หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

งานวิจัยมหาวิทยาลัย
 
การศึกษาความต้องการในการศึกษาของพระภิกษุสามเณรในอนาคต ...ดร. สิน งามประโคน และคณะ
การศึกษาความพึงพอใจของพระนิสิตที่มีต่อการให้บริการของงานทะเบียนและวัดผล ฯ ...นายณรงค์ โวหารเสาวภาคย์ และ พระมหาสายัน อรินฺทโม
ปัญญาในธัมมจักกัปปวัตนสูตร : ชื่อเรียกและพัฒนาการ ...ผศ.ร.ท. ดร. บรรจบ บรรณรุจิ
การประเมินโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร มจร. วข.ภาคเหนือ ...ผศ. พูนทรัพย์ เกตุวีระพงษ์ และคณะ
การวิเคราะห์คัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท : ความตายกับมรณัสสติ ...นายสุชญา ศิริธัญภร และคณะ
การประเมินการใช้หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรมชั้นตรี...จ.แพร่ ...นายเสริมศิลป์ จูไธสง และคณะ
การศึกษาความคิดเห็นของพระนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาศาสนาและปรัชญา ...พระมหาวรชัย ติสฺสเทโว และคณะ
บทบาทของพุทธศาสตรบัณฑิตในจังหวัดพิษณุโลก ...พระครูสิริรัตนานุวัตร และคณะ
ความเห็นของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา มจร ...ผศ. นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์ และคณะ
การศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์และนิสิตต่อการให้บริการของส่วนงาน ฯ ...พระมหาไพโรจน์ กนโก และคณะ
บทบาทของพระพุทธศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์เลยกับการมีส่วนร่วม ฯ ...พระมหาจักรพรรณ มหาวีโร และคณะ
การประยุกต์หลักพุทธธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ ...นายเฉลียว รอดเขียว และคณะ
การนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้แบบบูรณาการฯ ...นางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ และ นายภัชรบถ ฤทธิ์เต็ม
การติดตามและประเมินผลผู้สำเร็จหลักสูตรการศึกษามัชฌิมอาภิธรรมิกะเอก ฯ ...พระครูวิมลธรรมรังสี และคณะ
การศึกษากระบวนการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา ฯ ...นางนวลจันทร์ สมุทรสกุลเจริญ
                                        
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕