หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ (อัตราจ้าง ๒ ตำแหน่ง)  :: ๐๖/๐๓/๒๐๑๒  

  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา  :: ๐๖/๐๓/๒๐๑๒  

  ประชุมกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕  :: ๑๕/๐๓/๒๐๑๒  

  คณะพุทธศาสตร์ จัดโครงการแนะแนวการศึกษา : อนาคตพุทธศาสตรบัณฑิตสู่ประชาคมอาเซียน  :: ๐๖/๐๓/๒๐๑๒  

  ประเทศไทยพร้อมจัดงานวิสาขบูชาโลกเพื่อฉลอง ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  :: ๐๖/๐๓/๒๐๑๒  

  ประชาชนกว่าพันคนร่วมงานมูลนิธิมหาจุฬาฯ  :: ๐๖/๐๓/๒๐๑๒  

  ผู้แทน มจร พบรองประธานพุทธสมาคมจีน  :: ๒๙/๐๓/๒๐๑๒  

  ผู้แทน มจร พบผู้แทนกรมการศาสนา จีน   :: ๑๔/๐๓/๒๐๑๒  

  ประกาศรายชื่อผู้มี่สิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป  :: ๐๒/๐๓/๒๐๑๒  

  นิมนต์/เรียนเชิญ ผู้บริหารตั้งแต่หัวหน้าฝ่ายขึ้นไป (ส่วนกลาง) ประชุมจัดทำตัวชี้วัดและกำหนดค่าเป้าหมายแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  :: ๐๓/๐๓/๒๐๑๒  

  สถาบันวิทยาการตลาดทุนจัดพิธีมอบเงินบริจาคให้กับ มจร ในโครงการ   :: ๐๒/๐๓/๒๐๑๒  

  มติคณะกรรมการเรื่องการปรับตารางเรียนข้อสอบกลาง  :: ๐๑/๐๓/๒๐๑๒  

  กำหนดการมอบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และทุนการศึกษา พอ.มจร  :: ๒๘/๐๒/๒๐๑๒  

  คณะอนุกรรมการฯ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ตรวจสอบร่างวิจัยสมบูรณ์  :: ๒๘/๐๒/๒๐๑๒  

  ประกาศผลสอบสัมภาษณ์พระธรรมทูต รุ่นที่ ๑๘  :: ๒๙/๐๒/๒๐๑๒  

  วส.นครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย แผนพัฒนามหาวิทยาลัย  :: ๐๒/๐๓/๒๐๑๒  

  ผู้แทนศาสนาภาวนาเพื่อสันติภาพโลกโดยการร่วมแสวงหาความจริงเพื่อสันติภาพ  :: ๒๗/๐๒/๒๐๑๒  

  วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. รับสมัครพระธรรมทูตปฏิบัติศาสนกิจ ๒ ตำแหน่ง  :: ๒๖/๐๒/๒๐๑๒  

  วข.เชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย แผนพัฒนาฯ  :: ๒๙/๐๒/๒๐๑๒  

  ประกาศผลสอบข้อเขียน พระธรรมทูตฯ รุ่นที่ ๑๘  :: ๒๕/๐๒/๒๐๑๒  

  มจร. ประกอบพิธีถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา แด่ พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร)  :: ๒๕/๐๒/๒๐๑๒  

  การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี ๒๕๕๕ ทางอินเตอร์เน็ต  :: ๒๔/๐๒/๒๐๑๒  

  สอบข้อเขียนโครงการอบรมพระธรรมทูตฯ รุ่นที่ ๑๘  :: ๒๕/๐๒/๒๐๑๒  

  แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา และเตรียมรับการตรวจประเมินจาก สมศ. ใน พ.ศ.๒๕๕๖  :: ๒๔/๐๒/๒๐๑๒  

  คณะสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการเสริมหลักสูตร วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  :: ๒๒/๐๒/๒๐๑๒  

  รองฯ กต. ให้คำปรึกษาสถาบันสมทบ มจร เกาหลี  :: ๒๒/๐๒/๒๐๑๒  

  รองฯ กต. พบ ว่าที่ประธานสงฆ์โชเก เกาหลี  :: ๒๔/๐๒/๒๐๑๒  

  อธิการบดี มจร.เป็นผู้แทนคณะสงฆ์ไทยร่วมประชุมกับอดีตเลขาธิการสหประชาชาติ  :: ๒๘/๐๒/๒๐๑๒  

  วข.นครราชสีมาเป็นเจ้าภาพจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย แผนพัฒนาฯ โซนอิสานตอนใต้  :: ๑๘/๐๒/๒๐๑๒  

  ต่ออายุสมาชิก e-books และขอเชิญเข้าใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (EBooks’) ๒,๐๐๐,๐๐๐ เล่ม/ชื่อเรื่อง  :: ๑๕/๐๕/๒๐๑๒  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒     ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕