ผลสอบพระอภิธรรมภาคเรียนที่ 2/2550
อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชั้นจูฬอาภิธรรมิกะตรี
เลขที่ รหัส ชื่อ-ฉายา/นามสกุล หน่วยบริการ เกรด หมายเหตุ
1 1-3888 พระมหาชาญ   เขมปญฺโญ จูฬ-ตรี อ.ช.ว. C+
2 1-4444 พระชัยเจริญ   อภิวณฺโณ อ.ช.ว. D+  
3 1-4457 พระเฉลิม   อรุโณ อ.ช.ว. F ขาดสอบ
4 1-4458 พระอัครวัฒน์   ธมฺมวฑฺฒโน อ.ช.ว. F ขาดสอบ
5 1-4459 พระวีระ   ปภสฺสโร  (อ่ำเผือก) อ.ช.ว. B+  
6 1-4469 พระวิวรรธน์   ญาณวีโร อ.ช.ว. B+  
7 1-4475 พระอนุสรณ์   โชติธมฺโม อ.ช.ว. F ขาดสอบ
8 1-4515 พระสังวาน   สํวโร อ.ช.ว. A  
9 1-4518 พระนันทชัย   จตฺตมโล อ.ช.ว. A  
10 1-4535 พระพร   ฐานวโร อ.ช.ว. D+  
11 1-4562 พระมหาสุทิน   ถาวโร อ.ช.ว. A  
12 1-4563 พระมหาสำเริง   ขนฺติสาโร อ.ช.ว. C+  
13   พระเดช  ธมฺมรโต อ.ช.ว. F ขาดสอบ
14 1-4595 พระจันทวงศ์   จิตฺตสํวโร อ.ช.ว. F ไม่ผ่าน
15   พระปิยะพงศ์  อคฺคธมฺโม อ.ช.ว. F ไม่ผ่าน
16   พระมหาฌาน  เขมปญฺโญ อ.ช.ว. F ขาดสอบ
17   พระมหารัตนะ รํสิโย อ.ช.ว. D  
18   พระราศี   จนฺทวํโส อ.ช.ว. D  
19   พระวิญญู   สุธมฺมธโร อ.ช.ว. F ขาดสอบ
20   Prakann   Bros อ.ช.ว. B+  
21 1-4560 สามเณรวีระเดช   ศรีนาค อ.ช.ว. B+  
22 1-4561 สามเณรอานนท์   ควรคนึง อ.ช.ว. C  
23 1-4581 สามเณรชยา   ตะกูลนิตร์ อ.ช.ว. F ขาดสอบ
24 1-4519 แม่ชีวิไล   ลักษ์แก้วมณีศิริ อ.ช.ว. B+  
25 1-4589 แม่ชีกิมฮวย   โพเสือ อ.ช.ว. F ขาดสอบ
26   แม่ชีพรรณี   ศรีสม อ.ช.ว. F ไม่ผ่าน
27 1-3711 นายเจตโชติ   สมรรถไท อ.ช.ว. F ขาดสอบ
28 1-4139 นายพีรภาส   สยาคำ อ.ช.ว. A  
29 1-4430 นายเทอดศักดิ์   แย้มไธสง อ.ช.ว. A  
30 1-4456 จ.อ.อนุ   เหลือประเสริฐ อ.ช.ว. A  
31 1-4474 นายวันชัย   พลับนิล อ.ช.ว. D  
32 1-4483 พ.อ.สรวุฒิ   สาลี อ.ช.ว. D+  
33 1-4487 นายไพศาล   ธนบุญสมบัติ อ.ช.ว. B+  
34 1-4488 จท.ธรา  ธีระบัญญาชัย อ.ช.ว. B  
35 1-4493 นายสิทธิศักดิ์   พัฒนพิกุล อ.ช.ว. A  
36 1-4534 นายโพธิ์ทอง   ปางพุฒิพงษ์ อ.ช.ว. A  
37 1-4540 ร.ท.หญิงชมศรี   ดิศโรจน์ อ.ช.ว. D+  
38 1-4546 พ.ต.ท.หญิงจิรภัทร   ศรีไชยยันต์ อ.ช.ว. A  
39 1-4567 นายนที   กิตติเลิศกุล อ.ช.ว. F ขาดสอบ
40   นายจุฑากร   ปิงคลาศัย อ.ช.ว. F ขาดสอบ
41 1-4280 นางสาวกัลยาณี   สงวนนาม อ.ช.ว. F ขาดสอบ
42 1-4335 นางสาวอุไร   เชิงชาญกิจ อ.ช.ว. F ไม่ผ่าน
43 1-4338 นางสาวทิวาทิพย์   นันทาพิพัฒน์ อ.ช.ว. A  
44 1-4347 นางอรปวีร์   สุวรรณประทีป อ.ช.ว. C+  
45 1-4366 นางสาววิลาวรรณ   ภัทรยานนท์ อ.ช.ว. A  
46 1-4369 นางสาวสุรดา   จันพิชัย อ.ช.ว. D  
47 1-4370 นางโกสุม   สาลี อ.ช.ว. D+  
48 1-4401 นางอรพรรณ   แตงเติมพล อ.ช.ว. F ขาดสอบ
49 1-4407 นางอัญชลี   ศิริสินธุ์ อ.ช.ว. C+  
50 1-4445 นางสาวสมลักษณ์   พงษ์วิรัตน์ อ.ช.ว. C  
51 1-4450 นางสาวบุญสม  ประภากร อ.ช.ว. B+  
52 1-4451 นางอุษณีย์   วงศ์วิวัฒน์ อ.ช.ว. A  
53 1-4452 นางสาวขนิษฐา   ลายประดิษฐ  อ.ช.ว. F ขาดสอบ
54 1-4455 นางประเทือง   ปำณุกุล อ.ช.ว. B+  
55 1-4477 นางสาวกนกภรณ์   เลิศเสรี อ.ช.ว. A  
56 1-4480 นางลักษมี  ชูยอด อ.ช.ว. A  
57 1-4486 นางสาวสมศรี   เกียรติโกศลกิจ อ.ช.ว. F ขาดสอบ
58 1-4490 นางสาวภิณญาภรณ์   ภูแสง อ.ช.ว. F ไม่ผ่าน
59 1-4491 นางสาวกนกวรรณ   เมืองงามสมบูรณ์ อ.ช.ว. B  
60 1-4492 นางสาวณัฐชยา  เทศพิทักษ์ อ.ช.ว. F ขาดสอบ
61 1-4503 นางสาวสุรางค์  ฉัตรนันทเวช อ.ช.ว. A  
62 1-4506 นางสาวศรีษา   วัฒนามนตรี อ.ช.ว. B+  
63 1-4507 นางอัมพร  วงษ์ศีลย์ อ.ช.ว. C+  
64 1-4508 นางสาวศศิริธา  สุนทรพนาเวศ อ.ช.ว. F ขาดสอบ
65 1-4509 นางสาวนุชรี   ลิ้มตระกูล อ.ช.ว. F ขาดสอบ
66 1-4516 นางสาวธนศิริ   โคตรนาวัง อ.ช.ว. A  
67 1-4517 นางอารมณ์   ดำเนิน อ.ช.ว. C  
68 1-4521 นางสาวศรีสุวรรณ  จุฑาปัณฑิตกุล อ.ช.ว. C  
69 1-4536 นางสาวรวิอร   พชรชานันท์ อ.ช.ว. A  
70 1-4537 นางสาววิภาวรรณ   รุ่งเชวง อ.ช.ว. A  
71 1-4542 นางบุษบง   เสมอ่วม อ.ช.ว. C+  
72 1-4543 นางสาววรนิพิฐ   สิริอมรไพศาล อ.ช.ว. F ขาดสอบ
73 1-4544 นางสาวสุนทราภรณ์   เตชะพะโลกุล อ.ช.ว. A  
74 1-4545 นางสมศรี   ลิ้มธรรมนาท อ.ช.ว. B  
75 1-4547 นางสาวกนิษฐา   ศรีสุทธ์ อ.ช.ว. C+  
76 1-4549 นางสาวกันต์กมล   พลอยกระโทก อ.ช.ว. F ขาดสอบ
77 1-4550 นางสาวผ่องศรี   เจริญสุข อ.ช.ว. F ขาดสอบ
78 1-4551 นางสาวณิชมน   ศัลยวุฒิ อ.ช.ว. D+  
79 1-4559 นางฐิตินันท์   คนกาญจน์ อ.ช.ว. C+  
80 1-4565 นางศรีพร   วงศาโรจน์ อ.ช.ว. F ขาดสอบ
81 1-4566 นางสาวรัศมี   วงศ์กิตติดำรง อ.ช.ว. A  
82 1-4568 นางศุรตี   เกษดำรงพาณิชย์ อ.ช.ว. B  
83 1-4569 นางราษี   ศุภกาญจนกันติ อ.ช.ว. F ขาดสอบ
84 1-4570 นางสาวสุภาพรรณ   เดโชพลชัย อ.ช.ว. F ขาดสอบ
85 1-4580 นางสาวปณิตา  บรรจงพัฒนา อ.ช.ว. C  
86 1-4582 นางสาวศิวพร   งามละมัย อ.ช.ว. F ขาดสอบ
87 1-4590 นางสาวธีรรัตน์   นาคนนท์ อ.ช.ว. F ขาดสอบ
88   นางณัฐภัทร   อัมธานนท์ อ.ช.ว. F ขาดสอบ
89 1-4548 เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ฮั่นตระกูล อ.ช.ว. F ขาดสอบ
90 1-4585 นายชุตินทร    เพ็ชรไชย อ.ช.ว. F ไม่ผ่าน
91 1-4461 นางสุดาณี   ไหมแพง อ.ช.ว. A  
92 1-4583 นายธนัส   งามเธียรธนา อ.ช.ว. D+  
93   เด็กชายจตุพล    เตือนศรี อ.ช.ว. C+  
94   เด็กชายปฐมพงศ์   เส็งนา อ.ช.ว. C  
95 1-4523 พระมหาสมควร  จารุวณฺโณ สามพระยา A  
96 1-4524 พระมหาศิริศักดิ์  ทตฺตสิริ สามพระยา A  
97 1-4500 นายแสงชัย  เพิ่มพงศ์วุฒิเวท สามพระยา A  
98 1-4511 นายพล  วงศ์พฤกษ์ สามพระยา B+  
99 1-4557 นายเจริญ  ปุกหุต สามพระยา A  
100 1-4558 น.อ.ณรงค์  บัวเหม สามพระยา A  
101 1-3335 นางมณทิพย์  อาทรธุระสุข สามพระยา A  
102 1-4003 นางสมบัติ  แก้วจินดา สามพระยา A  
103 1-4416 นางนวลศรี  วิจารณ์ สามพระยา A  
104 1-4417 นางเพ็ญแข  อินทรสว่าง สามพระยา F ขาดสอบ
105 1-4439 นางไพเราะ  อรรถอรเอก สามพระยา B  
106 1-4499 นางสาวอารี  ลิปภานนท์ สามพระยา F ไม่ผ่าน
107 1-4510 นางเมธาวี  ภัทรทิพาพร สามพระยา A  
108 1-4512 นางสุนีย์  สาสีเสาร์ สามพระยา A  
109 1-4522 นางมณี  บุษปานนท์ สามพระยา A  
110 1-4528 นางสาวภาวิดา  ทรงโภชน์ สามพระยา B+  
111 1-4529 นางสาวณัฐชาภา  ชมจันทร์ สามพระยา D  
112 1-4531 นางพรเพ็ญ  อรัณยะนาค สามพระยา A  
113 1-4539 นางสุพัตรา  จารุพัฒน์ สามพระยา B+  
114 1-4552 นางสาววันเพ็ญ  กัญจนายน สามพระยา C  
115 1-4553 นางสาวธนภัทร  รักประดิษฐ์ สามพระยา A  
116 1-4554 นางสาวปภาวดี  กิตติพร้อมพงษ์ สามพระยา B  
117 1-4555 นางอาภากร  จันทร์ศรีทอง สามพระยา B+  
118 1-4576 นางบุญเรือง  พรมบวช สามพระยา F ขาดสอบ
119   เด็กหญิง  ศิริวิภา  ลวดไธสง ป่าชัยมงคล F ขาดสอบ
120   เด็กหญิง  วราภรณ์  ลิไธสง  ป่าชัยมงคล F ขาดสอบ
121   เด็กหญิง  มณฑิตา  นนทบท ป่าชัยมงคล F ขาดสอบ
122   เด็กหญิง  นุธิดา  ดวงภักดีรัมย์ ป่าชัยมงคล F ขาดสอบ
123   เด็กหญิง  ตรีรัตน์  ตอรบรัมย์ ป่าชัยมงคล F ขาดสอบ
124   เด็กหญิง  จิตระภา  อยู่ทอง ป่าชัยมงคล F ขาดสอบ
125   เด็กหญิง  กุหลาบ  วิริยะพันธ์ ป่าชัยมงคล F ขาดสอบ
126   เด็กหญิง  กมลวรรณ  ศิริกิจ ป่าชัยมงคล F ขาดสอบ
127   เด็กชาย  วัชรากร  สิริเส็ง ป่าชัยมงคล F ขาดสอบ
128   เด็กชาย  ภาณุวัตร  เดิมทำรัมย์ ป่าชัยมงคล F ขาดสอบ
129   เด็กหญิง  สุกัญญา  ตอรบรัมย์ ป่าชัยมงคล A  
130   เด็กหญิง  วอรดา  ตอรบรัมย์ ป่าชัยมงคล D+  
131   เด็กหญิง  มยุรี  คำแก้ว ป่าชัยมงคล B  
132   เด็กหญิง  กนกวรรณ  บุญมา  ป่าชัยมงคล D  
133   เด็กชาย  วิวัฒน์  เย็นรัมย์ ป่าชัยมงคล A  
134   นายพรชะโรจน์  สงจันทร์ ป่าชัยมงคล F ไม่ผ่าน
135   เด็กชาย  ประพจน์  เขียวขำ ป่าชัยมงคล D  
136   เด็กชาย  ทนงสิทธิ์  ตุ้มไรสง ป่าชัยมงคล F ขาดสอบ
137   เด็กชาย  จิรายุส  ตารัมย์ ป่าชัยมงคล F ขาดสอบ
138   เด็กชาย  จิรวัฒน์  ตอรบรัมย์ ป่าชัยมงคล F ขาดสอบ
139 1-4562 พระมหาสุบิน  ถาวโร อ.ช.ว.(พ.ร.) F ขาดสอบ
140 1-4567 นายนที  กิตติเลิศกุล อ.ช.ว.(พ.ร.) B  
141 1-4564 นางสาวมาริสา  ทองเรืองโรจน์ อ.ช.ว.(พ.ร.) F ขาดสอบ
142 1-4568 นางศรุตี  เกษดำรง อ.ช.ว.(พ.ร.) F ขาดสอบ
143 1-4569 นางราษี  ศุภกาญจนกันติ อ.ช.ว.(พ.ร.) A  
144 1-4570 นางสาวสุภาพรรณ  เดโชพลชัย อ.ช.ว.(พ.ร.) B+  
145 1-4571 นางสาวอารีย์  วรทัศนภูมิ อ.ช.ว.(พ.ร.) A  
146 2-7162 แม่ชีวารีรัตน์  สิงหนาท วัดกลาง C+  
147 2-6701 แม่ชีโสมนัส  โพฮะ วัดกลาง B+  
148 2-7161 สามเณรยศธร  อิ่มสบาย วัดกลาง F ไม่ผ่าน
149 2-7163 พระนุโลม  นาถปญฺโญ วัดกลาง F ไม่ผ่าน
150 2-6992 พระสมศักดิ์  อํสุกาโร วัดเก่าโบราณ F ขาดสอบ
151 2-7007 พระสมบัติ  สุขกาโม วัดเก่าโบราณ F ขาดสอบ
152 2-6995 พระฉัตรชัย  ชยวฑฺโฒ วัดเก่าโบราณ F ขาดสอบ
153 2-6994 พระบุญชอบ  ปญฺญนาโค วัดเก่าโบราณ F ขาดสอบ
154 2-7001 นายสุวรรณ  เพ็ญหนู วัดเก่าโบราณ F ขาดสอบ
155 2-7002 นางศิริวรรณ  ทรัพย์อิ่มเอิบ วัดเก่าโบราณ F ขาดสอบ
156 2-7005 นางศรินยา  โกมลดิษฐ์ วัดเก่าโบราณ F ขาดสอบ
157 2-7003 นางอิศราภรณ์  ศิวพิทักษ์พงศ์ วัดเก่าโบราณ F ขาดสอบ
158 2-7004 นายสมพงษ์  สาระณา วัดเก่าโบราณ F ขาดสอบ
159 2-6993 พระเอกลักษณ์  ถาวโร วัดเก่าโบราณ F ขาดสอบ
160 2-6990 พระสุเทิด  มหิทฺธิโก วัดเก่าโบราณ C+  
161 26991 พระดอน  เตชธมฺโม วัดเก่าโบราณ A  
162 2-6997 พระพิศิษฐ์  วิจิตฺโต วัดเก่าโบราณ B  
163 2-7008 พระสัมฤทธิ์   สจฺญาโณ วัดเก่าโบราณ C  
164 2-7000 พระสมพงษ์  โอวาทรกฺโข วัดเก่าโบราณ B+  
165 2-6999 พระสมชาย  เปมสีโล วัดเก่าโบราณ D  
166 2-7006 พระชาตรี  โชติธมฺโม วัดเก่าโบราณ F ไม่ผ่าน
167 2-6996 พระธีรวีร์  จกฺกธมฺโม วัดเก่าโบราณ F ไม่ผ่าน
168   แม่ชีม้วน   เหลืองอ่อน วัดเขาบ่อน้ำซับ F ขาดสอบ
169   นางสาวเตือนใจ    เหลืองอ่อน วัดเขาบ่อน้ำซับ F ขาดสอบ
170   นางสาวรชา   เหลืองอ่อน วัดเขาบ่อน้ำซับ F ขาดสอบ
171   นายเจษฎา   ชื่นสิริกุล วัดเขาบ่อน้ำซับ F ขาดสอบ
172   นายรัชพล   เดือนขาว วัดเขาบ่อน้ำซับ F ขาดสอบ
173   พระเสนาะ   สุทธปญฺโญ วัดเขาบ่อน้ำซับ C  
174 2-7129 พระธรรมมณัฐ  จกฺกรตโน วัดเขาพุทธโคดม F ขาดสอบ
175 2-7130 พระกฤชปณัฐ  สมจิตฺโต วัดเขาพุทธโคดม F ขาดสอบ
176 2-7132 พระเอกภาพ  ฐิตธมฺโม วัดเขาพุทธโคดม F ขาดสอบ
177 2-6653 พระฤทธิชัย  ปุณฺณาโภ วัดเขาพุทธโคดม F ขาดสอบ
178 2-7127 พระกสิณพจน์  ติกฺขปญฺโญ วัดเขาพุทธโคดม B  
179 2-7131 พระประภัตร  คุตฺตาโภ วัดเขาพุทธโคดม C+  
180 2-6650 นางสาวพรศิริ  รอดวินิจ วัดเขาพุทธโคดม A  
181 2-7128 พระชาญวิทย์  อนงฺคโณ วัดเขาพุทธโคดม F ไม่ผ่าน
182 2-7133 พระนพดล  จนฺทธมฺโม วัดเขาพุทธโคดม F ไม่ผ่าน
183 2-7148 นางสาวนันทนา  โสภาพรม วัดเขาสมโภชน์ F ขาดสอบ
184 2-7151 แม่ชีประนอม  พูลเพิ่ม วัดเขาสมโภชน์ F ขาดสอบ
185 2-6752 แม่ชีมณฑา  กาญจนารักษ์ วัดเขาสมโภชน์ D  
186 2-7150 แม่ชีมาลี  แซ่โค้ว  วัดเขาสมโภชน์ C  
187 2-7152 แม่ชีภาณุมาส  ศรีรักษ์ วัดเขาสมโภชน์ C  
188 2-7153 นางนันทญา  พวงเงิน วัดเขาสมโภชน์ D  
189 2-7154 นางสาวนิ่มนวล  สตาเขตร์ วัดเขาสมโภชน์ C  
190 2-7149 แม่ชีลำไพ  พรหมเกศ วัดเขาสมโภชน์ F ไม่ผ่าน
191   แม่ชีอารีย์  ชุ่มดี วัดเขาสมโภชน์ F ไม่ผ่าน
192 2-7118 แม่ชีนิภา  บุญรักษ์ วัดคุณชี F ขาดสอบ
193 2-7121 แม่ชีรสริน  พาแกดำ วัดคุณชี F ขาดสอบ
194 2-7116 แม่ชีมาลี  หิรัญวดี วัดคุณชี D  
195 2-7117 แม่ชีจิราภรณ์  ตั้งประดิษฐ วัดคุณชี A  
196 2-7119 แม่ชีเสาวลักษณ์  ชวนานนท์ วัดคุณชี C+  
197 2-7120 แม่ชีอัมพร  แซ่เฮง วัดคุณชี C  
198 2-7122 ชีพราหมณ์สุชาดา  อารีรอบ วัดคุณชี D+  
199 2-7123 นางรัตนา  ทองเลี่ยมนาค วัดคุณชี D  
200 2-7124 นางเสาวนี  บุญใหญ่ วัดคุณชี B+  
201   แม่ชีจิตรดา    พลเสนา วัดคุณชี C  
202   พันธุ์ชิต  ยิ่งงามไพบูลย์ วัดจากแดง F ขาดสอบ
203   คุณณัฐกฤต  วิบูลชัยชีพ วัดจากแดง F ขาดสอบ
204 2-7191 พระกำพล  โอภาโส วัดจากแดง A  
205 2-7186 พระสนั่น  สุวุฒฺโฑ วัดจากแดง C+  
206 2-7188 สามเณรสามารถ  ชารินทร์ วัดจากแดง D+  
207 2-7189 สามเณรถาวร  ผู้มีสัตย์ วัดจากแดง B+  
208 1-4556 นายอภิศักดิ์  โชวใจมีสุข วัดจากแดง A  
209 2-7187 พระโสภา  พฺรหฺมฺทตฺโต วัดจากแดง B  
210 2-7190 พระวุฒิพงษ์  สุตาคโม วัดจากแดง F ไม่ผ่าน
211 2-7103 พระปราบศึก  อุทโย วัดเจริญธรรมาราม C  
212 2-7104 พระพิศาล  สนฺตจิตฺโต วัดเจริญธรรมาราม B  
213 1-3633 พระปลัดสุรศักดิ์  ญาณมุนี วัดไตรวิทยาราม F ขาดสอบ
214 2-6483 พระนฤนารถ  อคฺคธมฺโม วัดไตรวิทยาราม F ขาดสอบ
215 2-6484 พระอธิการวีรพัฒน์  ฐิตสาโร วัดไตรวิทยาราม F ขาดสอบ
216 2-6724 สามเณรศุภชัย  ชูเกิด วัดไตรวิทยาราม F ขาดสอบ
217 2-6726 พระเกริกฤทธิ์  โสภณธมฺโม วัดไตรวิทยาราม F ขาดสอบ
218   พระจิตรทวี  กิตฺติธโร วัดไตรวิทยาราม F ขาดสอบ
219 2-6966 พระเพิ่มศักดิ์  ปญฺญาทีโป วัดไตรวิทยาราม F ขาดสอบ
220   พระเจริญ  อกิญฺจโน วัดไตรวิทยาราม F ขาดสอบ
221 2-6971 พระเสรีศักดิ์  จิตฺติปาโล วัดไตรวิทยาราม F ขาดสอบ
222 2-6414 พระมหาราเชนทร์  อติปณฺฑิโต วัดไตรวิทยาราม C+  
223   แม่ชีจุไรรัตน์  ดวงสวัสดิ์ วัดไตรวิทยาราม B  
224 2-972 แม่ชีศิรี  พาหละ วัดไตรวิทยาราม B+  
225 2-6970 พระภูพาน  อภิปุณฺโณ วัดไตรวิทยาราม A  
226 2-6969 สามเณรชิตพล  ดิษสากุล วัดไตรวิทยาราม B  
227 2-6968 สามเณรเอกลักษณ์  หนูอินทร์แก้ว วัดไตรวิทยาราม C+  
228 2-6967 สามเณรสาคร  คำมี วัดไตรวิทยาราม D+  
229 2-7083 นายสุทธิพงษ์  อัยรารัตน์ วัดถ้ำพระธาตุเมืองเทพ F ขาดสอบ
230 2-7086 พระติ่ง  ปทุโม วัดถ้ำพระธาตุเมืองเทพ D+  
231 2-7084 แม่ชีอารีย์  ก้อนจันทร์เทศ วัดถ้ำพระธาตุเมืองเทพ B  
232 2-7085 แม่ชีวิมล  วีระเศรษฐกุล วัดถ้ำพระธาตุเมืองเทพ B  
233 1-4579 พระโดม  ขนฺติวโร วัดท่ามะโอ F ขาดสอบ
234 2-4578 พระเอกศักดิ์  อริยวํโส วัดท่ามะโอ A  
235 2-4577 พระอนันท์  ฐิตเมโธ วัดท่ามะโอ B  
236 2-6983 พระสำราญ  กลฺยาณรโต วัดป่าคลองกุ้ง F ขาดสอบ
237 2-6984 นายพิรุฬห์  สมิทธิกรกุล วัดป่าคลองกุ้ง F ขาดสอบ
238   แม่ชีวรรณวนัช  บรรจง วัดป่าคลองกุ้ง F ขาดสอบ
239 2-6981 นางกนกพร  ลักษณะโกวิทย์ วัดป่าคลองกุ้ง F ขาดสอบ
240   นางณัฐมล  สัตตุสะ วัดป่าคลองกุ้ง F ขาดสอบ
241   นางสุเนตร  นันทวิจารณ์ วัดป่าคลองกุ้ง F ขาดสอบ
242   นางรัชฎาภรณ์  สีเผือก วัดป่าคลองกุ้ง F ขาดสอบ
243 2-6985 นางปณัตฐี  ดีผาย วัดป่าคลองกุ้ง C  
244   นางกมลฉัตร  อุเทน วัดป่าคลองกุ้ง D  
245 2-6113 นางกมลพร  รักษา วัดป่าคลองกุ้ง C  
246 2-6982 นายสมชัย  รุ่งแสงเพชร วัดป่าคลองกุ้ง F ไม่ผ่าน
247   นางสาวพาณี  ลักษณะโกวิทย์ วัดป่าคลองกุ้ง F ไม่ผ่าน
248   นายสมชาย  ทาแดง วัดป่าคลองกุ้ง F ไม่ผ่าน
249   นางสาวทัศนีย์    บุญเจริญ วัดป่าคลองกุ้ง F ไม่ผ่าน
250   แม่ชีธนพร   เนตรพริ้ง วัดป่าคลองกุ้ง F ไม่ผ่าน
251   นางสาวอรพร   เบญจวรรณ วัดป่าคลองกุ้ง F ไม่ผ่าน
252 2-6987 แม่ชีรุ่งรัตน์  ศรีจันทร์อินทร์ วัดป่าธรรมโสภณ F ขาดสอบ
253 2-6986 จ.ส.อ.อำนาจ  ทองดี วัดป่าธรรมโสภณ B  
254 2-6988 จ.อ.โรจน์จนะ  กุลอำภา วัดป่าธรรมโสภณ B+  
255 2-6989 นางสาวปฐมา  มุทธาประนัง วัดป่าธรรมโสภณ A  
256 2-6567 แม่ชีอุดม  บุญเกิด วัดป่าธรรมโสภณ F ไม่ผ่าน
257 2-7157 นายอภิวัต  จรัสประพาที วัดพนมพนาวาส F ขาดสอบ
258 2-7159 แม่ชีปราณี  มงคลสวัสดิ์ วัดพนมพนาวาส F ขาดสอบ
259 2-7155 พระยุทธนา  ธมฺมเตโช วัดพนมพนาวาส B+  
260 2-7156 พระวรพจน์  กิตฺติวณฺโณ วัดพนมพนาวาส A  
261 2-7160 แม่ชีศรีวรรณ  ม่วงสิมมา วัดพนมพนาวาส F ไม่ผ่าน
262 2-7158 แม่ชีสายพิน  จั่นจำรัส วัดพนมพนาวาส F ไม่ผ่าน
263 2-6758 แม่ชีน้ำทิพย์  โพโต วัดพรหมจริยาวาส F ขาดสอบ
264 2-7175 พระพิเชษฐ  อาภาธโร วัดพรหมจริยาวาส F ขาดสอบ
265 2-7176 สามเณรสมประสงค์  ลูกแก้ว วัดพรหมจริยาวาส F ขาดสอบ
266 2-6763 แม่ชีศิริพร  แซ่โย วัดพรหมจริยาวาส C+  
267 2-7170 นางสาวภิญญดา  อุ่นเดช วัดพรหมจริยาวาส B+  
268 2-7171 แม่ชีบุญส่ง  ดวนใหญ่ วัดพรหมจริยาวาส D+  
269 2-7172 แม่ชีพิมพ์วรรณ  กลิ่นฟุ้ง วัดพรหมจริยาวาส C+  
270 2-7173 แม่ชีเพชรมณี  วงษ์คำ วัดพรหมจริยาวาส D  
271 2-7177 สามเณรสมัย  ภู่ทิม วัดพรหมจริยาวาส F ไม่ผ่าน
272 2-7179 สามเณรเจษฎา  ประชาชน วัดพรหมจริยาวาส F ไม่ผ่าน
273 2-7174 พระประชารัตน์  สุชาโต วัดพรหมจริยาวาส F ไม่ผ่าน
274 2-7178 สามเณรชวลิต  บุญชัย วัดพรหมจริยาวาส F ไม่ผ่าน
275 2-6764 แม่ชีธดา  ทิพยกะลิน วัดพรหมจริยาวาส F ไม่ผ่าน
276 2-7096 นายณัฐกานต์  เทพารักษ์ วัดพระธาตุศรีจอมทอง F ขาดสอบ
277 2-7087 พระครูปริยัติธุราธร วัดพระธาตุศรีจอมทอง B+  
278 2-7088 พระมหาถาวร  ถาวโร วัดพระธาตุศรีจอมทอง A  
279 2-7089 พระสุมาศ  วุฑฺฒิโก วัดพระธาตุศรีจอมทอง A  
280 2-7090 นางนวลรัตน์  ไชยวงษ์สา วัดพระธาตุศรีจอมทอง A  
281 2-7092 นางผ่องศรี  คุ้มจอหอ วัดพระธาตุศรีจอมทอง B+  
282 2-7093 นางสาวธนัญญา  ถานี วัดพระธาตุศรีจอมทอง C+  
283 2-7094 นางสาวพรรณี  โตน้อย วัดพระธาตุศรีจอมทอง D+  
284 2-7095 นางสาวผ่องพรรณ  ล่องทอง วัดพระธาตุศรีจอมทอง A  
285 2-7091 แม่ชีศศิพิณภ์  สถิตญาณทัต วัดพระธาตุศรีจอมทอง F ไม่ผ่าน
286   นางสาวประเสริฐ  คงแตง วัดพืชอุดม F ขาดสอบ
287   นางสาวสมหมาย  งามลาภ วัดพืชอุดม F ขาดสอบ
288 2-7082 พระประกรรณ  จนฺทปญฺโญ วัดพืชอุดม F ขาดสอบ
289 2-6698 พระเพิ่มบุญ  ญาณธีโร วัดพืชอุดม C+  
290 2-6727 พระทอง  สีลเตโช วัดพืชอุดม D+  
291 2-6729 พระบุญมา  ปภสฺสโร วัดพืชอุดม F ไม่ผ่าน
292 2-6980 นางนาฏคนา  สุขพร วัดมหาธาตุวรวิหาร D  
293 2-6319 แม่ชีบุบผาชาติ  แก้วมีมาก วัดมหาธาตุวรวิหาร D  
294 2-6625 นายวิรัตน์  วัดนวม วัดมหาธาตุวรวิหาร D+  
295 2-6404 แม่ชีเสาวนิตย์  อารักษ์โพชฌงค์ วัดมหาธาตุวรวิหาร F ไม่ผ่าน
296 2-6796 สามเณรจักรกฤษ  คำวงษ์ วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
297 2-6797 สามเณรธนาการ  ศังสาย วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
298 2-6791 พระโกวิท  โกวิโท วัดมหาวนาราม C+  
299 2-6792 พระวศิน  ฐิตธมฺโม วัดมหาวนาราม D+  
300 2-6793 สามเณรอดิศักดิ์  บ้านแสน วัดมหาวนาราม D+  
301 2-6800 พระไชยฤทธิ์  ชยานนฺโท วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
302 2-6803 พระสุรสิทธิ์  อภิวโร วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
303 2-6811 นางปาริชาติ  กาบยุบล วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
304 2-6812 นาวสาวอาจ  อุ่นเนื้อ วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
305 2-6798 สามเณรพีระพล  คงแสงชูชัย วัดมหาวนาราม D+  
306 2-6799 พระสถาพร  สุปภาโส วัดมหาวนาราม D+  
307 2-6815 เด็กหญิงณัฐพร  วงศ์เขียว วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
308 2-6801 พระสิทธิศักดิ์  คุณสมฺปญฺโญ วัดมหาวนาราม C+  
309 2-6802 พระสมร  ถาวโร วัดมหาวนาราม C+  
310 2-6816 เด็กหญิงพัชรี  จำศรี วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
311 2-6818 นายสด  จำศรี วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
312 2-6805 สามเ ณรเทิดพงศ์  กัญญาชาติ วัดมหาวนาราม C  
313 2-6806 แม่ชีสุดใจ  เอกนิตย์ วัดมหาวนาราม A  
314 2-6807 นายเวหา  แสนอุบล วัดมหาวนาราม C+  
315 2-6808 นางสาวกนกรัตน์  อ่ำพิพัฒน์ วัดมหาวนาราม B+  
316 2-6809 นางรุ่งอรุณ  สุขแสน วัดมหาวนาราม D  
317 2-6810 นายมานพ  ชำนาญกิจ วัดมหาวนาราม B  
318 2-6821 นางสาวพัชรี  อ้วนล้ำ วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
319 2-6823 นายมงคล  แสนชัย วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
320 2-6813 เด็กหญิงสุดารัตน์  ธานี วัดมหาวนาราม D  
321 2-6824 นายสมพร  จำศรี วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
322 2-6825 เด็กหญิงรจนา  คำวงษา วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
323 2-6827 เด็กชายลิขิต  จำศรี วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
324 2-6817 เด็กชายทินกร  ธานี วัดมหาวนาราม C  
325 2-6840 นายบรรหาญ  มณีทัศน์ วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
326 2-6819 เด็กหญิงประภัทสร  บุญเจริญ วัดมหาวนาราม B  
327 2-6820 เด็กหญิงภาวิณี  สายนะที วัดมหาวนาราม D+  
328 2-6841 นายวิทร  บุญเจริญ วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
329 2-6822 เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีโศตร วัดมหาวนาราม B+  
330 2-6846 นายสมพงษ์  พิลาสันต์ วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
331 2-6852 นางประวัติ  เยาวศรี วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
332 2-6855 นายอนนท์  สีแสด วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
333 2-6826 เด็กชายอดิศักดิ์  เดชคำพู วัดมหาวนาราม B  
334 2-6828 นางสาวอรทัย  พงษ์บัว วัดมหาวนาราม C  
335 2-6858 นางรดสา  มีดี วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
336 2-6830 นายแสงเพ็ชร  ดวงจันทร์ วัดมหาวนาราม A  
337 2-6829 เด็กชายสุริยา  ขันทอง วัดมหาวนาราม B  
338 2-6832 นายหนูพร  ธานี วัดมหาวนาราม C  
339 2-6831 เด็กหญิงบังอร  พัฒแสน วัดมหาวนาราม C  
340 2-6834 เด็กหญิงวิภาพร  ดวงจันทร์ วัดมหาวนาราม B+  
341 2-6833 เด็กหญิงบุษบง  แก่นสุวรรณ์ วัดมหาวนาราม C+  
342 2-6836 เด็กหญิงสุวนันท์  ธานี วัดมหาวนาราม D+  
343 2-6835 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ธานี วัดมหาวนาราม C  
344 2-6838 นายอานนท์  บุญเจริญ วัดมหาวนาราม B+  
345 2-6837 เด็กหญิงศิริรักษ์  ตานนท์ วัดมหาวนาราม C+  
346 2-6862 นายบัวเขียว  แสวงดี วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
347 2-6839 เด็กหญิงนฤมล  ทังโส วัดมหาวนาราม C  
348 2-6863 นางขวัญใจ  เจือจันทร์ วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
349 2-6842 เด็กหญิงขวัญเรือน  จันทวี วัดมหาวนาราม B+  
350 2-6843 นางสาวอ่อนมณี  คำวงษา วัดมหาวนาราม C+  
351 2-6844 เด็กหญิงรัตนภรณ์  โอบอ้วน วัดมหาวนาราม B+  
352 2-6865 นางสาวรจนา  ชื่นบาน วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
353 2-6867 นางสาวณัฐกุล  สีบัว วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
354 2-6847 นางสมหมาย  หมดหลง วัดมหาวนาราม C+  
355 2-6868 นางสาวประวีนา  พลศักดิ์ วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
356 2-6849 นางบริสุทธิ์  สุวรรณกูฏ วัดมหาวนาราม C  
357 2-6850 นางไสว  สีแสด วัดมหาวนาราม D+  
358 2-6851 นางคำจร  สุวรรณกูฏ วัดมหาวนาราม C+  
359 2-6869 นางสาวรจนา  บุญวัง วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
360 2-6853 นางขวัญใจ  ตระการจันทร์ วัดมหาวนาราม D  
361 2-6854 นางนาคแก้ว  พรมลาย วัดมหาวนาราม D  
362 2-6871 เด็กชายรัตภพร  บุญเติม วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
363 2-6856 นางอุทิศ  เบาะแฉะ วัดมหาวนาราม B  
364 2-6857 นางละเอียด  วิลามาตย์ วัดมหาวนาราม B  
365 2-6875 เด็กชายสุรชัย  สุดสุข วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
366 2-6859 นายพรพิชัย  มีดี วัดมหาวนาราม B  
367 2-6860 นายสุรพงษ์  สีหวงษ์ วัดมหาวนาราม A  
368 2-6861 นางหนูพร  คำมั่น วัดมหาวนาราม B  
369 2-6877 เด็กชายบรรฑูรย์  บุญรอด วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
370 2-6878 เด็กชายยุทธนา  วิลามาตย์ วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
371 2-6864 นางทองแดง  พุ่มจันทร์ วัดมหาวนาราม B  
372 2-6887 เด็กชายชิโนรส  พันธิ์กว้าง วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
373 2-6866 นางสาวขวัญอุไร  มีดี วัดมหาวนาราม B+  
374 2-6890 เด็กหญิงภัททิยา  แสวงดี วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
375 2-6892 เด็กหญิงจุฬาวรรณ  ทองบัวบาน วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
376 2-6870 นางสาวจิราภรณ์  ใจเติบ วัดมหาวนาราม C+  
377 2-6895 เด็กหญิงวารี  แสวงดี วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
378 2-6872 เด็กชายประวิตร์ วิลามาศ วัดมหาวนาราม D+  
379 2-6873 เด็กชายปิยะพงษ์  สายสุนทร วัดมหาวนาราม B+  
380 2-6874 เด็กชายวสันต์  นาฮี วัดมหาวนาราม B+  
381 2-6909 เด็กชายธารี  ผลทอง วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
382 2-6876 เด็กชายสัณธาร  พลพยุง วัดมหาวนาราม C+  
383 2-6911 เด็กชายกรรชัย  สายเนตร วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
384 2-6913 เด็กชายพงษ์พัฒน์  ฉัตรสุวรรณ วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
385 2-6879 นายปรัชญา  ประเสริฐสิน วัดมหาวนาราม B+  
386 2-6880 เด็กชายสถาพร  แก่นดี วัดมหาวนาราม D+  
387 2-6881 เด็กหญิงศรีอำภัย  มีดี วัดมหาวนาราม B  
388 2-6882 เด็กหญิงหอมไกร  เจือจันทร์ วัดมหาวนาราม B  
389 2-6883 เด็กชายวัชระ  ผลภักดี วัดมหาวนาราม B  
390 2-6884 เด็กหญิงรจนา  วิลามาตย์ วัดมหาวนาราม C+  
391 2-6885 เด็กหญิงศุทธิดา  สมสุข วัดมหาวนาราม B  
392 2-6886 เด็กหญิงศิริวิภา  ลวดทรง วัดมหาวนาราม A  
393 2-6918 เด็กหญิงศิริญา  บัวใหญ่ วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
394 2-6888 เด็กชายไพฑูรย์  ดุจดา วัดมหาวนาราม C  
395 2-6919 เด็กหญิงธิดาลักษณ์  บุญทอง วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
396 2-6925 เด็กหญิงธนพร  ดุลดา วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
397 2-6927 เด็กหญิงอุไร  พูลพยุง วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
398 2-6935 เด็กชายมรกต  ใจเอื้อ วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
399 2-6893 เด็กหญิงกนกวรณ  บุญเต็ม วัดมหาวนาราม A  
400 2-6894 เด็กหญิงภัททิยา  ธาริโท วัดมหาวนาราม C+  
401 2-6937 สามเณรนุติกาญจน์  บุญปัญญา วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
402 2-6896 เด็กหญิงวรัญญา  บัวใหญ่ วัดมหาวนาราม D+  
403 2-6897 เด็กหญิงสิริปรียา  จันทร์ดี วัดมหาวนาราม B  
404 2-6898 เด็กหญิงสุพรรษา  ต้นสินธิ์ วัดมหาวนาราม C  
405 2-6899 เด็กหญิงนิตยา  ฝ่าจิตร วัดมหาวนาราม C+  
406 2-6900 เด็กหญิงจันทร์จิรา  หลุมทอง วัดมหาวนาราม C  
407 2-6901 เด็กหญิงพรสุดา  บุญวัง วัดมหาวนาราม C  
408 2-6902 เด็กหญิงวลัยรัตน์  สุดสุข วัดมหาวนาราม D+  
409 2-6903 เด็กหญิงฉวีวรรณ  ไวยุสอน วัดมหาวนาราม D  
410 2-6904 เด็กหญิงวิริยา  สุนทรนุภาพ วัดมหาวนาราม D  
411 2-6905 เด็กหญิงอณิมา  พรหมบุตร วัดมหาวนาราม B+  
412 2-6906 เด็กหญิงอาทิติยา  ดอกลา วัดมหาวนาราม B  
413 2-6907 เด็กหญิงสุจิตรา  กาญจนารี วัดมหาวนาราม D+  
414 2-6908 เด็กชายพันศักดิ์  มีดี วัดมหาวนาราม D  
415 2-6939 เด็กหญิงน้ำค้าง  ผลพยุง วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
416 2-6910 เด็กหญิงสิดาพร  นามวงษา วัดมหาวนาราม B  
417 2-6940 นายอ่อน  มากดี วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
418 2-6912 เด็กชายธนากร  พุ่มจันทร์ วัดมหาวนาราม C+  
419 2-6941 นายโสม  เบาะแฉะ วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
420 2-6942 นายบุญ  แสวงดี วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
421 2-6915 เด็กชายสันติชัย  ขันคูณ วัดมหาวนาราม D+  
422 2-6916 เด็กชายสุนทร  ฉัตรสุวรรณ วัดมหาวนาราม D  
423 2-6917 เด็กหญิงวิลาวรรณ  ชินะโชติ วัดมหาวนาราม C  
424 2-6946 เด็กชายธนพงษ์  โลยะลา วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
425 2-6947 เด็กหญิงสุนิสา  วิลามาตย์ วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
426 2-6949 เด็กชายเดชณรงค์  นามวงศ์ษา วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
427 2-6950 นางแดง  แสวงดี วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
428 2-6922 เด็กหญิงสุจาริณี  สีใส วัดมหาวนาราม C  
429 2-6951 นางสำราญ    มณีภาค วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
430 2-6924 เด็กหญิงทิวาพร  คำหนา วัดมหาวนาราม C  
431 2-6954 นางสายสมร  บัวดก วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
432 2-6956 เด็กชายฉัตรชัย  สดสร้อย วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
433 2-6957 นายลี  คำเพราะ วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
434 2-6928 เด็กหญิงสุทธิดา  สีตาเลา วัดมหาวนาราม C+  
435 2-6929 เด็กหญิงนิลาวรรณ  ชุมนวล วัดมหาวนาราม C  
436 2-6961 เด็กหญิงอรัญญา  บุเงิน วัดมหาวนาราม F ขาดสอบ
437 2-6931 เด็กหญิงสุจิตรา  สิมมา วัดมหาวนาราม D+  
438 2-6932 เด็กหญิงสุวาพร  แสวงดี วัดมหาวนาราม B+  
439 2-6933 เด็กหญิงอินทิรา  จันทร์ดี วัดมหาวนาราม C+  
440 2-6934 เด็กหญิงปนัดดา  สดสร้อย วัดมหาวนาราม D  
441 2-6938 เด็กหญิงปทุมวัน  ปุนมาปัด วัดมหาวนาราม B  
442 2-6944 เด็กชายวิศิษฏ์  ทองสด วัดมหาวนาราม C+  
443 2-6945 เด็กชายวุฒิชัย  เยาวศรี วัดมหาวนาราม D  
444 2-6948 เด็กชายธีระพัฒน์  หาญชนะ วัดมหาวนาราม C+  
445 2-6952 นางนารี  ชื่นบาน วัดมหาวนาราม C+  
446 2-6953 นายหิรันย์  สุขจันดี วัดมหาวนาราม C  
447 2-6955 นางชายเด็น  ต้นสินย์ วัดมหาวนาราม A  
448 2-6958 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ปุนมาปัด วัดมหาวนาราม D+  
449 2-6959 เด็กหญิงละมัย  ปุนมาปัด วัดมหาวนาราม B  
450 2-6963 เด็กชายอรรถพล  คำวัน วัดมหาวนาราม C+  
451 2-6964 เด็กชายทวีศักดิ์  ใจตรง วัดมหาวนาราม C  
452   เด็กชายชิณวัตร   พุ่มอินทร์ วัดมหาวนาราม C  
453   เด็กชายนาวี   กฤษเนตร วัดมหาวนาราม C+  
454   เด็กหญิงชุดาพร   ทองปลาย วัดมหาวนาราม B  
455   เด็กหญิงนงคราญ   ดอกลา วัดมหาวนาราม B  
456   นางสาวแจ่มนภา   พลวิสุทธิ์ วัดมหาวนาราม C+  
457   นางพรมมา   ผลวิสุทธิ์ วัดมหาวนาราม B  
458   เด็กหญิงณัฐนรี    ศรีชัยมูล วัดมหาวนาราม C  
459   เด็กหญิงวรารัตน์   ประเสริฐสิน วัดมหาวนาราม C+  
460 2-6920 เด็กชายจักรินทร์  หลุมทอง วัดมหาวนาราม F ไม่ผ่าน
461 2-6960 เด็กชายวัชรินทร์  บุญตั้ง วัดมหาวนาราม F ไม่ผ่าน
462 2-6962 เด็กชายหาญนรงค์  สีซา วัดมหาวนาราม F ไม่ผ่าน
463 2-6923 เด็กหญิงกมลวรรณ  ทองลุม วัดมหาวนาราม F ไม่ผ่าน
464 2-6943 เด็กหญิงทิพวรรณ  ฉัตรสุวรรณ์ วัดมหาวนาราม F ไม่ผ่าน
465 2-6914 เด็กชายอวุฒินันท์  สุดสุข วัดมหาวนาราม F ไม่ผ่าน
466 2-6889 เด็กชายเสรี  ใจตรง วัดมหาวนาราม F ไม่ผ่าน
467 2-6804 สามเณรเชิดพงศ์  แต้มสีคราม วัดมหาวนาราม F ไม่ผ่าน
468 2-6930 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  แสวงดี วัดมหาวนาราม F ไม่ผ่าน
469 2-6921 เด็กชายปพนสรรค์  บุญศรี วัดมหาวนาราม F ไม่ผ่าน
470 2-6936 เด็กชายมงคล  สดสร้อย วัดมหาวนาราม F ไม่ผ่าน
471 2-6926 เด็กหญิงสไบพร  สุวรรณกูฏ วัดมหาวนาราม C+  
472 2-6794 สามเณรปัญญา  วรรณทา วัดมหาวนาราม F ไม่ผ่าน
473 2-6795 สามเณรอมรเทพ  ชุ่มสูงเนิน วัดมหาวนาราม F ไม่ผ่าน
474 2-6814 เด็กหญิงนันทัชพร  ธานี วัดมหาวนาราม F ไม่ผ่าน
475   นางสมัย   สุวรรณกูร วัดมหาวนาราม F ไม่ผ่าน
476 2-6848 นางพิน  ทองปลาย วัดมหาวนาราม F ไม่ผ่าน
477 2-6845 นางสวัสดิ์  หลุมทอง วัดมหาวนาราม F ไม่ผ่าน
478 2-7134 พระบุญรัตน์  รตนปุญฺโญ วัดเมืองมาง F ขาดสอบ
479 2-7140 สามเณรจำรัส  คีริสถีร วัดเมืองมาง F ขาดสอบ
480 2-7138 สามเณรชนิดา  อินทรัตน์ วัดเมืองมาง F ขาดสอบ
481   นางเจริญรัตน์  ตระกูลร่มโพธิ์ วัดเมืองมาง F ขาดสอบ
482 2-7142 นางคำมา  วัชรนุพัฒน์ วัดเมืองมาง F ขาดสอบ
483   นางวีณา  ชัยสาร วัดเมืองมาง F ขาดสอบ
484   นางศศิธร  ภัทรเปียมเจริญ วัดเมืองมาง F ขาดสอบ
485 2-7146 นายเทพธิติ  จิโนรส วัดเมืองมาง F ขาดสอบ
486 2-7144 พระจะจู  ญาณวิชโญ วัดเมืองมาง C+  
487 2-7141 สามเณรยงยุทธ  กิติน่าน วัดเมืองมาง C  
488 2-7137 สามเณรสถาพร  สมศักดิ์ วัดเมืองมาง D+  
489 2-7145 สามเณรภานุสร  เยอและ วัดเมืองมาง D  
490 2-7136 นางพรรณนภา  วงค์สุวรรณ วัดเมืองมาง B  
491 2-7135 นางสาวจินดา  ถูกดี วัดเมืองมาง C+  
492 2-7143 นางอัญชนา  จิตสัตยากูล วัดเมืองมาง D  
493 2-6596 นางบุญสม  พิทักธรรม วัดเมืองมาง D+  
494 2-6741 แม่ชีอนุรี  พรมยา วัดเมืองมาง D+  
495 2-7139 นางสาวปวีนา  ถาปินตา วัดเมืองมาง F ไม่ผ่าน
496 2-7057 พระบุญส่ง  ธมฺมโชโต  วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) F ขาดสอบ
497 2-7075 แม่ชีนภาพร  มาลาสุข วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) F ขาดสอบ
498 2-7077 แม่ชีอัฐภิญญาณี  สุภาเลิศ วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) F ขาดสอบ
499 2-7080 นางศิวพร  สกุณาท่าวงศ์ วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) F ขาดสอบ
500   นางดวงกมล  อุตวิชัย วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) F ขาดสอบ
501 2-7058 พระพัชรพงษ์  รัตนวิชชุตานนท์ วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) C+  
502 2-7059 พระอินจันทร์  เขมิโย วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) C+  
503 2-7060 พระสมานมิตร  สุมิตฺโต วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) C+  
504 2-7061 พระขวัญชัย  ธนวํโส วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) D  
505 2-7063 สามเณรชนะศักดิ์  ไทยเจริญ วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) D  
506 2-7064 สามเณรนรินทร์  สมเปิง วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) D+  
507 2-7074 แม่ชีรัตนพร  วารนิช วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) C+  
508 2-7078 นายเจริญ  มณีจักร์ วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) D+  
509 2-7079 นางสาวพูลศรี  พงศ์สมานบุตร วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) C  
510 2-7081 นางเพียงใจ  กันทวงค์ วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) D+  
511   สามเณรณัฐพงษ์   เปี้ยตัน วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) C  
512 2-7071 สามเณรกรกฏ  ตันหน้อย วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) F ไม่ผ่าน
513 2-7069 สามเณรเจษฎายุทธ  คำแสนใส วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) F ไม่ผ่าน
514 2-7076 แม่ชีพรไพลิน  ทุมมาจันทร์ วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) F ไม่ผ่าน
515 2-7068 สามเณรวิศนุ  วิฒิพรม วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) F ไม่ผ่าน
516 2-7070 สามเณรสิทธิพงษ์  สอนงาม วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) F ไม่ผ่าน
517 2-7067 สามเณรวัชระ  อินทร์ดี วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) F ไม่ผ่าน
518   สามเณรวัชราวุฒิ  สุภา วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) F ไม่ผ่าน
519 2-7062 สามเณรกฤตภาส  เบญจวิทยาธรรม วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) F ไม่ผ่าน
520 2-7066 สามเณรวสันต์  เลห์แสน วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) F ไม่ผ่าน
521 2-7073 สามเณรภานุพงศ์  คำอินทร์ วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) F ไม่ผ่าน
522 2-7072 สามเณรวรรณพงษ์  จำปา วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) F ไม่ผ่าน
523 2-7065 สามเณรขจรยศ  จำเนียรแพทย์ วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) F ไม่ผ่าน
524   แม่ชีอรฤดี  พงศ์ประศาสน์ วัดสร้อยทอง F ไม่ผ่าน
525   นางภัชนี  รัตนะสระ วัดสระบัว F ขาดสอบ
526 1-4572 พ.อ.หม่อมหลวงระวีวัฒน์  เกษมสันต์ วัดสระบัว F ขาดสอบ
527   พระศักดิ์สิทธิ์  สิริธโร วัดสระบัว A  
528 1-4574 นายประแส  เฉลิมพันธุ์ วัดสระบัว A  
529 1-4496 นางสาวประยงค์  ใจดี วัดสระบัว A  
530 1-4495 นางปาสิตา  ละการชั่ว วัดสระบัว B  
531 1-4573 นายกรัณย์  สุทธารมย์ วัดสระบัว B+  
532 1-4501 นางสาวชุลาลักษณ์ วัดสระบัว A  
533   นางสาวเต้าห่ง   อินพันทง วัดสระบัว C+  
534 2-7166 สามเณรยุทธนา  แสนโคตร์ วัดสระโบสถ์ F ขาดสอบ
535 2-7168 พระทวี  จนฺทวํโส วัดสระโบสถ์ D+  
536 2-7167 พระสถาพร  สถาวโร วัดสระโบสถ์ D+  
537 2-7164 นางสมบัติ  แก้วไพฑูรย์ วัดสระโบสถ์ B+  
538 2-7165 นายวสันต์  ฟองสมุทร วัดสระโบสถ์ B  
539 2-7169 นางชลธิชา  เจ้ยทองดี วัดสระโบสถ์ A  
540 2-7098 พระมนัสชัย  สมาจาโร วัดสว่างมีชัย F ขาดสอบ
541 2-7102 นางทองเลื่อน  ทะวะซารี วัดสว่างมีชัย F ขาดสอบ
542 2-7100 นางหวาน  โพธิ์ศรี วัดสว่างมีชัย F ขาดสอบ
543 2-7097 พระเกรียงไกร  ฐิตญาโณ วัดสว่างมีชัย A  
544 2-7101 นางศรีแพร  สีวันนู วัดสว่างมีชัย B+  
545 2-7099 นางบัวลา  มาลัยชัยสงค์ วัดสว่างมีชัย D+  
546   พระธีระวัฒน์  วิชฺขาธโร วัดสะแกแสง F ขาดสอบ
547   พระสุระ  ฐิตเมโธ วัดสะแกแสง F ขาดสอบ
548   พระวินัย  สมาจาโร วัดสะแกแสง F ขาดสอบ
549   พระจีระศักดิ์  ชุตินฺธโร วัดสะแกแสง F ขาดสอบ
550   พระธนกฤต  กิตฺติสมฺปนฺโน วัดสะแกแสง F ขาดสอบ
551   พระสงคราม  ยสินฺธโร วัดสะแกแสง F ขาดสอบ
552   พระลำใย  ญานุตฺตโร วัดสะแกแสง F ขาดสอบ
553   พระสงบ  ปุณฺณโก วัดสะแกแสง F ขาดสอบ
554   สามเณรกฤษณะ  สุวรรณไสว วัดสะแกแสง F ขาดสอบ
555   พระวรเชษฐ์  จนฺทาโภ วัดสะแกแสง F ขาดสอบ
556   พระมหาวุฒิชัย  วุฑฺฒิเมธี วัดสะแกแสง F ขาดสอบ
557   พระนิกร  อาภากโร วัดสะแกแสง C  
558   พระธวัชชัย  อติภทฺโท วัดสะแกแสง C+  
559   พระไกรศร   ฐิตธมฺโม วัดสะแกแสง A  
560   พระสมศักดิ์    ทสฺสนธมฺโม วัดสะแกแสง C+  
561   พระเอกชัย  อคฺคเตโช วัดสะแกแสง F ไม่ผ่าน
562 2-5475 พระธง  อภิวฑฺฒโณ วัดสุวรรณประสิทธิ์ F ขาดสอบ
563 2-7180 พระวิรุฬห์  อนาลโย วัดสุวรรณประสิทธิ์ B+  
564 2-7181 พระวัฒนะ  วฑฺฒโณ วัดสุวรรณประสิทธิ์ C+  
565 2-7183 พระศักดา  อินฺทปญฺโญ วัดสุวรรณประสิทธิ์ B+  
566 2-7182 พระอุดร  อุตฺตโร วัดสุวรรณประสิทธิ์ F ไม่ผ่าน
567 2-7184 พระอนุชา  ปภากโร วัดสุวรรณประสิทธิ์ F ไม่ผ่าน
568 2-7009 พระพงศ์ภรณ์  ฐิตคุโณ วัดหนองลำดวนพรมศรี B+  
569 2-5760 แม่ชีวรรณา  ทองประเทือง วัดหนองลำดวนพรมศรี C+  
570 2-7010 พระอนุชิต  สุมงฺคโล วัดหนองลำดวนพรมศรี F ไม่ผ่าน
571 2-7028 สามเณรอนุพงศ์  วิเศษไธสง วัดหาดใหญ่สิตาราม F ขาดสอบ
572 2-7050 สามเณรนัธสิทธิ์  กองแก้ว วัดหาดใหญ่สิตาราม F ขาดสอบ
573 2-7011 พระมหาสัมพันธ์  ปิยธมฺโม วัดหาดใหญ่สิตาราม A  
574 2-7012 พระบุญช่วย  สิริธโร วัดหาดใหญ่สิตาราม B+  
575 2-7013 พระมหากฤษดา  โอภาโส วัดหาดใหญ่สิตาราม A  
576 2-7014 พระเกรียงไกร  สิริวณฺโณ วัดหาดใหญ่สิตาราม A  
577 2-7015 พระสุขุม  สุขิตตฺเถโร วัดหาดใหญ่สิตาราม D+  
578 2-7016 พระวาสนา  คุณวฑฺฒโน วัดหาดใหญ่สิตาราม A  
579 2-7017 พระสุคนธ์  อกิญฺจนสิโล วัดหาดใหญ่สิตาราม A  
580 2-7018 พระสุวอน คนฺธธมฺโม วัดหาดใหญ่สิตาราม A  
581 2-7019 พระทวีศิกดิ์  รตนโชโต วัดหาดใหญ่สิตาราม B+  
582 2-7020 พระเลียบ  กลฺยาณธมฺโม วัดหาดใหญ่สิตาราม A  
583 2-7021 พระอุดม  อุปสโม วัดหาดใหญ่สิตาราม A  
584 2-7022 สามเณรพันเณต  พาต วัดหาดใหญ่สิตาราม C+  
585 2-7023 สามเณรธนิษฐ์  เติมมี วัดหาดใหญ่สิตาราม A  
586 2-7024 สามเณรไตรรงค์  ภูมิภาค วัดหาดใหญ่สิตาราม A  
587 2-7025 สามเณรโชติวัน  นาโง่สุขขา วัดหาดใหญ่สิตาราม A  
588 2-7026 สามเณรอนุชา  แสงแก้ว วัดหาดใหญ่สิตาราม A  
589 2-7027 สามเณรเทอดเกียรติ  คำเครือ วัดหาดใหญ่สิตาราม A  
590 2-7029 สามเณรสันติสุข  ถมอุธา วัดหาดใหญ่สิตาราม A  
591 2-7030 สามเณรณัฐพล  หล่อจันอัด วัดหาดใหญ่สิตาราม A  
592 2-7031 สามเณรนฤทัย  ไชยกุล วัดหาดใหญ่สิตาราม C+  
593 2-7032 สามเณรปรเมศวร์  ประพิณ วัดหาดใหญ่สิตาราม A  
594 2-7033 สามเณรถนัดกิจ  ทองศรีสุข วัดหาดใหญ่สิตาราม A  
595 2-7034 สามเณรวิชาญ  กล่อมใจ วัดหาดใหญ่สิตาราม A  
596 2-7035 สามเณรธวัชชัย  ขุนเทพ วัดหาดใหญ่สิตาราม C  
597 2-7036 สามเณรภานุเดช  พันชะโก วัดหาดใหญ่สิตาราม B+  
598 2-7037 สามเณรสุริยา  ขันธรรม วัดหาดใหญ่สิตาราม A  
599 2-7038 สามเณรสานัณห์  บัวชัย วัดหาดใหญ่สิตาราม B+  
600 2-7039 สามเณรสุริยะ  แสนชมภู วัดหาดใหญ่สิตาราม A  
601 2-7040 สามเณรธาดาพงศ์  ธรรมประวัติ วัดหาดใหญ่สิตาราม D+  
602 2-7041 สามเณรเริงฤทธิ์  สุรคาย วัดหาดใหญ่สิตาราม B  
603 2-7042 สามเณรศุภฤกษ์  ทองรัก วัดหาดใหญ่สิตาราม B+  
604 2-7043 สามเณรกฤษฎา  ทอนชัย วัดหาดใหญ่สิตาราม A  
605 2-7044 สามเณรปัฐพล  แก้วเขียว วัดหาดใหญ่สิตาราม D+  
606 2-7045 สามเณรสังคม  ชะมิน วัดหาดใหญ่สิตาราม A  
607 2-7046 สามเณรสิยาดล  สุระวิชัย วัดหาดใหญ่สิตาราม A  
608 2-7047 สามเณรชัยมงคล  พันชะโก วัดหาดใหญ่สิตาราม A  
609 2-7048 สามเณรปิยะพงษ์  แสนชมภู วัดหาดใหญ่สิตาราม A  
610 2-7049 สามเณรณัฐวุฒิ  อินทร์ปิ่น วัดหาดใหญ่สิตาราม A  
611 2-7051 สามเณรประสงค์  พิดี วัดหาดใหญ่สิตาราม A  
612 2-7052 สามเณรกิตติภพ  กองทอง วัดหาดใหญ่สิตาราม B  
613 2-7053 สามเณรภัทรธรรม  อาร้อน วัดหาดใหญ่สิตาราม B  
614 2-7054 สามเณรภานุเดช  กองปัญญา วัดหาดใหญ่สิตาราม C  
615 2-7055 สามเณรประจักร์  อุประถา วัดหาดใหญ่สิตาราม B  
616 2-7056 สามเณรชัยยันต์  แก้วจันทร์ วัดหาดใหญ่สิตาราม B  
617 2-7126 นางสาวสุกัญญา ไพรวัน วัดอุดมมงคล C+  
618 2-7125 พระสุรสิทธิ์  สมาจาโร วัดอุดมมงคล F ไม่ผ่าน
619 1-4588 สามเณรจรัส    ถึกหลาย ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ B+  
620 1-4586 แม่ชีบุญมาก   คงทิม ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ A  
621 1-4589 แม่ชีกิมฮวย    โพเสือ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ A  
622 1-4587 แม่ชีพรสรวง   เขียวขำ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ B+  
623 1-4280 แม่ชีพราหม์กัลยาณี    สงวนนาม ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ B+  
624 2-7105 พระชาญชัย  วิสาโท วัดสามชุก A  
625 2-7106 พระธีรยุทธ์  ธีรปญฺโญ วัดสามชุก A  
626 2-7110 แม่ชียุพิน  ปาละวงษ์ วัดสามชุก F ไม่ผ่าน
627 2-7109 สามเณรตุ๊ดตู่  แซ่ตัน วัดสามชุก F ไม่ผ่าน
628 2-7107 พระเกรียงไกร  จรณธมฺโม วัดสามชุก F ไม่ผ่าน
629 2-7108 สามเณรนพรัตน์  ศรีโรจน์ วัดสามชุก F ไม่ผ่าน
630 2-7111 แม่ชีอวยพร  อินทรพงษ์ วัดสามชุก F ไม่ผ่าน
รับรองตามนี้
(นายจำรูญ   ธรรมดา)
หัวหน้าฝ่ายวางแผนและวิชาการ