หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

งานวิจัยมหาวิทยาลัย
 
การศึกษาปัญหาจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ ฯ ...พันโท เอนก คงขุนทด
การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตที่มีในภาษาไทย ...ผศ.ประพันธ์ กุลวินิจฉัย
ศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยบ้านดง (ชนมปี้) ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ...ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา และคณะ
ศึกษาสถานการณ์และมาตรการการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดแพร่ ...นางสาวอรอนงค์ วูวงศ์ และคณะ
การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทของเทวดาที่ปรากฏในคัมภีร์พระสุตตันตปิฎก ...พระมหาศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน,ดร. และ ดร.ประยงค์ จันทร์แดง
การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานการเงินและบัญชี มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ...นางสุพัตรา นาทัน
การใช้ปัจจเวกขณวิธี ในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน ...ผศ.ทนงค์ ลำประไพ และนางสาวนารีรัตน์ พลบจิตต์
พฤติกรรมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนิสิต มจร.วข.แพร่ ...นางสาวพัฒน์นรี อัฐวงศ์ และคณะ
สภาพปัญหาการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ...นายถวิล คำโสภา และ พระมหาสันติ ธีรภทฺโท
ปัจจัยครอบครัวที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิงคุณธรรมของเด็กในครอบครัวชาวพุทธ ...ผศ.สุชน ประวัติดี
ความรู้และความเชื่อเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของพระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ...ผศ. ดร. ภัทรพล ใจเย็น
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของพระนิสิต มจร.วข.อุบลราชธานี ...ผศ.บัญชา จำปารักษ์
การศึกษาสภาพและเนื้อหาการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 11 ...นายธนู ศรีทอง และคณะ
การใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน ฯ ...พระเมธีธรรมาลังการ และคณะ
พฤติกรรมความเชื่อของประชาชนในวรรณกรรมเรื่องสังข์ศิลป์ชัย ...โสวิทย์ บำรุงภักดิ์ และคณะ
                                        
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕