ข่าวมหาวิทยาลัย
รายงานสดตรงจากจีน_การสัมมนาที่เมืองหวงเหม่ย มณฑลหูเป่ย์

        พระราชวรมุนี(พล อาภากโร),ดร. คณบดีคณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ได้อนุมัติให้....
พระมหานพดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก
หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา
ไปเสนอบทความวิชาการในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมหวงเหมยฉาน(เซ็น) ครั้งที่ ๒
ณ เมืองหวงเหม่ย มณฑลหูเป่ย์
ระหว่างวันที่ ๒๖–๓๐ตุลาคม ๒๕๕๔ 

   ในการเสนอบทความครั้งนี้ได้รับเชิญ
จากสมาคมศึกษาวัฒนธรรมหวงเหม่ยฉาน
วัดซื่อจู่ฉาน เมืองหวงเหมย มณฑลหูเป่ย์ 
ผลการไปสัมมนาจะเป็นอย่างไรจะรายงานตรง
จากเมืองหวงเหมย มณฑลหูเป่ย์
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ที่นี่๒๖  ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๑.๕๕ น.
เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ AOT
โดยสายการบิน China Eastern Airlines
ใช้เวลา ๒ ชั่วโมง ไปลงสนามบิน ฝู่่ตง Fudong
เมืองเซียงไฮ้
ถึงเวลา ๗.๐๐ น.ตรงกับ ๖ โมงเช้าในไทย
ปรับเวลาใหม่ เวลาในจีนเร็วกว่าไทยไป ๑ ชั่วโมง
มี...พระมหาอานนท์ อานนฺโท ศิษย์คณะพุทธศาสตร์
นักศึกษา Ph.D. มหาวิทยาลัยฟูตั้น Futan, Shanghai
มารับและจะเดินทางไปร่วมสัมมนาด้วยกัน
แวะพักฉันเช้าที่...Shanghai ก่อน

จากนั้น บินต่อสายการบินภายในประเทศ
โดยสายการบินเดิมจากเมืองเซียงไฮ้
ต่อไปยังเมืองอู่ฮั่น เมืองหลวงมณฑลหูเป่ย์
ไปลงที่สนามบินอู่ฮั่น
Wuhan Domestic Airport
มีเจ้าหน้าที่ทีมงานมารอรับที่สนามบิน
นั่งรถจากเมืองอู่ฮั่น ไปอีก ๒ ชั่วโมง
ถึงที่พักที่จัดงานสัมมนา
ในเมือง
หวงเหม่ย มณฑลหูเป่ย์ จีน

๒๗  ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๐๐ น.
ฉันเช้าแล้วเดินทางพร้อมคณะจากที่พัก
ไปศูนย์ประชุมเมืองหวงเหม่ย Huangmei Theater
ร่วมพิธีเปิดและชมการแสดงทางวัฒนธรรมเมืองหวงเหม่ย
ที่อลังการงดงามผสมผสานสารัตถะแห่งวัฒนธรรมเซ็น
ได้อย่างลงตัวน่าชื่นชมและประทับใจของผู้เข้าสัมมนาครั้งนี้
กลับมาฉันเพลที่พักและเริ่มสัมมนาในภาคบ่าย


วันที่ 27/10/2011      ข่าวอื่นๆในหมวด
                   8038                   
        หมวดหมู่ข่าว
ข่าวมหาวิทยาลัย (0)   l   ข่าวทั่วไป (0)   l   ข่าวกิจกรรม (0)   l   ข่าวอบรม (0)   l   ข่าวสัมมนา/ประชุม (0)   l   ข่าวคณะสงฆ์ (0)   l   ข่าวรับสมัครบุคลากร (0)   l   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (0)   l   ข่าวรับสมัครนิสิต (0)   l   ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม (0)