ผลสอบอภิธรรม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๐
อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

รับรองตามนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

(พระมหาอำนวย   วิสุทฺโธ)
ผู้อำนวยการอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย