หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


ข้อมูลเรื่อง


มหาวิทยาลัย


การบริหาร

วิชาการ

การวิจัย

หลักสูตรมหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

คณะและส่วนงาน

ทำบุญกับมหาจุฬาฯ

งานบริการวิชาการแก่สังคม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กฎระเบียบและประกาศ


ข้อมูลสำหรับ

อาจารย์/บุคลากร

นิสิต

สมาคมศิษย์เก่า  สถิติเข้าชมส่วนงาน  
ของวิทยาเขต
คลิ๊กเพื่อเลือกส่วนงาน
กรุงเทพ ฯ
คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาเขต
วิทยาลัยสงฆ์
ห้องเรียน

 รองอธิการบดี

พระราชวรมุนี,ดร.  (พล อาภากโร )
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
รักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา

ดาวน์โหลด CV  
สถานที่เกิด   จังหวัดน่าน
ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์คณะพุทธศาสตร์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์  – ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดสังเวชวิศยาราม
– รองเจ้าคณะภาค ๖
ที่อยู่ปัจจุบัน 

วัดสังเวชวิศยาราม ซอยสามเสน 1 ถนนลำพู แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200

สถานที่ทำงาน    กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การตืดต่อ

 

การศึกษา

– เปรียญธรรม ๙ ประโยค
– สำเร็จปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต(พธ.บ) สาขาปรัชญาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
– สำเร็จปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิ(ศษ.บ.)จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต (M.A.)สาขาอักษรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย
– สำเร็จอนุปริญญาเอก (M.Phil) สาขาอักษรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเดลีประเทศอินเดีย
– สำเร็จปริญญาเอก (Ph.D) สาขาอักษรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย

ประวัติการทำงาน พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นผู้รักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการ
พ.ศ.๒๕๔๔ เป็นผู้อำนวยการกองวิชาการ
พ.ศ.๒๕๔๕ เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
พ.ศ.๒๕๔๘ เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์
พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นคณบดีคณะพุทธศาสตร์
พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

 

ประวัติการศึกษาดูงาน

 

ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย  
ตำราวิชาการ    
ที่ปรึกษา 

 

งานบริการสังคม

 

รางวัล / เกียรติบัตร หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

 

 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕