หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » รศ. ดร. ประกอบ คุปรัตน์
 
เข้าชม : ๑๐๙๑๗ ครั้ง
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางพระพุทธศาสนาเพื่อการวิจัย
ชื่อผู้วิจัย : รศ. ดร. ประกอบ คุปรัตน์ ข้อมูลวันที่ : ๒๓/๐๙/๒๐๑๐
ปริญญา : พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
 
 
 
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๕๔๓
 
บทคัดย่อ

 

บทคัดย่อ
 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลทางพระพุทธศาสนาในส่วนของพระไตรปิฎกภาษาไทยและภาษาบาลีฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรวมทั้งพัฒนาชุดคำสั่งการสืบค้นและระบบการบันทึกฐานข้อมูลดังกล่าวให้อยู่ในรูปของแผ่นซีดี-รอม(CD-ROM) โดยมีวิธีดำเนินการได้แก่๑) การเตรียมต้นฉบับฐานข้อมูลพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและฐานข้อมูลพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย๒) การพัฒนาชุดคำสั่งและรายละเอียดทางเทคนิคในระบบการสืบค้นและแสดงผลฐานข้อมูลทางพระพุทธศาสนาและ๓) การพัฒนาระบบจัดเก็บและบันทึกฐานข้อมูลทางพระพุทธศาสนาในรูปของแผ่นซีดี-รอมฯ (CD-ROM)
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้๑) การมีข้อมูลสำหรับจัดทำฐานข้อมูลในส่วนของพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจำนวน๓๐,๒๖๐หน้าและพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจำนวน๒๕,๐๐๐หน้ารวมทั้งสิ้นจำนวน๕๕,๒๖๐หน้าโดยประมาณ ๒) การมีชุดคำสั่งระบบสืบค้นฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถแสดงผลจากการสืบค้นได้ถูกต้องตามต้นฉบับ๓) การมีฐานข้อมูลและชุดคำสั่งสืบค้นพระไตรปิฎกภาษาไทยและภาษาบาลีฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ได้รับการจัดเก็บอยู่ในรูปของแผ่นซีดี-รอม (CD-ROM) ซึ่งสะดวกและเก็บรักษาได้เป็นเวลานานและ๔) การมีฐานข้อมูลที่สำคัญสำหรับการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับยุคของข้อมูลข่าวสารที่มีความสมบูรณ์
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕