หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
เอกสารวิจัย
แหล่งเงินทุนวิจัย
โครงการงานวิจัย
แผนการวิจัย
บทความการวิจัย
ผลงานวิจัย
ทำเนียบนักวิจัย

เอกสารวิจัย » แผนการวิจัย
 

แผนการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2549)
แผนการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2549) เป็นผลจากการแปลงนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2545-2549) สู่การปฏิบัติ โดยได้ดำเนินการจัดทำต่อเนื่อง หลังจากที่นโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับ...

 
[1]  


 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕