หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

งานวิจัยมหาวิทยาลัย
 
บทบาทของวัดในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในเขตอีสานตอนล่าง ...ดร. สมศักดิ์ มัจฉาวิทยากุล
การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๓๘ สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ฯ ...ผศ.สมบูรณ์ บุญฤทธิ์
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับการรับรู้ประสิทธิภาพการบริหารงาน ฯ ...ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง และคณะ
การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการและและผลกระทบทางสังคม ฯ ...ผศ.สมบูรณ์ บุญฤทธิ์ และ นายสุชาติ ปิยะกาญจน์
การนำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาไปใช้ในกระบวนการขัดเกลาทางสังคม... ...พระมหาบุญช่วย สิรินฺธโร และคณะ
การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพระสงฆ์ในเขตชายแดนไทย-กัมพูชา ฯ ...นายทวีศักดิ์ ทองทิพย์ และคณะ
การศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จ.สุรินทร์ ...นายประสงค์ ทองประ และคณะ
การศึกษารูปแบบการพัฒนาจริยธรรมแนวพุทธในโรงเรียนมัธยมตอนปลาย ฯ ...นายเสือ สัชชานนท์ และคณะ
ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มจร ...ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา และคณะ
ศึกษาสารัตถะตำนานพื้นบ้านล้านนาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจากเอกสารโบราณ ...นางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ และ นายภัชรบถ ฤทธิ์เต็ม
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติศาสนกิจของบัณฑิต มจร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...นายบุญหนา จิมานัง และคณะ
การรับข่าวสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากสื่อมวลชนของพระสังฆาธิการ ฯ ...รศ. บำรุง สุขพรรณ์ และ ดร.บัว พลรัมย์
ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการตามทัศนะของผู้นำชุมชนในจังหวัดแพร่ ...นางสาวอรอนงค์ วูวงศ์ และคณะ
สื่อสารมวลชนกับความมั่่นคงแห่งพระพุทธศาสนา ...ศาสตราจารย์ ดร. จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยจิตสังคมต่อผลฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต มจร ...พระมหาประยูร ธีรวํโส และคณะ
                                        
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕