หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


ข้อมูลเรื่อง


มหาวิทยาลัย


การบริหาร

วิชาการ

การวิจัย

หลักสูตรมหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

คณะและส่วนงาน

ทำบุญกับมหาจุฬาฯ

งานบริการวิชาการแก่สังคม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กฎระเบียบและประกาศ


ข้อมูลสำหรับ

อาจารย์/บุคลากร

นิสิต

สมาคมศิษย์เก่า  สถิติเข้าชมส่วนงาน  
ของวิทยาเขต
คลิ๊กเพื่อเลือกส่วนงาน
กรุงเทพ ฯ
คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาเขต
วิทยาลัยสงฆ์
ห้องเรียน

 รองอธิการบดี
พระสุวรรณเมธาภรณ์ ,ผศ.ดร.(ขุนทอง สุวณฺณเมโธ)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
ดาวน์โหลด CV  
สถานที่เกิด    
ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ปัจจุบัน 

๑๖๕ วัดสามพระยา วรวิหาร ซอยสามเสน 5 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

สถานที่ทำงาน    กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การตืดต่อ

เบอร์โทรศัพท์มือถือ ๐๘๖-๗๖๒-๗๒๘๒ e-Mail: Khunin2012@hotmail.com

การศึกษา ๑.สถาบัน มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปภัมภ์ ปีที่จบการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๒ วุฒิที่ได้รับ พุทธศาสตรบัณฑิต สาขา มานุษยสงเคราะห์ศาสตร์
๒.สถาบัน Pune University Maharatchara State India สาขาวิชา M.A.(Politic)
ประวัติการทำงาน

๒๕๒๔ เป็นนิสิตปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี
๒๕๒๕-๒๘ เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานคณบดี
๒๕๒๘-๓๐ ลาไปศึกษาต่อปริญญาโท ณ ประเทศอินเดีย 
๒๕๓๓-๓๕ เป็นเลขานุการคณะครุศาสตร์ 
๒๕๓๕ เป็นรักษาการหัวหน้าภาควิชาการบริหารศึกษา คณะครุศาสตร์ (อีกตำแหน่งหนึ่ง) 
๒๕๓๕-๓๖ เป็นรักษาการรองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล 
๒๕๓๖-๔๐ เป็นคณบดีคณะครุศาสตร์
๒๕๔๑-๔๒ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต 
๒๕๔๑-๔๒ เป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล 
๒๕๔๒-๔๕ เป็นคณบดีคณะครุศาสตร์
๒๕๔๒-๔๕ เป็นรักษาการผู้อำนวยการกองทะเบียนและวัดผล (อีกตำแหน่งหนึ่ง)
๒๕๔๕-๕๓ เป็นคณบดีคณะครุศาสตร์
๒๕๕๓-๖๑เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
๒๕๖๑ เป็นรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 

ประวัติการศึกษาดูงาน

 

ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย  
ตำราวิชาการ    
ที่ปรึกษา 

 

งานบริการสังคม

 

รางวัล / เกียรติบัตร หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

 

 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕