หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระมหาปรีดา ขนฺติโสภโณ, (บัวเมือง) ดร.
 
เข้าชม : ๔๑๔๖ ครั้ง
การศึกษาผลกระทบต่อวิถีชีวิตชาวไทยพุทธจากสถานการณ์ความรุนแรงใน เขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อผู้วิจัย : พระมหาปรีดา ขนฺติโสภโณ, (บัวเมือง) ดร. ข้อมูลวันที่ : ๑๐/๐๕/๒๐๑๒
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
 
 
 
วันสำเร็จการศึกษา :
 
บทคัดย่อ
               การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)   ศึกษาสาเหตุการเกิดสถานการณ์ความรุนแรง  2)  ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวไทยพุทธ  3) การดำรงชีวิตของชาวไทยพุทธให้ปลอดภัยจากสถานการณ์ความรุนแรงในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส  โดยผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารเชิงวิชาการ การสัมภาษณ์  การสนทนากลุ่มแกนนำ  และใช้แบบสอบถามกลุ่มประชากรจังหวัดละ  100 คน  รวม  300  คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่า  ความถี่เฉลี่ย  ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
       ผลการวิจัย  พบว่า
      1.  สาเหตุการเกิดสถานการณ์ความรุนแรงในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  เกิดจากความไม่สงบที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ปัญหายาเสพติด  อำนาจมืดและกลุ่มอิทธิพลท้องถิ่น  การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับวิธีชีวิตของประชนในถ้องถิ่น  การขัดผลประโยชน์ของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่  การแบ่งแยกดินแดน  ผู้ปฎิบัติการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นโดยมีกลุ่มอำนาจมืดและผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เป็นผู้สั่งการ  
      
              2.  ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวไทยพุทธ   จากสถานการณ์ความรุนแรงในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  พบว่า   ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  กล่าวคือ  ด้านการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  ด้านการเพาะปลูก  ด้านการค้า  ด้านการท่องเที่ยว  และด้านการลงทุน มีผลกระทบในระดับมาก   ต่อวิถีชีวิตของชาวไทยพุทธเนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรง  ส่งผลกระทบต่อความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ประชาชนไม่กล้าออกไปประกอบอาชีพ  ขาดแคลนรายได้  มีการลงทุนน้อยทั้งภาครัฐและเอกชน   ทำให้เกิดการว่างงาน  ทำให้ชาวไทยพุทธมีความรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิต  และทรัพย์สิน  จนเป็นเหตุให้มีการอพยพย้ายถิ่นของชาวไทยพุทธในพื้นที่  ส่วนผลกระทบด้านพระพุทธศาสนา   พระภิกษุสามเณรไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจและกิจวัตรตามพระธรรมวินัยได้อย่างปกติ  เช่น  การบิณฑบาต   การเผยแผ่ธรรม  การปฏิบัติสังฆกิจและการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งผลกระทบต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตชาวไทยพุทธอย่างรุนแรง ส่วนผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย   ชาวไทยพุทธมีสุขภาวะในระดับต่ำ  มีโรคเรื้อรัง โรคติดต่อและโรคเครียดในระดับสูง  ขาดแคลนแพทย์  บุคลากรทางการแพทย์และสถานพยาบาล

             3.   การดำรงชีวิตของชาวไทยพุทธให้ปลอดภัย  จากสถานการณ์ความรุนแรงในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  พบว่า  ชาวไทยพุทธในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องกำหนดรู้ปัญหาหรือสภาพปัญหาที่เกิดความรุนแรงจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกเพื่อต่อสู้เอาชนะความรุนแรง และความไม่ปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สินตลอดถึงความวิตกกังวนและความเครียดที่เกิดขึ้น  ด้วยพุทธวิธีกล่าวคือมรรควิธีและสามัคคีธรรม   อันเป็นสันติวิธีวิถีการดำรงชีวิตของชาวไทยพุทธจนเกิดสันติภาพและสันติสุขในการดำรงชีวิตให้ปลอดภัยอย่างแท้จริง
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕