หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

งานวิจัยมหาวิทยาลัย
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาแปลมคธเป็นไทย สำหรับนักเรียนชั้นประโยค 1-2 และ ป.ธ. 3 ...ผศ.เวทย์ บรรณกรกุล
การศึกษาสภาพและแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดนครราชสีมา ...ผศ. สมบูรณ์ ตันยะ และคณะ
การศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ...ดร. สิน งามประโคน และคณะ
การศึกษารูปแบบการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสตร์ ...นายทวีศักดิ์ ทองทิพย์ และคณะ
การศึกษาบทบาทและศักยพภาพขององค์กรทางพระพุทธศาสนา ฯ ...นายแสงวาท วงค์ใหญ่ และคณะ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ฯ ...นายพีรวัฒน์ ชัยสุข และคณะ
การสอนวิชาพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมและเจตคติเชิงจริยธรรม ฯ ...ดร. ประมูล สารพันธ์ และ ผศ.ดร. อินถา ศิริวรรณ
การศึกษาพฤติกรรมการรับข่าวสารของประชาชนที่ช่วยสงเสริมการพัฒนาภูมิปัญญา ฯ ...รศ. บำรุง สุขพรรณ์ และ ดร.บัว พลรัมย์
การศึกษาและวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในคัมภีร์ใบลานล้านนา ...นายแสงวาท วงค์ใหญ่ และคณะ
การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ : ศึกษากรณีโรงเรียนวิถีพุทธ ๑๐ เขตพื้นที่การศึกษา ...นายสุทธิพงษ์ ศรีวิชัย และคณะ
ศึกษาแนวทางการแนะแนวการศึกษานิสิตปีที่ ๒ มจร. ...ดร.อินถา ศิริวรรณ และคณะ
การจัดการบริหารประสบการณ์วิชาชีพ ครุศาสตร์ มจร. ...นายบุญเลิศ จีรภัทร์ และคณะ
แนวโน้มของจำนวนพระภิกษุสามเณรในทศวรรษหน้าของสังคมไทย ...พระมหาสหัส ฐิตสาโร และคณะ
ทัสนคติชองพุทธศาสนิกชนที่มีต่อการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ...พระมหาบุญเลิศ ธมฺมทสฺสี และคณะ
การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ...พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์ และคณะ
                                        
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕