หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ และ พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ
 
เข้าชม : ๓๒๙๖ ครั้ง
การศึกษาความผาสุกของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา
ชื่อผู้วิจัย : พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ และ พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ ข้อมูลวันที่ : ๑๑/๑๑/๒๐๑๓
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
 
 
 
วันสำเร็จการศึกษา :
 
บทคัดย่อ

                   การวิจัยเรื่อง “การศึกษาความผาสุกของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความผาสุกของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย อยุธยาและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผาสุกของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่นิสิตทุกชั้นปีที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยุธยา จำนวน 400 รูปเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ ค่าร้อยละ ( % ) ค่าเฉลี่ย ( )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และไคสแควร์ (Chi-square)


              ผลการวิจัยพบว่า
             1.  นิสิตมีระดับความผาสุกโดยรวมทุกด้านในระดับปานกลาง ( = 3.35, S.D. = 0.420) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีความผาสุกระดับมาก 7 ด้าน คือ ด้านการสนับสนุนจากครอบครัว ด้านทักษะการเผชิญปัญหา ด้านประสบการณ์ชีวิตที่มีค่าต่อจิตใจ ด้านความรู้สึกเป็นสุข ด้านการสนับสนุนจากเพื่อน ด้านความคาดหวังและความสำเร็จที่คาดหวัง และด้านการสนับสนุนจากคณะสงฆ์ภายในวัด มีความผาสุกในระดับปานกลาง 3 ด้านคือ ด้านการควบคุมจิตใจตนเอง ด้านการรับรู้สุขภาพ และด้านสัมพันธภาพกับผู้อื่น และมีความผาสุกในระดับน้อย 1 ด้านคือ ด้านความรู้สึกเป็นสุขด้านลบ
              2.  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผาสุกของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประกอบด้วย ปัจจัยด้านสถานภาพการเงิน ปัจจัยด้านที่มาของค่าใช้จ่าย ปัจจัยด้านการเจ็บป่วย ปัจจัยด้านความวิตกกังวลกับการเจ็บป่วย ปัจจัยด้านการเจ็บป่วยของพระภายในวัด ปัจจัยด้านคณะที่ศึกษา และปัจจัยด้านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕