หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

งานวิจัยมหาวิทยาลัย
 
การแก้ไขฟื้นฟูเยาวชนผู้กระทำผิดในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๗ เชียงใหม่ตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ...นายภัชรบถ ฤทธิ์เต็ม และคณะ
ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ...พระมหาสม กลฺยาโณ
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ...นางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ และคณะ
การศึกษาการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดการศึกษามหาวิทยาลัย มจร.วข.นครราชสีมา... ...พระมหาไพโรจน์ กนโก และคณะ
การศึกษาผลกระทบต่อวิถีชีวิตชาวไทยพุทธจากสถานการณ์ความรุนแรงใน เขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ...พระมหาปรีดา ขนฺติโสภโณ, (บัวเมือง) ดร.
การวิเคราะห์เปรียบเทียบเวทนาในทัศนะของท่านพุทธทาสภิกขุกับนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา ...พระมหาพวน ขนฺติธโร และ นายพีรพงษ์ มาลา
การศึกษาความผาสุกของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ...พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ และ พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ
การพัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธของหมู่บ้านจักสาน ...พระวิสุทธิภัทรธาดา(ดร.),และคณะ
การศึกษาพฤติกรรมการฟังวิทยุพระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชของพระสงฆ์และประชาชน ...ผศ.ลำยอง สำเร็จดี และ พระครูสิริรัตนานุวัตร (ผศ.ดร.)
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการฟังวิทยุชุมชนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ...พระมหาทองศรี เอกวํโส ดร. และคณะ
ศึกษาปัญหาการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนาเป็นภาษาอังกฤษ... ...ผศ.โกวิท พานแก้ว และ ดร. นิยม อานไมล์
การศึกษาอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อภาษาถิ่นไทยล้านนา ...ผศ. ดร. อภิพัธน์ วิศิษฏ์ใจงาม
วิเคราะห์ความเชื่อเรื่องคุณค่าของสุภาษิตพระร่วงที่มีต่อสังคมไทย ...ผศ.ประพันธ์ กุลวินิจฉัย
ผลการสำรวจพฤติกรรมการดำรงชีวิตตามหลักธรรมวัฒนมุข ๖ ของนักเรียนมัธยมศึกษา ...พระมหาขวัญชัย กิตฺติปาโล
                                        
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕