หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  คณะผู้แทนจากวิทยาลัยสงฆ์หางโจว ประเทศจีน เยี่ยมชมกิจการ มจร  :: ๑๕/๐๙/๒๐๑๑  

  คณะสังคมศาสตร์ มจร เน้นพัฒนาคนพัฒนาชาติ  :: ๑๓/๐๙/๒๐๑๑  

  ห้องเรียนวัดพระแก้ว นำเสนอผลงานวิจัย งาน กิจกรรมครบรอบ ๑๐ ปีงานวิจัยวิทยาเขตแพร่   :: ๑๓/๐๙/๒๐๑๑  

  ภาพ ๒ Thai-Sino Conference in Buddhism   :: ๑๓/๐๙/๒๐๑๑  

  ตารางสอบประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๕๔ (ฉบับแก้ไขวันสอบ)  :: ๑๕/๐๙/๒๐๑๑  

  คณะสังคมศาสตร์ จัดเทศน์มหาชาติประยุกต์และประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาพัฒนาคณะสังคมศาสตร์  :: ๑๐/๐๙/๒๐๑๑  

  ภาพ ๑ The First Thai-Sino Conference in Buddhism  :: ๑๔/๐๙/๒๐๑๑  

  สถาบันภาษา มจร ส่งบุคลากรไปสร้างเครือข่ายในต่างประเทศ ที่อังกฤษ  :: ๐๘/๐๙/๒๐๑๑  

  พระเทพกิตติโสภณ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยใน USA มรณภาพแล้ว  :: ๐๙/๐๙/๒๐๑๑  

  อธิการบดีรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์จากมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาเวียตนาม  :: ๐๘/๐๙/๒๐๑๑  

  ฟังเทศน์มหาเวสสันดรประยุกต์เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  :: ๐๘/๐๙/๒๐๑๑  

  มหาจุฬาฯชู7งานวิทยานิพนธ์ดีเด่น  :: ๐๘/๐๙/๒๐๑๑  

  สถิตินิสิตปีการศึกษา ๒๕๕๔   :: ๐๗/๐๙/๒๐๑๑  

  ศูนย์วิปัสสนาชาวพุทธนานาชาติ จัดปฏิบัติธรรมตามอย่างเซน ครั้งที่ 4  :: ๐๘/๐๙/๒๐๑๑  

  ค่าย'ธรรมทายาท'บ่มเพาะนศ.ปลูกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม  :: ๐๔/๐๙/๒๐๑๑  

  สถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรอง  :: ๐๓/๐๙/๒๐๑๑  

  กองทะเบียนยกทีมอบรมเจ้าหน้าที่ทะเบียนโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  :: ๐๒/๐๙/๒๐๑๑  

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบที่ ๒  :: ๐๓/๐๙/๒๐๑๑  

  นิสิต 5 สถาบัน มีความเห็นร่วมกันในการจัดกิจกรรมเพื่อสอดรับกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  :: ๐๑/๐๙/๒๐๑๑  

  ห้องเรียนวัดพระแก้ว จัดอบรมเชิงปฏิบัติกาการผลิตสื่อการสอน  :: ๐๑/๐๙/๒๐๑๑  

  รายนามผู้บริจาคมูลนิธิ มจร เดือน สิงหาคม ๒๕๕๔  :: ๐๑/๑๐/๒๐๑๑  

  บัณฑิตวิทยาลัย จัดเสวนากรอบแนวคิดทางปรัชญาดุษฎีนิพนธ์  :: ๓๐/๐๘/๒๐๑๑  

  เริ่มแล้ว...! การประชุมประชาพิจารณ์แผนพัฒนาฯ ระยะ ๑๑  :: ๓๐/๐๘/๒๐๑๑  

  มจร จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารเพื่อกำหนดแผนยุทธศาสตร์พัฒนาด้านต่างประเทศ  :: ๐๑/๐๙/๒๐๑๑  

  พระธรรมโกศาจารย์ ปาฐกถา "ยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านต่างประเทศของมหาวิทยาลัย"  :: ๒๙/๐๘/๒๐๑๑  

  รูปแบบการสอนที่ท้าทายครูสอนศีลธรรม : ศีล สมาธิ ปัญญา  :: ๐๑/๐๙/๒๐๑๑  

  ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มจร น้อมถวายมุทิตาสักการะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  :: ๐๑/๐๙/๒๐๑๑  

  นัดประชุมประชาพิจารณ์แผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๑  :: ๒๖/๐๘/๒๐๑๑  

  นิสิตปี ๕ ครุศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  :: ๐๑/๐๙/๒๐๑๑  

  มหาจุฬาฯ-สพฐ.อบจ.กรุงเก่าร่วมลงนาม MOU พัฒนาศักยภาพด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน  :: ๒๖/๐๘/๒๐๑๑  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑     ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕