: ๒๗/๐๘/๒๐๑๒  

  ผลวิจัย มจร พบชาวไทยเชื่อทุจริตลดทอนกรรมได้ด้วยการทำบุญบริจาค  :: ๒๙/๐๘/๒๐๑๒  

  ผู้บริหาร มจร ถวายสักการะ ๘๗ ปี สมเด็จวัดปากน้ำ  :: ๒๖/๐๘/๒๐๑๒  

  พระะรรมโกศาจารย์ ชี้ มจร ต้องเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  :: ๒๖/๐๘/๒๐๑๒  

  สกอ. ส่งทีมผู้ตรวจประเมินเข้าตรวจประเมินฯนอกที่ตั้ง วัดป่าประดู่(พระอารามหลวง) จ.ระยอง  :: ๒๕/๐๘/๒๐๑๒  

  ภาคปริยัติฯ ครุศาสตร์ มจร พัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรห้าปี)  :: ๒๔/๐๘/๒๐๑๒  

  ม.เกษตรเชิดชูพระธรรมโกศาจารย์ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  :: ๒๓/๐๘/๒๐๑๒  

  รับสมัครนิสิต หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา   :: ๒๑/๐๘/๒๐๑๒  

  คณะพุทธศาสตร์ ศึกษาดูงานประเทศเมียนมาร์เตรียมบุคลากรสู่ประชาคมอาเชียน   :: ๒๑/๐๘/๒๐๑๒  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เข้าร่วมการประชุมชั้แจงกรอบการวิจัย  :: ๑๘/๐๘/๒๐๑๒  

  วิทยาลัยสงฆ์พะเยาเร่งพัฒนาอาจารย์เขียนบทความรองรับประกันคุณภาพ  :: ๑๗/๐๘/๒๐๑๒  

  อาจารย์ครุฯ มจร. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สู่การเป็นครูมืออาชีพ  :: ๑๙/๐๘/๒๐๑๒  

  คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่่าฯ ชุดที่ ๒๐ พร้อมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่าทุกภาคส่วน  :: ๑๖/๐๘/๒๐๑๒  

  ประกาศงดให้บริการ www.mcu.ac.th ชั่วคราว เพื่อซ่อมอุปกรณ์  :: ๑๖/๐๘/๒๐๑๒  

  รองฯ กต. พบประธานสำนักวิปัสสนามหาสี ประเทศพม่า  :: ๑๖/๐๘/๒๐๑๒  

  รองฯ กต. พบเอกอัครราชทูตสหภาพเมียนมาร์ประจำประเทศไทย  :: ๑๖/๐๘/๒๐๑๒  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔     ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕