หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

งานวิจัยมหาวิทยาลัย
 
การใช้หลักพุทธศาสนาในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองลุ่มแม่น้ำมูล อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ...พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ ผศ.ดร. และ คณะ
บทบาทของวัดและชุมชนในการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ...พระมหาจิตนเรศ วุฑฺฒิธมฺโม, ผศ.ดร.
ปัญหาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพระภิกษุสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ ...นายบุญส่ง นาแสวง
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์หลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในอินเดีย ...พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (ไสว โชติโก) และ คณะ
การศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่น ...พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (ไสว โชติโก) และ คณะ
การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของพุทธศาสตรบัณฑิตผู้เคยบวชเรียน ...นายบุญหนา จิมานัง และ นายภวัต ชัยเนตร
การศึกษาแนวทางพัฒนาสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี ภ.11 ...นายธนู ศรีทอง และคณะ
การศึกษาแนวทางพัฒนาสำนักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 11 ...นายบรรจง โสดาดี และคณะ
บทบาทของพระสงฆ์กับเศรษฐกิจพอเพียง ฯ ...พระมหาประยูร ธีรวํโส และคณะ
ความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตในสถานศึกษา (ดงบั้งไฟ) ของนิสิต มจร.วข.อุบลฯ ...พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล (เกษนคร)
การศึกษาวิเคราะห์คุณค่าทางจริยธรรมของประเพณีสงกรานต์ ...พระครูสิริรัตนานุวัตร (ผศ.ดร.) และคณะ
การสอบอารมณ์วิปัสสนากัมมัฏฐานของผู้ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ...พระครูวิมลธรรมรังสี และคณะ
การมีส่วนร่วมของประชาชนและพระสังฆาธิการ ฯ ...ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา และคณะ
บทบาทการบริการวิชาการแก่สังคมของอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ...พระครูสิริรัตนานุวัตร ผศ.ดร., และพระไพรเวศน์ จิตฺตทนฺโต
ผลการดำเนินงานสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ... พระครูสิริรัตนานุวัตร และพระสอด รกฺขิตจารี
                                        
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕